Kursplan för

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp

Scientific Theory and Research Methods in Nursing, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT15 , VT16 , HT16 , VT17 , HT18 , HT20 , VT21 , HT21 , VT22 , HT22 , VT23 , HT23 , HT24
Kurskod
2SP032
Kursens benämning
Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Mål

Kursens mål är att studenten ska ha fördjupat sina kunskaper och sin förståelse i vetenskaplig teori och metod, forskningsetik och i tillämpning av forskning inom huvudområdet omvårdnad.

Moment 1: Granska vetenskaplig litteratur
Kunskap och förståelse

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
- visa fördjupad kunskap avseende vetenskapsteori och forskningsetik
- visa fördjupad kunskap i forskningsdesign och metod

Färdighet och förmåga

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
- förklara och analysera vetenskapsteoretiska begrepp
- kritiskt granska vetenskapliga artiklar
- identifiera och argumentera för styrkor och svagheter med olika forskningsdesigner och metoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
- resonera kring hur svagheter och styrkor i design av en studie får konsekvenser för resultat och möjlighet att dra slutsatser

Moment 2: Forskningsfrågor och design

Färdighet och förmåga

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
- formulera relevanta syften och frågeställningar samt, utifrån dessa, föreslå adekvata forskningsdesigner och metoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
- analysera lämplighet med en forskningsdesign för en studie givet syftet med undersökningen

Moment 3: Argumenterad projektplan

Färdighet och förmåga

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
- systematiskt söka vetenskapliga artiklar
- integrera kunskaper i vetenskapsteori, forskningsetik, forskningsmetodik och kritisk granskning i en projektplan utifrån en egen frågeställning inom omvårdnad med relevans för specialistområdet
- visa förmåga att redogöra för, diskutera och argumentera för metodval i en projektplan

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
- visa förmåga att tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

Innehåll

I kursen ingår att självständigt utarbeta en projektplan för ett examensarbete i omvårdnad med relevans för specialistområdet som innehåller argument för de egna metodvalen. Systematisk sökning och kvalitetsvärdering av vetenskapliga artiklar, metodologiska och forskningsetiska diskussioner sker parallellt med utformning av den egna projektplanen. Kursen avslutas med skriftlig presentation av den egna projektplanen samt kritisk granskning av andras projektplaner.
Kursen är indelad i tre moment med följande innehåll:

Moment 1: Granska vetenskaplig litteratur (3 hp)
- vetenskapsteoretiska och kunskapsbegrepp såsom induktion, deduktion, generaliserbarhet, hypotesprövning, validitet, reliabilitet, trovärdighet, evidensbaserad omvårdnad
- forskningsetik
- fördjupning i forskningsdesigner (bl.a. tvärsnittsstudier, randomiserade kontrollerade studier, kvalitativa forskningsansatser), metoder för urval (bl.a. slumpmässigt, ändamålsenligt) och datainsamling (frågeformulärsdata, individuella intervjuer, observationer och fokusgruppintervjuer)

Moment 2: Forskningsfrågor och design (1,5 hp)
- Formulering av forskningsfrågor
- Val av designer samt metoder för urval och datainsamling relaterade till syfte och frågeställningar

Moment 3: Argumenterad projektplan (3,0 hp)
- Fördjupning i metoder för analys (deskriptiv och analytisk statistik; beskrivande och tolkande kvalitativ analys)
- Utformning av en argumenterad projektplan
- Presentation och diskussion av projektplan

Granska vetenskaplig litteratur, 3 hp - vetenskapsteoretiska och kunskapsbegrepp såsom induktion, deduktion, generaliserbarhet, hypotesprövning, validitet, reliabilitet, trovärdighet, evidensbaserad omvårdnad
- forskningsetik
- fördjupning i forskningsdesigner (bl.a. tvärsnittsstudier, randomiserade kontrollerade studier, kvalitativa forskningsansatser), metoder för urval (bl.a. slumpmässigt, ändamålsenligt) och datainsamling (frågeformulärsdata, individuella intervjuer, observationer och fokusgruppintervjuer) Forskningsfrågor och design, 1.5 hp - Formulering av forskningsfrågor
- Val av designer samt metoder för urval och datainsamling relaterade till syfte och frågeställningar Argumenterad projektplan, 3 hp - Fördjupning i metoder för analys (deskriptiv och analytisk statistik; beskrivande och tolkande kvalitativ analys)
- Utformning av en argumenterad projektplan
- Presentation och diskussion av projektplan

Arbetsformer

Kursens moment integreras under arbetsformer som syftar till att understödja studentens självstyrda och kollaborativa lärande och till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket sker genom aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.

I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, och arbete med den egna projektplanen. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Projektplanen skrivs individuellt.

Utbildningen genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka eller på halvtid motsvarande 20 timmar per vecka. Individuella uppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier, föreläsningar samt arbete med den egna projektplanen förekommer. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Lärarstöd ges via nätbaserad lärplattform. Antalet fysiska träffar på KI Campus Huddinge är begränsat till max 4 dagar. Övrig tid bedrivs studierna via nätbaserad lärplattform. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Examination

Moment 1 och moment 2 examineras med en uppgift innehållande både en individuell uppgift och en gruppuppgift. Moment 3 examineras med en individuell skriftlig uppgift, en argumenterad projektplan. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i moment 1, 2 och 3 samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan studenten deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar registreras inte studentens resultat för kursen/moment i Ladok. Betyg sätts av examinator.

Begränsning av antalet provtillfällen:
Student som ej är godkänd efter ordinarie tentamenstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem tentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Tentamenstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som tentamenstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid, hänvisas till omtentamenstillfället.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

Vetenskapsteori

Johansson, Lars-Göran Introduktion till vetenskapsteorin
Nortvedt, Per; Grimen, Harald Sensibilitet och reflektion : filosofi och vetenskapsteori för vårdprofessioner Andersson, Sten

Forskningsetik

Gustafsson, Bengt; Hermerén, Göran; Petersson, Bo Vad är god forskningssed? : synpunkter, riktlinjer och exempel

Design och metod

Kvale, S.; Brinkman, S. Den kvalitativa forskningsintervjun
Creswell, John W.; Creswell, John W. Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches
Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Krippendorff, Klaus. Content analysis : an introduction to its methodology
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion Midenstrand, Madeleine
Maxwell, Joseph A. Qualitative research design : an interactive approach
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv

Att skriva och referera vetenskaplig text

Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M. Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt Nilsson, Björn
Publication manual of the American Psychological Association

Evidens

Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård

Övrigt

Ludvigsson, Jonas F. Att börja forska - inom medicin, bio- och vårdvetenskap Att börja forska