Kursplan för

Omvårdnad vid öron-, näs- och halssjukdomar, 7,5 hp

Nursing Care in Ear-Nose and Throat Diseases, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT13 , HT17 , HT19 , VT22
Kurskod
9H1035
Kursens benämning
Omvårdnad vid öron-, näs- och halssjukdomar
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-06-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-12-09
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Minst 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper i omvårdnad av patienter i behov av vård och behandling inom öron- näs- och halsspecialiteten. Kursen skall ge förutsättningar att utifrån ett omvårdnadsperspektiv driva kvalitets- och förbättringsprojekt.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

 • redogöra för de vanligaste sjukdomstillstånden och deras etiologi, patofysiologi
 • analysera omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder vid vård av patienter med öron-, näs- och halssjukdomar
 • tillämpa personcentrerad vård vid öron-, näs- och halssjukdom
 • tillämpa evidensbaserad kunskap utifrån relevanta forskningsresultat i patientens omvårdnad
 • Resonera kring utveckling av omvårdnadsrelevanta kvalitets- och förbättringsprojekt inom området

Innehåll

Innehåll:

 • Huvud- och halsanatomi
 • Från symtom till diagnos. Utredning och undersökningar inom öron-, näs och halssjukvård
 • Hörsel-, balans-, lukt-, och smakorganens funktion
 • Munhålans och matstrupens funktion samt sväljningsakten
 • Röst- och talrubbningar, dysfagi och nutrition
 • Sjukdomar i örat och deras omvårdnad: infektioner, tinnitus, yrsel och hörsel- och facialisproblem
 • Benigna sjukdomar i de övre luftvägarna och deras omvårdnad: infektioner, allergi, snarkning
 • Benigna sjukdomar i halsens mjukdelar och deras omvårdnad
 • Huvud- och halsonkologi
 • Huvud- och halstraumatologi 
 • Personcentrerad vård och etiska överväganden
 • Litteratursökning och principer för granskning och tillämpning av vetenskaplig litteratur samt användandet av kvalitetsregister.
 • Interprofessionellt teamarbete
 • Grundläggande förbättringskunskap

Arbetsformer

Kursen genomförs på kvartsfart och är nätbaserad med ett antal fysiska träffar vid 3 tillfällen och sammanlagt 7 kursdagar.

Arbetsformerna (läraktiviteter) har sin grund i flexibelt lärande och omfattar individuellt arbete, arbete i grupp, seminarier och föreläsningar där vissa sker via lärplattform. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Studieuppgifter, seminarier och schemalagda gruppträffar är obligatoriska.

Examination

Examination:
Kursens uppsatta lärandemål examineras individuellt vid:

 • Två obligatoriska kunskapstest via aktuell lärplattform
 • Skriftlig inlämningsuppgift i grupp om 2 kursdeltagare med förslag på förbättringsåtgärd inom öron-, näs- och halsomvårdnad. Denna uppgift redovisas vid ett slutseminarium, som är både muntlig (20 minuter) och skriftlig i form av en posterpresentation. 

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig inlämningsuppgift, deltagande vid slutseminarium samt godkänd på två kunskapstest.
För godkänt krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Examinator bedömer om deltagare har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren medverkat i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

De sammanvägda prestationerna efter genomgången kurs betygsätts med godkänd eller underkänd. Godkända deltagare ska på begäran få kursbevis av högskolan.

Antalet examinationstillfällen regleras enligt avtal. Tidpunkter för provtillfällen ges vid start.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser regleras enligt avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Rekommenderad litteratur

Öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi Anniko, Matti
Levi, Ragnar; Nyberg, Robert Vettigare vård : evidens och kritiskt tänkande i vården
Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Ekman, Inger
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin
Munir, Nazia.; Clarke, Ray Ear, nose, and throat at a glance
Dhillon, Ramindar S.; East, Charles A. Ear, nose, and throat and head and neck surgery : an illustrated colour text
Birkler, Jacob Etik : en grundbok
Traumaomvårdnad : vård av svårt skadade patienter Wihlke, Gunilla; Schmidt, Rebecka
Ytterligare litteratur i form av kompendier och vetenskapliga artiklar kommer att utdelas under kurs.