Kursplan för

Global Hälsa, 7,5 hp

Global Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT15 , VT17 , VT18 , VT20 , HT21 , VT22
Kurskod
2XX066
Kursens benämning
Global Hälsa
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-11-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden PHS
Senast reviderad
2017-10-17
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

120 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller medicin.
För att delta i kursens andra moment måste studenten ha genomfört kursens första moment.

Mål

Kursens syfte är att studenterna ska uppnå en förståelse av begreppet global hälsa, mer specifikt att förstå hur ett lands inkomstnivå påverkar hälsoläget och hälsoindikatorer samt kritiskt kunna reflektera över skillnader i hälsodeterminanter och hälsosystem mellan och inom länder.
 
Efter kursen ska studenten kunna:

 • Beskriva hur hälsa och sjukdom, dödlighet och sjuklighet mäts i en befolkning och varierar över tid, men också mellan datakällor.  
 • Analysera en befolknings hälsa med hjälp av hälsoindikatorer för att identifiera en väsentlig hälsoutmaning och tänka ut konkreta insatser för att förbättra det identifierade problemet
 • Diskutera hur ekonomiska och sociala faktorer samt omgivningsfaktorer bestämmer hälsan och tillgång till hälso- och sjukvård i en befolkning och individer
 • Jämföra variationen i tillgång till olika typer av vård, och skillnader i vårdkvalitet inom och mellan länder, samt kunna relatera detta till det svenska sjukvårdssystemet
 • Känna till hur olika yrkeskategorier samarbetar och fördelar/skiftar arbetsuppgifter inom vården i svaga hälsosystem med resursbrist jämfört med i höginkomstländer  
 • Diskutera hur de hållbara utvecklingsmålen (SDGs) och mänskliga rättigheter kan påverka hälsa i en befolkning 

Innehåll

Under första delen av kursen presenteras och diskuteras den växande mängden information om global hälsa. Den andra kursdelen ger tillfälle till en upplevelsebaserad förståelse för förutsättningarna för hälso- och sjukvården i låg- och lägre medelinkomstländer, samt för olika yrkeskategoriers arbetsvillkor i hälsosystem med annan uppbyggnad och annan resurstillgång än vårt eget. Mötet med vårdpersonal och hälsoarbetare i både urban och rural miljö ger nya perspektiv kring arbetet med hälso- och sjukvård i svaga hälsosystem med stor sjukdomsbörda. Blandningen av att både lära sig att förstå och tolka global hälsa i teorin och den personliga erfarenheten av en annorlunda verklighet utomlands är ett viktigt incitament för att lämna gamla föreställningar om världen och ta till sig en evidensbaserad, aktuell världsbild.

Global Hälsa, teoretisk moment, 4.5 hp Den första delen av kursen ges på KI. Föreläsningar och litteratur täcker bland annat:
 • Hälsoindikatorer och hälsans bestämningsfaktorer
 • Demografiska indikatorer och grundläggande begrepp om befolkningsfrågor
 • Ekonomiska teorier om utveckling och en överblick av de rådande ekonomiska trenderna i världen
 • Prioriteringar för förebyggande och behandling av de viktigaste globala hälsoproblemen
 • Personal- och resursbrist inom hälso- och sjukvården och hur det påverkar vårdens kapacitet och kvalitet i svaga hälsosystem
 • Variationer i sexuell och reproduktiv hälsa i världen
 • Hälso- och läkemedelspolitik, samt organisation och finansiering av hälsovården i olika länder
 • Sveriges biståndspolitik
 • Det förändrade sjukdomspanoramat när länder blir rikare mot mer icke-smittsamma sjukdomar
 • Översikt över de vanligaste infektionssjukdomarna globalt
 • Barnhälsa och nutrition
 • Insatser vid katastrofer
 • Mänskliga rättigheter i ett hälsoperspektiv
 • Internationella och humanitära organisationers arbete 
Global Hälsa, praktiskt moment i låginkomstland, 3 hp Godkänt aktivt deltagande i kursens första teoretiska moment krävs för deltagande i moment 2.
 
Det teoretiska momentet ger en bakgrund och förberedelse för kursens andra moment. Endast i fall av oförutsedda hälso- och familjeangelägenheter kan en student avstå från att medverka i moment 2. För studenter som av någon sådan anledning inte kan delta i kursmoment 2 kan alternativa lösningar överenskommas, t ex att göra moment 2 i samband med en senare kurs.

Kursmoment 2 genomförs i samarbete med universitet i låg- och lägre medelinkomstländer. Lärare vid dessa universitet ansvarar tillsammans med personal inom hälso- och sjukvården för undervisningen i de olika länderna. Undervisningen inkluderar (med reservation för att olikheter förekommer mellan de länder som besöks) föreläsningar, studiebesök till olika nivåer i hälsosystemet, samt uppgifter med efterföljande diskussionsseminarium.

Arbetsformer

Föreläsningar av lärare från många olika yrkesgrupper med omfattande internationell erfarenhet. Individuella studier och gruppstudier om hälsoutvecklingen och specifika hälsoproblem i det land studenten ska besöka, i relation till såväl regional som global utveckling. Enskilt arbete med statistiska data , webbaserad information samt diskussion med resurspersoner på KI i seminarieform.

Obligatorier: Under moment 1 är introduktionsföreläsningen och avslutande föreläsning med specifik information som förbereder studenterna inför sin vistelse i värdlandet obligatoriska då motsvarande lärande kring sociala normer, värderingar, förväntat uppförande är svårt att uppnå på alternativt sätt.
 
Under moment 2 är alla besök, föreläsningar och möten obligatoriska då fortlöpande bedömning sker och detta bidrar till alla studenters förståelse för folkhälsan samt att bedriva hälso- och sjukvård i det specifika landet och kontexten, t.ex landsbygd eller stad.
 
Uppförandekod: Det är också obligatoriskt för studenterna att signera en uppförandekod innan de reser iväg. Enligt den ska studenten

 • följa de råd och anvisningar som ges vad gäller personlig säkerhet och därmed undvika att utsätta sig själv, medresenärer eller värd för risker.
 • följa de anvisningar som ges inför utresa och under pågående utlandsvistelse samt de regler som gäller vid utländskt lärosäte, sjukhus, arbetsplats eller motsvarande.
 • agera med respekt för värdlandets kultur och tradition, sociala struktur och religion samt respektera de kläd-och uppförandekoder som råder i landet i fråga.
 • visa respekt för andra studenter, lärare, patienter och familjer liksom för hälso- och sjukvårdspersonal.
 • vara en god förebild för andra studenter och inte riskera KIs relationer med sina samarbetspartners.
 • följa överenskommet kursprogram och respektera den pedagogiska tradition och de undervisningsformer som gäller vid värdinstitutionen.
 • ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och följa överenskommet kursprogram och säkerhetsanvisningar.

Bryter en student mot uppförandekoden kan detta medföra att hen blir underkänd på moment 2. Vid icke godkänt på den utlandsförlagda delen görs en skriftlig inlämningsuppgift eller muntlig examen med lärare, eller om studenten befinns ha stora kunskapsluckor på grund av exempelvis flertal missade lärotillfällen behöver moment 2 kompenseras genom en längre skriftlig uppgift. Examinator kan också med omedelbar verkan avbryta en students utlandsförlagda utbildning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att säkerheten eller förtroendet för övriga studenter, Karolinska Institutet och samarbetet med våra lokala samarbetspartners riskeras. När den utlandsförlagda delen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment. Vid avbruten praktisk del, kommer studentens utbildningsprogram att informeras och studenten kan tvingas resa hem tidigare på egen bekostnad.
 

Examination

Examinationen för moment 1 består av dagliga frågor där studenterna ska analysera och diskutera en fråga relaterad till dagens föreläsningar och tema som studenterna ska svara på via KI:s studentwebbsystem inom angiven tid. För godkänt krävs också individuellt, aktivt deltagande vid samtliga seminarier som ges under momentet. Vid icke godkänt på de dagliga frågorna ges skriftlig eller muntlig omtentamen. Vid icke godkänt på seminarium ges en kompletterande uppgift eller individuell muntlig examination med lärare.

Examinationen för moment 2 består av aktivt deltagande vid studiebesök samt de seminarier med muntlig presentation som ges under utlandsdelen i samarbete med det universitet som anordnar de utlandsförlagda kursveckorna. Vid icke godkänt på examinationen görs skriftlig inlämningsuppgift eller muntlig examination med lärare.

 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursens officiella språk är engelska, men om alla närvarande talar svenska, kan svenska användas.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Global Health : An Introductory textbook Lindstrand, Ann; Bergström, Staffan; Rosling, Hans; Rubenson, Birgitta; Stenson, Bo

Rekommenderad litteratur

Ger en bra överblick över läget inom Global hälsa idag och framåt

Jamison et al. Global health 2035: a world converging within a generation 382 (2013) s. 1898-1955