Kursplan för

Global Hälsa, 7,5 hp

Global Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT15 , VT17 , VT18 , VT20 , HT21 , VT22
Kurskod
2XX066
Kursens benämning
Global Hälsa
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-11-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden GPH
Senast reviderad
2021-10-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

120 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller medicin.
För att delta i kursens andra moment måste studenten ha genomfört kursens första moment.

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenterna ska uppnå en förståelse av begreppet global hälsa1, vad som avgör hälsoläget i befolkningen samt hur hälsan kan förbättras inklusive samhällets och hälsosystemets roll. Studenten ska kritiskt kunna reflektera över ämnet global hälsa och dess historia, samt skillnader i hälsodeterminanter och hälsosystem mellan och inom länder.
 
Efter kursen ska studenten kunna:

 • Beskriva och diskutera ämnet global hälsas komplexa historia, från kolonialism till dagens globala hälsopolitik och Agenda 2030.
 • Beskriva hur hälsa, sjuklighet och dödlighet mäts i en befolkning och varierar över tid, men också mellan datakällor.
 • Förklara begreppet global sjukdomsbörda och diskutera de vanligaste orsakerna till sjukdom och död globalt och i länder med olika inkomstnivå.
 • Analysera befolkningens hälsa med hjälp av hälsoindikatorer för att identifiera en väsentlig hälsoutmaning och föreslå konkreta insatser för att bemöta det identifierade problemet.
 • Diskutera hur olika faktorer (ekonomiska, politiska, sociala och miljömässiga) påverkar hälsan och tillgång till hälso- och sjukvård  på befolkningsnivå och för individen.
 • Jämföra skillnader i tillgång till vård, samt skillnader i vårdkvalitet inom och mellan länder, samt kunna relatera detta till det svenska sjukvårdssystemet.
 • Känna till hur olika yrkeskategorier samarbetar och fördelar/skiftar arbetsuppgifter inom vården i hälsosystem med olika förutsättningar vad gäller resurser.  
 • Känna till de viktigaste hoten mot befolkningens hälsa, inklusive klimatkrisen, pandemier och epidemier samt antimikrobiell resistens, samt hur dessa hot kan förebyggas och hanteras.
 • Diskutera hur hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt mänskliga rättigheter kan påverka hälsa i en befolkning 

[1] Global hälsa är ett ämne för undervisning, forskning och utövande som fokuserar på att förbättra hälsan och uppnå jämlikhet i hälsa för alla människor i världen. (Definition av Koplan et al. Lancet 2009.)

Innehåll

Under den första delen av kursen presenteras och diskuteras global hälsa i bred bemärkelse. Studenterna får verktyg för att förstå och beskriva hälsoläget och dess bestämningsfaktorer, hälsosystemets roll och fördjupar sig i olika aspekter av global hälsa, inklusive ämnets historia och ett etiskt förhållningssätt. Den andra kursdelen ger tillfälle till en upplevelsebaserad förståelse för olika förutsättningar för människors hälsa, inklusive hälso- och sjukvården företrädesvis i ett annat land, samt för olika yrkeskategoriers arbetsvillkor i hälsosystem med annan uppbyggnad och annan resurstillgång än vårt eget. Kombinationen av att lära sig att förstå och tolka global hälsa i teorin och den praktiska erfarenheten är en viktig ögonöppnare för att ta till sig en evidensbaserad, aktuell världsbild.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier med lärare från många olika discipliner och yrkesgrupper med omfattande internationell erfarenhet. Individuella studier och gruppstudier om hälsoindikatorer, hälsodeterminanter samt etik, i relation till lokala, regionala  och globala förhållanden. Enskilt eller grupparbete med statistiska data, webbaserad information samt diskussion med lärare på KI i seminarieform.

Obligatorier: Under del 1 är introduktionsföreläsning, seminarier samt avslutande föreläsning obligatoriska. 

Under del 2 är samtliga lärandeaktiviteter obligatoriska. 
 
Uppförandekod: Det är obligatoriskt för studenterna att signera Karolinska Institutets (KI:s) uppförandekod innan de påbörjar del 2. Enligt den ska studenten

 • följa de råd och anvisningar som ges vad gäller personlig säkerhet och därmed undvika att utsätta sig själv, medresenärer eller värd för risker.
 • följa de anvisningar som ges inför utresa och under pågående utlandsvistelse samt de regler som gäller vid utländskt lärosäte, sjukhus, arbetsplats eller motsvarande.
 • agera med respekt för värdlandets kultur och tradition, sociala struktur och religion samt respektera de kläd-och uppförandekoder som råder i landet i fråga.
 • visa respekt för andra studenter, lärare, patienter och familjer liksom för hälso- och sjukvårdspersonal.
 • vara en god förebild för andra studenter och inte riskera KIs relationer med sina samarbetspartners.
 • följa överenskommet kursprogram och respektera den pedagogiska tradition och de undervisningsformer som gäller vid värdinstitutionen.
 • ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och följa överenskommet kursprogram och säkerhetsanvisningar.

Bryter en student mot uppförandekoden kan detta medföra att hen blir underkänd på moment 2. Examinator kan också med omedelbar verkan avbryta en students utlandsförlagda (eller motsvarande) utbildning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att säkerheten eller förtroendet för övriga studenter, KI och samarbetet med våra lokala samarbetspartners riskeras. När den utlandsförlagda (eller motsvarande) delen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment. Vid avbruten praktisk del, kommer studentens utbildningsprogram att informeras och studenten kan tvingas resa hem tidigare.

Examination

Examinationen för del 1 består av dagliga frågor där studenterna ska analysera och diskutera en fråga relaterad till dagens föreläsningar och tema som studenterna ska svara på via KI:s studentwebbsystem inom angiven tid. För godkänt krävs också individuellt, aktivt deltagande vid samtliga seminarier som ges under momentet. Vid icke godkänt på de dagliga frågorna ges skriftlig eller muntlig omtentamen. Vid icke godkänt på seminarium ges en kompletterande uppgift eller individuell muntlig examination med lärare.

Examinationen för del 2 består av aktivt deltagande vid studiebesök samt de seminarier med muntlig presentation som ges i samarbete med det universitet som anordnar de utlandsförlagda (eller motsvarande) kursveckorna. Vid icke godkänt på examinationen görs skriftlig inlämningsuppgift eller muntlig examination med lärare eller om studenten befinns ha stora kunskapsluckor på grund av exempelvis flertal missade lärotillfällen behöver moment 2 kompenseras genom en längre skriftlig uppgift och/eller praktik utomlands eller i Sverige motsvarande det studenten missat.

Obligatoriskt deltagande 
Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser


Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examinationen kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Kursens officiella språk är engelska, men om alla närvarande talar svenska, kan svenska användas.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Rekommenderad litteratur

Det finns ingen obligatorisk kurslitteratur eftersom global hälsa är ett ämne under snabb förändring. Istället kommer artiklar och texter från internet att användas.

Den rekommenderade kursboken, är framtagen av global hälsa-studenter från hela världen, under ledning av två mycket erfarna och kunniga textboksförfattare.

Essentials of global health Kumar, Parveen