Kursplan för

Global Hälsa, 7,5 hp

Global Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT15 , VT17 , VT18 , VT20 , HT21 , VT22
Kurskod
2XX066
Kursens benämning
Global Hälsa
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-11-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden PHS
Senast reviderad
2019-10-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

120 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller medicin.
För att delta i kursens andra moment måste studenten ha genomfört kursens första moment.

Mål

Kursens syfte är att studenterna ska uppnå en förståelse av begreppet global hälsa1, mer specifikt att förstå hur ett lands inkomstnivå påverkar hälsoläget och hälsoindikatorer samt kritiskt kunna reflektera över skillnader i hälsodeterminanter och hälsosystem mellan och inom länder.
 
Efter kursen ska studenten kunna:

 • Beskriva och diskutera global hälsas komplexa historia, från kolonialism till dagens internationella hälsopolitik
 • Beskriva hur hälsa och sjukdom, dödlighet och sjuklighet mäts i en befolkning och varierar över tid, men också mellan datakällor.  
 • Analysera en befolknings hälsa med hjälp av hälsoindikatorer för att identifiera en väsentlig hälsoutmaning och  föreslå konkreta insatser för att förbättra det identifierade problemet
 • Diskutera hur ekonomiska, politiska och sociala faktorer samt omgivningsfaktorer bestämmer hälsan och tillgång till hälso- och sjukvård i en befolkning och individer
 • Jämföra variationen i tillgång till olika typer av vård, och skillnader i vårdkvalitet inom och mellan länder, samt kunna relatera detta till det svenska sjukvårdssystemet
 • Känna till hur olika yrkeskategorier samarbetar och fördelar/skiftar arbetsuppgifter inom vården i svaga hälsosystem med resursbrist jämfört med i höginkomstländer  
 • Diskutera hur de hållbara utvecklingsmålen (SDGs) och mänskliga rättigheter kan påverka hälsa i en befolkning 

[1] Global hälsa är ett ämne för undervisning, forskning och utövande som fokuserar på att förbättra hälsan och uppnå jämlikhet i hälsa för alla människor i världen. (Definition av Koplan et al. Lancet 2009.)

Innehåll

Under första delen av kursen presenteras och diskuteras den växande mängden information om global hälsa. Den andra kursdelen ger tillfälle till en upplevelsebaserad förståelse för förutsättningarna för hälso- och sjukvården i låg- och lägre medelinkomstländer, samt för olika yrkeskategoriers arbetsvillkor i hälsosystem med annan uppbyggnad och annan resurstillgång än vårt eget. Mötet med vårdpersonal och hälsoarbetare i både urban och rural miljö ger nya perspektiv kring arbetet med hälso- och sjukvård i svaga hälsosystem med stor sjukdomsbörda. Blandningen av att både lära sig att förstå och tolka global hälsa i teorin och den personliga erfarenheten av en annorlunda verklighet utomlands är ett viktigt incitament för att lämna gamla föreställningar om världen och ta till sig en evidensbaserad, aktuell världsbild.

Arbetsformer

Föreläsningar av lärare från många olika yrkesgrupper med omfattande internationell erfarenhet. Individuella studier och gruppstudier om hälsoutvecklingen och specifika hälsoproblem i det land studenten ska besöka, i relation till såväl regional som global utveckling. Enskilt arbete med statistiska data , webbaserad information samt diskussion med resurspersoner på KI i seminarieform.

Obligatorier: Under del 1 är introduktionsföreläsningen och avslutande föreläsning med specifik information som förbereder studenterna inför sin vistelse i värdlandet obligatoriska då motsvarande lärande kring sociala normer, värderingar, förväntat uppförande är svårt att uppnå på alternativt sätt. Seminarier under del 1 är obligatoriska.

Under del 2 är alla besök, föreläsningar och möten obligatoriska då fortlöpande bedömning sker och detta bidrar till alla studenters förståelse för folkhälsan samt att bedriva hälso- och sjukvård i det specifika landet och kontexten, t.ex landsbygd eller stad.
 
Uppförandekod: Det är också obligatoriskt för studenterna att signera en uppförandekod innan de reser iväg. Enligt den ska studenten

 • följa de råd och anvisningar som ges vad gäller personlig säkerhet och därmed undvika att utsätta sig själv, medresenärer eller värd för risker.
 • följa de anvisningar som ges inför utresa och under pågående utlandsvistelse samt de regler som gäller vid utländskt lärosäte, sjukhus, arbetsplats eller motsvarande.
 • agera med respekt för värdlandets kultur och tradition, sociala struktur och religion samt respektera de kläd-och uppförandekoder som råder i landet i fråga.
 • visa respekt för andra studenter, lärare, patienter och familjer liksom för hälso- och sjukvårdspersonal.
 • vara en god förebild för andra studenter och inte riskera KIs relationer med sina samarbetspartners.
 • följa överenskommet kursprogram och respektera den pedagogiska tradition och de undervisningsformer som gäller vid värdinstitutionen.
 • ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och följa överenskommet kursprogram och säkerhetsanvisningar.

Bryter en student mot uppförandekoden kan detta medföra att hen blir underkänd på moment 2. Examinator kan också med omedelbar verkan avbryta en students utlandsförlagda utbildning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att säkerheten eller förtroendet för övriga studenter, Karolinska Institutet och samarbetet med våra lokala samarbetspartners riskeras. När den utlandsförlagda delen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment. Vid avbruten praktisk del, kommer studentens utbildningsprogram att informeras och studenten kan tvingas resa hem tidigare .

Examination

Examinationen för  del 1 består av dagliga frågor där studenterna ska analysera och diskutera en fråga relaterad till dagens föreläsningar och tema som studenterna ska svara på via KI:s studentwebbsystem inom angiven tid. För godkänt krävs också individuellt, aktivt deltagande vid samtliga seminarier som ges under momentet. Vid icke godkänt på de dagliga frågorna ges skriftlig eller muntlig omtentamen. Vid icke godkänt på seminarium ges en kompletterande uppgift eller individuell muntlig examination med lärare.

Examinationen för  del 2 består av aktivt deltagande vid studiebesök samt de seminarier med muntlig presentation som ges under utlandsdelen i samarbete med det universitet som anordnar de utlandsförlagda kursveckorna. Vid icke godkänt på examinationen görs skriftlig inlämningsuppgift eller muntlig examination med lärare eller om studenten befinns ha stora kunskapsluckor på grund av exempelvis flertal missade lärotillfällen behöver moment 2 kompenseras genom en längre skriftlig uppgift och/eller praktik utomlands eller i Sverige motsvarande det studenten missat.

Obligatoriskt deltagande 
Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska  utbildningsinslag kan  tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare examinationer (exklusive ordinarie examination) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet .

Kursens officiella språk är engelska, men om alla närvarande talar svenska, kan svenska användas.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Global Health : An Introductory textbook Lindstrand, Ann; Bergström, Staffan; Rosling, Hans; Rubenson, Birgitta; Stenson, Bo

Rekommenderad litteratur

Ger en bra överblick över läget inom Global hälsa idag och framåt

Jamison et al. Global health 2035: a world converging within a generation 382 (2013) s. 1898-1955