Kursplan för

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Leadership and Organization Development 1, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT18 , HT18 , HT19 , HT20 , VT21
Kurskod
9C7035
Kursens benämning
Ledarskap och organisationsutveckling 1
Hp
30 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medical Management 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2017-03-30
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2020-12-21
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Därutöver krävs minst 2 års yrkeserfarenhet av chefs- eller andra personalledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annan människovårdande verksamhet (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Delmomenten rekommenderas att läsas i tur och ordning. Undantag kan medges av examinatorn.

Mål

Syftet med kursen är att utifrån grundläggande teori och ett vetenskapligt förhållningssätt stödja deltagarna i att:

 • Fördjupa sin förståelse för relationen mellan att vara i person och roll i relation till arbetsgruppens mål och organisationens övergripande syfte
 • utveckla sin kompetens och identitet som chef/ledare
 • Visa förståelse för organisationers uppbyggnad utifrån teoribildning inom ämnesområdet
 • använda ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i frågor om evidens inom hälso- och sjukvård för att kunna leda på vetenskaplig grund 

Ledarskap behandlas utifrån ett utvecklings- och förändringsperspektiv genom upplevelse- och reflektionsbaserat lärande. Genom hela utbildningen kommer utveckling av kommunikationsfärdigheter, genusperspektiv och självmedkänsla återkomma. 

Moment 1: Ledarskap och medarbetarskap, grupp och team
Kunskap och förståelse
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

 • visa förståelse för ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling utifrån ämnesområdets vetenskapliga grund
 • visa förståelse för kommunikationens och retorikens betydelse i ledarskap

Färdighet och förmåga
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

 • analysera kopplingen mellan den egna personen, yrkesrollen, den egna organisationens syfte och resurser
 • tillämpa olika kommunikativa angreppssätt på ett relevant sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

 • kritiskt granska teorier och kunskaper om ledarskap, kommunikation, och teamprocesser med relevans för den egna organisationen 
 • kritisk granska förhållningssätt och aspekter som maktrelationer inom ledarskap, grupper och organisation

Moment 2:  Att leda i en organisatorisk kontext
Kunskap och förståelse
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

 • visa förståelse för grundläggande organisationsteori
 • beskriva komponenterna i ett hållbart ledarskap och strategier för att få till en engagerande och lärande arbetsmiljö utifrån de resurser som finns 

Färdighet och förmåga
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

 • tillämpa grundläggande organisationsteori genom att använda olika organisationsteoretiska ansatser vid analys av ett case
 • analysera samspelet mellan ledning, styrning och management i den organisatoriska kontexten 
 • analysera kommunikationens och retorikens betydelse både externt och internt i organisationen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

 • kritiskt granska och analysera sin egen organisations lednings- och styrsystem

Moment 3: Ledarskap - personlig utveckling
Kunskap och förståelse
Efter genomgånget delmoment ska deltagaren kunna:

 • redogöra för grundläggande teori om personlighetens betydelse i relation till ledar- och medarbetarskap
 • visa en fördjupad förståelse för kommunikationens och retorikens betydelse i ledarskap

Färdighet och förmåga
Efter genomgånget delmoment ska deltagaren kunna:

 • problematisera och granska sitt eget operativa ledarskap
 • tillämpa olika kommunikativa angreppssätt i att förmedla sitt ledarskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget delmoment ska deltagaren kunna:

 • värdera och analysera det egna ledarskapets betydelse i mellanmänskliga relationer
 • undersöka, kritiskt granska och utveckla sin egen ledaridentitet

Moment 4: Att leda i förändring
Kunskap och förståelse
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

 • beskriva grundläggande teorier och modeller för hur beslutsfattande, förändring och lärande uppstår i organisationer
 • beskriva teorier och modeller för utvärdering och uppföljning av förändringar
 • urskilja vanligt förekommande psykologiska fenomen kopplade till utvecklings- och förändringsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå

Färdighet och förmåga
Efter genomgånget delmoment ska deltagaren kunna:

 • analysera förändringars ursprung för att förstå sin egen och verksamhetens roll
 • tillämpa olika metodologiska angreppssätt för en framgångsrik förändringsprocess
 • tillämpa strategier för att hantera ständig förnyelse och skapa lärande i förändringsprocesser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget delmoment ska deltagaren kunna:

 • Kritiskt granska en projektplan för en förändringsprocess utifrån kursrelevanta metoder och modeller 
 • Reflektera kring beslutsfattande, den egna rollen och förhållningssättet i förändringsprocessen

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra moment vardera omfattande 7,5 hp (se ovan för benämning och innehåll). Betygsskala på samtliga är Godkänt eller Underkänt.

Ledarskap och medarbetarskap, grupp och team, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Kursen är uppdelad i fyra moment vardera omfattande 7,5 hp (för mer information om momenten, se rubriken Mål).

Att leda i en organisatorisk kontext, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Kursen är uppdelad i fyra moment vardera omfattande 7,5 hp (för mer information om momenten, se rubriken Mål).

Ledarskap - personlig utveckling, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Kursen är uppdelad i fyra moment vardera omfattande 7,5 hp (för mer information om momenten, se rubriken Mål).

Att leda i förändring, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Kursen är uppdelad i fyra moment vardera omfattande 7,5 hp (för mer information om momenten, se rubriken Mål).

Arbetsformer

I samtliga moment: Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier (t ex litteratur- och reflektionsseminarier), workshops, fältstudier, gruppövningar, individuella uppgifter, samt tillämpningsgrupper där teori integreras med praktik.  
Det pedagogiska upplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av praktisk handling, teoretisk kunskap och reflektion.
Arbetet under kursen bedrivs på halvfart, både under kursveckorna samt självständigt mellan kursveckorna. Kursen använder Canvas som en gemensam digital lärplattform.

Examination

Moment 1 examineras genom en individuell skriftlig fältstudie som analyserar den egna arbetsgruppens organisation, drivkrafter, mål och resurser i relation till organisationens övergripande syfte samt genom muntlig redovisning av obligatorisk kurslitteratur vid litteraturseminarier.

Obligatoriskt deltagande: Undervisningen ges under några få, sammanhängande tillfällen per termin och förutsätter deltagande. Vid eventuell frånvaro bedömer i första hand kursledaren om, och i så fall hur, frånvaro kan kompenseras. Vid längre frånvaro sker bedömningen i samråd med examinator.
 
Moment 2 examineras genom en individuell organisationsanalys (fältstudie) som redovisas skriftligt och muntligt, samt muntlig redovisning av obligatorisk kurslitteratur vid litteraturseminarier.

Obligatoriskt deltagande: Undervisningen ges under några få, sammanhängande tillfällen per termin och förutsätter deltagande. Vid eventuell frånvaro bedömer i första hand kursledaren om, och i så fall hur, frånvaro kan kompenseras. Vid längre frånvaro sker bedömningen i samråd med examinator. 

Moment 3 examineras genom en individuell, skriftlig analysuppgift av det egna ledarskapet, en muntlig framställning, samt genom en muntlig redovisning av obligatorisk kurslitteratur vid litteraturseminarier.

Obligatoriskt deltagande: Undervisningen ges under några få, sammanhängande tillfällen per termin och förutsätter deltagande. Vid eventuell frånvaro bedömer i första hand kursledaren om, och i så fall hur, frånvaro kan kompenseras. Vid längre frånvaro sker bedömningen i samråd med examinator. 

Moment 4: Momentet examineras genom antingen en plan för ett planerat lokalt utvecklings- och förändringsarbete, eller en redogörelse för händelseförloppet under en oplanerad förändring. Detta redovisas skriftligt i rapportform och muntligt vid ett granskningsseminarium, samt genom att vara opponent för andra kursdeltagares rapporter.

Obligatoriskt deltagande: Undervisningen ges under några få, sammanhängande tillfällen per termin och förutsätter deltagande. Vid eventuell frånvaro bedömer i första hand kursledaren om, och i så fall hur, frånvaro kan kompenseras. Vid längre frånvaro sker bedömningen i samråd med examinator.
Eventuella ytterligare tillfällen till examination för kursdeltagare som inte deltar vid examinationstillfället eller inte får godkänt resultat, regleras av avtalet om uppdragsutbildning.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Moment 1, Ledarskap och medarbetarskap, grupp och team

Sandahl, Christer; Falkenström, Erica; Knorring, Mia von Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a
Lundin, Josi; Lallo, Rein Att leda grupper : när resultatet beror på bra teamprestationer
Larsson, Gerry; Lundin, Josi; Zander, Ann Ledarskapsmodellen : konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar
Sundlin, Anna-Lena; Sundlin, Paul Ta din roll på jobbet!
Vetenskapliga artiklar tillkommer

Moment 2, Att leda i en organisatorisk kontext

Sandahl, Christer; Falkenström, Erica; Knorring, Mia von Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a
Winroth, Jan Organisationshälsa : en bok om ett hållbart arbetsliv
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter Att skriva en bra uppsats Lagerhammar, Ann
Blomberg, Jesper Management : organisations- och ledarskapsanalys
Sjøvold, Endre Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper Andersson, Sten
Andersson, Susanne Genusmedvetet ledarskap : resan från ickefråga till tillväxtfråga / Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita Svensson, Christina Franzén ; Ann-Sofie Däldehög (red.) Däldehög, Ann-Sofie
Vetenskapliga artiklar tillkommer

Moment 3, Ledarskap - personlig utveckling

Sandahl, Christer; Falkenström, Erica; Knorring, Mia von Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a
Modern personlighetspsykologi : vi märkliga människor Høgh-Olesen, Henrik; Dalsgaard, Thomas; Skårderud, Finn Halvorsen Kåven, Solveig; Berglund, Gustaf; Johnsson, Per
Fors Brandebo, Maria; Nilsson, Sofia; Larsson, Gerry Destruktivt ledarskap : Hur uppkommer det? Vilka effekter får det? Vad kan man göra åt det?
Larsson, Gerry; Lundin, Josi; Zander, Ann Ledarskapsmodellen : konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter Att skriva en bra uppsats Lagerhammar, Ann
Neff, Kristin; Germer, Christopher; Sköld, Camilla Mindful self-compassion : så bygger du inre styrka och hållbarhet med självmedkänsla Lagercrantz, Agneta
Vetenskapliga artiklar tillkommer

Moment 4, Att leda i förändring

Sandahl, Christer; Falkenström, Erica; Knorring, Mia von Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a
Larsson, Gerry; Lundin, Josi; Zander, Ann Ledarskapsmodellen : konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar
Snowden, David (Dave) Youtube filmer om Cynefin
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter Att skriva en bra uppsats Lagerhammar, Ann
Blomberg, Jesper Management : organisations- och ledarskapsanalys
Vetenskapliga artiklar tillkommer