Kursplan för

Global Hälsa, 7,5 hp

Global Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT15 , VT17 , VT18 , VT20 , HT21 , VT22
Kurskod
2XX066
Kursens benämning
Global Hälsa
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-11-26
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2015

Särskild behörighet

120 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller medicin.
För att delta i kursens andra moment måste studenten ha genomfört kursens första moment.

Mål

Kursens huvudsakliga syfte är att deltagande studenter ska uppnå en förståelse av begreppet global hälsa, mer specifikt att kritiskt kunna reflektera över hur skillnader i hälsodeterminanter mellan och inom länder liksom skillnader i hälsosystem mellan låg-, mellan- och höginkomstländer påverkar hälsoläget och hälsoindikatorer globalt.
 
Lärandemål avseende kunskaper och förståelse är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S5).
 
Efter kursen ska studenten kunna:

 • Beskriva och förklara variationer i hälsa och sjuklighet inom och mellan länder samt över tid (S3)
 • Förstå och värdera hur hälsa och sjukdom, dödlighet och sjuklighet mäts i en befolkning och varierar över tid, men också från källa till källa (S3)
 • Identifiera, sammanställa och analysera data om hälsa och hälsosystem i ett land (S2-S3)
 • Förklara hur ekonomiska och sociala faktorer samt omgivningsfaktorer bestämmer hälsan i en befolkning (S4)
 • Beskriva och förklara variationer i fertilitet inom och mellan länder (S3-S4)
 • Beskriva och förklara variationen i tillgång till olika typer av vård, och skillnader i vårdkvalitet inom och mellan länder, samt kunna relatera detta till det svenska sjukvårdssystemet(S3-S4)                              
 • Förstå och beskriva hur olika yrkeskategorier samarbetar och fördelar/skiftar arbetsuppgifter inom vården i svaga hälsosystem med resursbrist jämfört med i höginkomstländer (S3)
 • Jämföra och kritiskt granska praxisskillnader i behandling och vård i låg-, mellan- och höginkomstländer för några speciellt utvalda sjukdomar (såsom cervixcancer, HIV, stroke, pneumoni t.ex.) och föreslå en syntes på ”optimala” behandlingsriktlinjer (S5)
 • Känna till målsättning och verksamhet för de viktigaste internationella organisationerna inom hälsosektorn (S2)
 • Känna till millenniemålen och hur olika länder strävar efter att uppfylla dem, samt känna till post 2015-agendan (S2)

Innehåll

Under första delen av kursen presenteras och diskuteras den växande mängden information om global hälsa. Den andra kursdelen ger tillfälle till en upplevelsebaserad förståelse för förutsättningarna för hälso- och sjukvården i låg- och medelinkomstländer, samt för olika yrkeskategoriers arbetsvillkor i hälsosystem med annan uppbyggnad och annan resurstillgång än vårt eget. Mötet med vårdpersonal och hälsoarbetare i både urban och rural miljö ger nya perspektiv kring arbetet med hälso- och sjukvård i svaga hälsosystem med stor sjukdomsbörda. Blandningen av att både lära sig att förstå och tolka global hälsa i teorin och den personliga erfarenheten av en annorlunda verklighet utomlands är ett viktigt incitament för att lämna gamla föreställningar om världen och ta till sig en evidensbaserad, aktuell världsbild.

För att uppnå de ovan nämnda läromålen, med nivå S5 enligt SOLO-taxonomin som högst, kommer studenterna att ges en uppgift i början av kursen, att under hela moment 1 fokusera på en specifik namngiven sjukdom/tillstånd. Vid ett seminarium i slutet av moment 1, skall studenterna presentera aktuella behandlingsriktlinjer för sin sjukdom i landet de ska resa till och jämföra detta med motsvarande i Sverige eller annat land med annan inkomstnivå. Efter kritisk diskussion förväntas studenterna lägga fram en syntes av "optimala" behandlingsriktlinjer för sjukdomen de följt under kursen. 

Global Hälsa, teoretisk del, 4.5 hp Den första delen (moment 1) av kursen ges på KI. Föreläsningar och litteratur täcker bland annat:
 • Hälsoindikatorer och hälsans bestämningsfaktorer
 • Demografiska indikatorer och grundläggande begrepp om befolkningsfrågor
 • Ekonomiska teorier om utveckling och en överblick av de rådande ekonomiska trenderna i världen
 • Prioriteringar för förebyggande och behandling av de viktigaste globala hälsoproblemen
 • Personal- och resursbrist inom hälso- och sjukvården och hur det påverkar vårdens kapacitet och kvalitet i svaga hälsosystem
 • Variationer i sexuell och reproduktiv hälsa i världen
 • Hälso- och läkemedelspolitik, samt organisation och finansiering av hälsovården i olika länder
 • Sveriges biståndspolitik
 • Ökningen av icke smittsamma sjukdomar när länder blir rikare
 • Översikt över de vanligaste infektionssjukdomarna globalt
 • Barnhälsa och nutrition
 • Insatser vid katastrofer
 • Mänskliga rättigheter i ett hälsoperspektiv
 • Internationella och humanitära organisationers arbete 
Global Hälsa, praktisk del i låginkomstland, 3 hp Kursdel 2 (moment 2) genomförs i samarbete med medicinska universitet i låg- och medelinkomstländer. Lärare vid dessa universitet ansvarar tillsammans med personal inom hälso- och sjukvården för undervisningen i de olika länderna. Medföljande lärare från KI bidrar till inlärningsprocessen. Undervisningen inkluderar (med reservation för att olikheter förekommer mellan de länder som besöks):
 • Föreläsningar om utvecklingen av den nationella hälsovården och om förändringar i hälsopolitik och hälsostatus
 • Möjlighet att lära känna människors livsvillkor genom besök hos familjer tillsammans med primärvårdspersonal
 • Besök inom primärvården, till grundskolor och hos utövare av traditionell medicin
 • Besök inom mödra- och barnhälsovården 
 • Klinikundervisning på sjukhus om aktuellt sjukdomspanorama med fokus på olika diagnos och behandlingsalternativ på olika vårdnivåer
 • Studiebesök inom såväl offentliga som privata vårdinstitutioner, inkluderande primärvård, distrikts- och universitetssjukhus
 • Intervjuer med patienter om deras sökbeteende vid sjukdom, hinder till hälso- och sjukvården, samt om kostnader för den vård de fått och deras möjligheter att betala för vården

Arbetsformer

Föreläsningar av lärare från många olika yrkesgrupper med omfattande internationell erfarenhet. Individuella studier och gruppstudier om hälsoutvecklingen och specifika hälsoproblem i det land studenten ska besöka, i relation till såväl regional som global utveckling. Enskilt arbete med statistiska data med hjälp av dataprogram, webbaserad information samt diskussion med resurspersoner på KI i seminarieform.

Examination

Examinationen för moment 1 består av dagliga frågor där studenterna ska analysera och diskutera en fråga relaterad till dagens föreläsningar och tema. Totalt är det ca 10 frågor (en per kursdag) som studenterna ska svara på via KI:s studentwebbsystem PingPong inom angiven tid (vanligen 48 timmar). För godkänt krävs också individuellt, aktivt deltagande vid samtliga seminarier (vanligen 2) som ges under momentet. Vid icke godkänt på de dagliga frågorna ges skriftlig omtentamen. Vid icke godkänt på seminarium ges en kompletterande uppgift på samma tema som seminariet eller individuell muntlig examination med lärare.

Examinationen för moment 2 består av aktivt deltagande vid studiebesök samt de 1-2 seminarier med muntlig presentation som ges under utlandsdelen i samarbete med det universitet som anordnar de utlandsförlagda kursveckorna. Vid icke godkänt på examinationen görs skriftlig inlämningsuppgift. 
 

Övriga föreskrifter

Kursen utvärderas i enlighet med de riktlinjer som fastställts av Utbildningsstyrelsen

Kursens officiella språk är engelska, men om alla närvarande talar svenska, kan svenska användas.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Global Health : An Introductory textbook Lindstrand, Ann; Bergström, Staffan; Rosling, Hans; Rubenson, Birgitta; Stenson, Bo

Rekommenderad litteratur

Ger en bra överblick över läget inom Global hälsa idag och framåt

Jamison et al. Global health 2035: a world converging within a generation 382 (2013) s. 1898-1955