Kursplan för

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp

Scientific Theory and Research Methods in Nursing, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT15 , VT16 , HT16 , VT17 , HT18 , HT20 , VT21 , HT21 , VT22 , HT22 , VT23 , HT23 , HT24
Kurskod
2SP032
Kursens benämning
Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-29
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2018-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupat sina kunskaper och sin förståelse i vetenskaplig teori och metod och forskningsetik. Dessutom skall studenten ha tillägnat sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt rörande forskning inom omvårdnadvetenskap med inriktning mot specialistområdet.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna::

 • Redogöra för och integrera vetenskaps- och kunskapsbegrepp relaterade till huvudområdet omvårdnad med inriktning mot specialistområdet.
 • Kritiskt granska och värdera vetenskapliga resultat från kvantitativ och kvalitativ forskning med relevans för omvårdnad inom specialistområdet.
 • Utifrån ett eget formulerat syfte och frågeställningar, bedöma och analysera styrkor och svagheter med olika forskningsmetoder
 • Tillämpa och värdera forskningsetiska aspekter inom specialistområdet.
 • Tillämpa forskningsprocessen samt god akademisk sed och referenshantering vid det vetenskapliga skrivandet.

Innehåll

I kursen ingår att redogöra för begrepp inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot specialistområdet, formulera syfte och frågeställningar samt argumentera för olika metodval och etiska aspekter.

 • användning av vetenskapliga metoder i omvårdnadsforskning relaterat till specialistområdet
 • bedömning och värdering av kvalitativ och kvantitativ omvårdnadsforskning (induktion, deduktion, validitet, reliabilitet, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet)
 • tillämpning av forskningsetiska principer
 • tillämpning av god akademisk sed och referenshantering vid vetenskapligt skrivande
 • fördjupning i forskningsdesigner inom kvantitativ (experimentell och icke experimentellforskningsdesign) och kvalitativ forskning samt systematiska litteraturstudie.
 • val av designer samt metoder för urval (strategiskt, randomiserat) datainsamling (frågeformulär, intervjuer, observationer) och analys (deskriptiv och analytisk statistik; beskrivande och tolkande kvalitativ analys) relaterade till syfte och frågeställningar

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är individuella uppgifter, gruppdiskussioner, seminarier och föreläsningar. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. 

Utbildningen genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka eller på halvtid motsvarande 20 timmar per vecka.

Lärarstöd ges via nätbaserad lärplattform. Antalet fysiska träffar är begränsat till max 4 dagar för kurser på helfart och till 3 dagar för kurser på halvfart. Övrig tid bedrivs studierna via nätbaserad lärplattform. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan studenten deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar registreras inte studentens resultat för kursen/moment i Ladok.

Examination

Kursen examineras individuellt och i par, dels genom skriftlig tentamen, dels genom tre individuella webbaserade tentamen samt genom obligatoriskt seminarium. Betyg sätts av examinator.

Begränsning av antalet provtillfällen:
Student som ej är godkänd efter ordinarie tentamenstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem tentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Tentamenstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som tentamenstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.
Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid, hänvisas till omtentamenstillfället. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice
Bettany-Saltikov, Josette; McSherry, Robert How to do a systematic literature review in nursing : a step-by-step guide
The research process in nursing Gerrish, Kate; Lacey, Anne
The research process in nursing Gerrish, Kate; Lacey, Anne
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård

Resurslitteratur

Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Johansson, Lars-Göran Introduktion till vetenskapsteorin
Gustafsson, Bengt; Hermerén, Göran; Petersson, Bo Vad är god forskningssed? : synpunkter, riktlinjer och exempel
Creswell, John W.; Creswell, John W. Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches
Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M. Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt Nilsson, Björn
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta
Krippendorff, Klaus. Content analysis : an introduction to its methodology
Publication manual of the American Psychological Association