Om utbildning på forskarnivå

Den som har genomgått en utbildning på forskarnivå med motsvarande fyra års heltidsstudier och godkänd doktorsexamen har erhållit högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige.

Att gå en forskarutbildning innebär att ägna sig åt ett forskningsprojekt under handledning och att följa en individuell studieplan. I forskarutbildningen ingår också kurser samt författande av en doktors- eller licentiatavhandling.

Varje doktorand har sin egen forskarutbildning, beroende på forskningsprojektet, handledarna och de individuella kvalifikationerna men alla ska uppnå samma övergripande lärandemål.

Schematisk överblick av forskarutbildningen

Behörighetskrav

En förutsättning för antagning till forskarutbildningen är att sökande uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet.

Läs mer om kraven för att uppfylla behörigheten.

Mål för forskarutbildning

Efter genomgången forskarutbildning vid KI ska doktoranden ha en hög generell kompetens inom medicinsk vetenskap och vetenskaplig metodik, samt vetenskaplig spetskompetens inom det forskningsfält som avhandlingsprojektet behandlar.

I högskoleförordningen finns angett vilka mål som ska vara uppfyllda för att få en doktors- respektive licentiatexamen. Läs mer om målen för forskarutbildning.

Studieplaner

Innehållet i forskarutbildningen styrs av den individuella studieplan som handledare och doktorand tillsammans skriver och som fastställs av institutionens studierektor efter antagningen. I den individuella studieplanen ingår en tidsplan, forskningsplan, finansieringsplan samt beskrivning av handledning och de kurser och andra lärandemoment som doktoranden planerar för att uppnå examensmålen. Den individuella studieplanen följs upp och revideras årligen.

Kurskrav och krav på andra lärandemoment är definierade i den allmänna studieplanen för medicinsk vetenskap.

Kurser

Alla doktorander ska vid sidan av sitt forskningsprojekt även gå kurser, dels grundläggande allmänvetenskapliga kurser och dels projektspecifika kurser vilka specificeras i den individuella studieplanen.

Kurser på forskarnivå.

Forskarskolor

KI erbjuder ett antal forskarskolor som kan sökas av doktorander i början av, eller strax före, antagning till forskarutbildning. I en forskarskola är utbildningen mer schemalagd än den blir för andra doktorander som söker sina kurser allt eftersom. De flesta forskarskolor riktar sig främst till doktorander som är kliniskt verksamma. För att gå en forskarskola måste man söka både till forskarskolan och till ett individuellt doktorandprojekt vid någon av KI:s institutioner.

Forskarutbildningsprogram

Vid antagning till forskarutbildning väljer doktoranden ett eller fler tematiska program som passar det aktuella forskningsprojektet. Syftet med programmen är att ge ett övergripande utbud av kurser och andra lärandeaktiviteter för doktorander inom varje forskningsområde. Programmen ger också doktoranden ett verktyg att skapa sig ett nätverk inom sitt forskningsområde som sträcker sig utanför den egna forskningsgruppen och institutionen.

Forskarutbildningsprogram på KI.

Försörjning

Alla doktorander på KI har ekonomisk försörjning under sin utbildning, antingen genom doktorandanställning eller genom anställning av annan arbetsgivare. Det första året kan även finansieras med externa stipendier, men endast i specifika undantagsfall är det tillåtet att finansiera en hel forskarutbildning med stipendier.

Forskarutbildning är gratis för alla oavsett från vilket land man kommer.

Läs mer om försörjning på medarbetarportalen.

Examen

Karolinska Institutet utfärdar följande examina på forskarnivå:

  • Licentiatexamen (efter motsvarande 2 års studier på heltid)
  • Doktorsexamen (efter motsvarar 4 års studier på heltid)

Doktorsexamen utfärdas efter försvar av en avhandling som godkänns vid en offentlig disputation. Licentiatexamen försvaras vid ett licentiatseminarium.

Efter examen

KI utbildar doktorander inom medicinsk vetenskap för hela samhällets behov. Efter licentiat- eller doktorsexamen kan fortsatt arbete ske inom renodlad forskning vid forskningsinstitut eller industri, som kombinerad forskare och lärare inom högskolan, som forskningskompetent ledare inom industri eller sjukvård, som vetenskapsjournalist eller konsult, m.m. Dessa olika typer av yrken har olika krav. Forskarutbildningen ska därför ge en bred bas och förbereda för forskning och arbete även bortom den studieplan som ett individuellt forskarutbildningsprojekt innefattar.

Regler för forskarutbildning på KI

Regler för utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildning vid KI i siffror

Tabell med statistik från 2021: Antal doktorander, nyantagna och doktorsexamina
2022 Totalt
Antal aktiva doktorander 2 163
Doktorsexamina 390
Licentiatexamina 2
Nyantagna 399
KV
Innehållsgranskare:
2024-04-30