Kursplan för

Global Hälsa, 7,5 hp

Global Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT15 , VT17 , VT18 , VT20 , HT21 , VT22
Kurskod
2XX066
Kursens benämning
Global Hälsa
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-11-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden PHS
Senast reviderad
2016-11-14
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

120 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller medicin.
För att delta i kursens andra moment måste studenten ha genomfört kursens första moment.

Mål

Kursens syfte är att studenterna ska uppnå en förståelse av begreppet global hälsa, mer specifikt att förstå hur ett lands inkomstnivå påverkar hälsoläget och hälsoindikatorer samt kritiskt kunna reflektera över skillnader i hälsodeterminanter och hälsosystem mellan och inom länder.
 
Efter kursen ska studenten kunna:

 • Beskriva hur hälsa och sjukdom, dödlighet och sjuklighet mäts i en befolkning och varierar över tid, men också från källa till källa  
 • Analysera en befolknings hälsa med hjälp av hälsoindikatorer för att identifiera en väsentlig hälsoutmaning och tänka ut konkreta insatser för att förbättra det identifierade problemet
 • Diskutera hur ekonomiska och sociala faktorer samt omgivningsfaktorer bestämmer hälsan och tillgång till hälso-och sjukvård i en befolkning och individer
 • Jämföra variationen i tillgång till olika typer av vård, och skillnader i vårdkvalitet inom och mellan länder, samt kunna relatera detta till det svenska sjukvårdssystemet
 • Känna till hur olika yrkeskategorier samarbetar och fördelar/skiftar arbetsuppgifter inom vården i svaga hälsosystem med resursbrist jämfört med i höginkomstländer  
 • Diskutera hur de hållbara utvecklingsmålen (SDGs) och mänskliga rättigheter kan påverka hälsa i en befolkning 

Innehåll

Under första delen av kursen presenteras och diskuteras den växande mängden information om global hälsa. Den andra kursdelen ger tillfälle till en upplevelsebaserad förståelse för förutsättningarna för hälso- och sjukvården i låg- och lägre medelinkomstländer, samt för olika yrkeskategoriers arbetsvillkor i hälsosystem med annan uppbyggnad och annan resurstillgång än vårt eget. Mötet med vårdpersonal och hälsoarbetare i både urban och rural miljö ger nya perspektiv kring arbetet med hälso- och sjukvård i svaga hälsosystem med stor sjukdomsbörda. Blandningen av att både lära sig att förstå och tolka global hälsa i teorin och den personliga erfarenheten av en annorlunda verklighet utomlands är ett viktigt incitament för att lämna gamla föreställningar om världen och ta till sig en evidensbaserad, aktuell världsbild.

Global Hälsa, teoretisk moment, 4.5 hp Den första delen av kursen ges på KI. Föreläsningar och litteratur täcker bland annat:
 • Hälsoindikatorer och hälsans bestämningsfaktorer
 • Demografiska indikatorer och grundläggande begrepp om befolkningsfrågor
 • Ekonomiska teorier om utveckling och en överblick av de rådande ekonomiska trenderna i världen
 • Prioriteringar för förebyggande och behandling av de viktigaste globala hälsoproblemen
 • Personal- och resursbrist inom hälso- och sjukvården och hur det påverkar vårdens kapacitet och kvalitet i svaga hälsosystem
 • Variationer i sexuell och reproduktiv hälsa i världen
 • Hälso- och läkemedelspolitik, samt organisation och finansiering av hälsovården i olika länder
 • Sveriges biståndspolitik
 • Ökningen av icke smittsamma sjukdomar när länder blir rikare
 • Översikt över de vanligaste infektionssjukdomarna globalt
 • Barnhälsa och nutrition
 • Insatser vid katastrofer
 • Mänskliga rättigheter i ett hälsoperspektiv
 • Internationella och humanitära organisationers arbete 
Global Hälsa, praktiskt moment i låginkomstland, 3 hp Godkänt aktivt deltagande i kursens första teoretiska moment krävs för deltagande i moment 2.
 
Det teoretiska momentet ger en bakgrund och förberedelse för kursens andra moment. För studenter som av någon anledning inte kan delta i kursmoment 2 kan alternativa lösningar överenskommas, t ex att göra moment 2 i samband med en senare kurs, eller att göra en specialuppgift – t ex eget studiebesök utomlands under godkänd handledning.

Kursmoment 2 genomförs i samarbete med medicinska universitet i låg- och lägre medelinkomstländer. Lärare vid dessa universitet ansvarar tillsammans med personal inom hälso- och sjukvården för undervisningen i de olika länderna. Undervisningen inkluderar (med reservation för att olikheter förekommer mellan de länder som besöks) föreläsningar, studiebesök till olika nivåer i hälsosystemet, samt uppgifter med efterföljande diskussionsseminarium.

Arbetsformer

Föreläsningar av lärare från många olika yrkesgrupper med omfattande internationell erfarenhet. Individuella studier och gruppstudier om hälsoutvecklingen och specifika hälsoproblem i det land studenten ska besöka, i relation till såväl regional som global utveckling. Enskilt arbete med statistiska data med hjälp av dataprogram, webbaserad information samt diskussion med resurspersoner på KI i seminarieform.

Examination

Examinationen för moment 1 består av dagliga frågor där studenterna ska analysera och diskutera en fråga relaterad till dagens föreläsningar och tema som studenterna ska svara på via KI:s studentwebbsystem PingPong inom angiven tid. För godkänt krävs också individuellt, aktivt deltagande vid samtliga seminarier som ges under momentet. Vid icke godkänt på de dagliga frågorna ges skriftlig omtentamen. Vid icke godkänt på seminarium ges en kompletterande uppgift på samma tema som seminariet eller individuell muntlig examination med lärare.

Examinationen för moment 2 består av aktivt deltagande vid studiebesök samt de seminarier med muntlig presentation som ges under utlandsdelen i samarbete med det universitet som anordnar de utlandsförlagda kursveckorna. Vid icke godkänt på examinationen görs skriftlig inlämningsuppgift eller muntlig examination med lärare.
 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursens officiella språk är engelska, men om alla närvarande talar svenska, kan svenska användas.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Global Health : An Introductory textbook Lindstrand, Ann; Bergström, Staffan; Rosling, Hans; Rubenson, Birgitta; Stenson, Bo

Rekommenderad litteratur

Ger en bra överblick över läget inom Global hälsa idag och framåt

Jamison et al. Global health 2035: a world converging within a generation 382 (2013) s. 1898-1955