Kursplan för

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp

Scientific Theory and Research Methods in Nursing, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT15 , VT16 , HT16 , VT17 , HT18 , HT20 , VT21 , HT21 , VT22 , HT22 , VT23 , HT23 , HT24
Kurskod
2SP032
Kursens benämning
Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-29
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-10-29
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupat sina kunskaper och sin förståelse i vetenskaplig teori och metod och forskningsetik. Dessutom skall studenten ha tillägnat sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt rörande forskning inom omvårdnadvetenskap med inriktning mot specialistområdet.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för och integrera vetenskaps- och kunskapsbegrepp relaterade till huvudområdet omvårdnad med inriktning mot specialistområdet
 • kritiskt granska och värdera vetenskapliga resultat från forskning med kvantitativ och kvalitativ ansats med relevans för omvårdnad inom specialistområdet
 • utifrån ett eget formulerat syfte och frågeställningar, bedöma och analysera styrkor och svagheter med olika forskningsmetoder
 • tillämpa och värdera forskningsetiska aspekter inom specialistområdet
 • tillämpa forskningsprocessen samt god akademisk sed och referenshantering vid det vetenskapliga skrivandet av en forskningsplan för ett tänkt projekt 

Innehåll

I kursen ingår att redogöra för begrepp inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot specialistområdet, formulera syfte och frågeställningar samt argumentera för olika metodval och etiska aspekter.

Kursen består av 3 moment:

Artikelgranskning, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • användning av vetenskapliga metoder i omvårdnadsforskning relaterat till specialistområdet
 • bedömning och värdering av forskning inom omvårdnad med kvantitativ och kvalitativ ansats 

Dataanalys och tolkning av resultat, 2.0 hp

Betygsskala: GU
 • genomföra textanalys och granska statistisk rapportering av forskningsresultat

Forskningsplan, 4.0 hp

Betygsskala: GU
 • fördjupning i forskningsdesigner med kvantitativ och kvalitativ ansats samt systematiska litteraturstudier
 • val av design samt metod för urval, datainsamling och analys relaterat till syfte och frågeställningar i ett planerat projekt 
 • tillämpning av god akademisk sed, forskningsetiska principer och referenshantering vid vetenskapligt skrivande

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är uppgifter (individuella/par/grupp), gruppdiskussioner, seminarier och föreläsningar. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. 

Utbildningen genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka eller på deltid med en takt som framgår för kurstillfället.
Stöd för lärande ges i huvudsak via nätbaserade kontakter och lärplattformen. Antalet fysiska träffar är begränsat till maximalt 4-6 dagar för kurser på helfart. För kurser på halvfart sker kursen digitalt eller kan innebära fysiska träffar begränsat till maximalt 3-5 dagar.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examination sker för 1) Artikelgranskning och 2) Dataanalys och tolkning av resultat genom obligatoriska seminarier.
För Forskningsplan sker examination genom skriftlig inlämningsupgift.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.
Om studenten genomfört sammanlagt sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.

Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges minst tre ytterligare prov (utöver ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Vetenskapliga artiklar inom olika områden kan tillkomma.

Resurslitteratur

Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style
Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M.; Bizup, Joseph; Fitzgerald, William T. Nilsson, Björn
Creswell, John W.; Poth, Cheryl N. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches
Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Gustafsson, Bengt; Hermerén, Göran; Petersson, Bo Vad är god forskningssed? : synpunkter, riktlinjer och exempel
Johansson, Lars-Göran Introduktion till vetenskapsteorin