För studenter på kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi Huddinge kurskod 2LK138

Välkommen till en intensiv och spännande kurs inom de kirurgiska disciplinerna kirurgi, ortopedi, urologi, radiologi/bilddiagnostik och anestesi och intensivvård. Kursen integrerar även primärvård, onkologi och rättsmedicin. Efter denna kurs är du ett steg närmare till att bli en riktig läkare.

Kursplan

Nedläggning av denna kurs

Klinisk medicin – inriktning kirurgi

Med anledning av det nya sexåriga läkarprogrammet som infördes höstterminen 2021, läggs kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet successivt ner. Kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi ges för sista gången VT24. 

Kursen är behörighetsgivande till kursen Klinisk medicin – inriktning neuro, sinnen och psyke på termin 9 VT25. 

Datum för samtliga omexaminationer (och resttillfällen för obligatorier) kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas och här nedan när datum för dessa beslutas. För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås här på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

Utöver ordinarie skriftliga examinationer, ges ytterligare 3 examinationstillfällen. För obligatorier och för praktiska examinationer erbjuds högst två resttillfällen, enligt aktuell kursplan. Enstaka obligatorier kan, om examinator så anger, kompletteras med ersättningsuppgift. 

Skriftligt examinationstillfälle enligt denna kursplan ges sista gången under VT25. 

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
Kontakta sedan kursadministratör på MMK Kursexpedition, kursexpedition-mmk@ki.se

 

Mer information

För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet

Information om övergångsbestämmelser i kursplan

Planerade omtillfällen 
Anmäl dig så snart du vet att du vill delta på en examination. Anmälan sker i Ladok gällande den skriftliga examinationen. För anmälan till OSCE och munta kontaktar du kursadministratör på MMK Kursexpedition, kursexpedition-mmk@ki.se
Anmälan måste ske innan sista anmälningsdatum är passerat för att få delta i examinationen.
Tänk på att om inga anmälningar finns så kan det leda till att examinationen inte ges.

Obs! Vid förhinder - viktigt att du avanmäler dig både i Ladok OCH till din kursadministratör.
 

Information angående sista T7 på 5,5-åriga programmet

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle bör student vara omregistrerad på kursen den aktuella terminen.  Student ska först kontakta studievägledningen som förbereder för omregistrering i Ladok mejla: vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se. Kontakta sedan utbildningsadministratören (se nedan) för att bli omregistrerad och att få tillgång till kursrum i Canvas.

För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet.

-
- Foto: -

Integrerande uppgifter/specifika lärandemål

-
Kirurgi är en varierande specialitet!

Kursen startar måndagen den 15 januari, kl. 08.00
i kursrum 1, K64, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

(Antagna får denna information via antagning.se och den är frivillig för er att lägga in: ) Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Kursbeskrivning

Uppropet är obligatoriskt och kursen första vecka ägnar vi åt grundläggande kirurgiska kunskaper och färdigheter inom de ingående specialiteterna. Den första veckan kallas därför för ”crash”-kurs vilket alltså är den första delen av kursen. Crash-kursen avslutas med en dugga.

Allmänt om kursen

Kursens grund är verksamhetsförlagd utbildning på vårdavdelningar, på kirurg-, urolog- , ortoped-, akut- och primärvårdsmottagningar samt på operationsavdelningen. Den teoretiska undervisningen får ni på seminarier och workshops som, utöver terminens fredagsföreläsningar, är integrerade i den kliniska praktiken.

Obligatoriska moment

Avdelningstjänstgöringar, seminarier, gruppövningar, kunskapstester/duggor och gästronder är obligatoriska. Även jourtjänstgöringar är obligatoriska.

Godkänd kurs och examination

För godkänd kurs krävs ditt aktiva deltagande vid samtliga moment på kursen. Vid frånvaro kommer kursledningen att försöka ordna ersättningsuppgifter. Om sådana uppgifter ej kan ordnas, kan du ej få godkänd kurs och tillåts därmed ej gå upp på examen. Examinationen består av skriftlig, muntlig och praktisk del.

Betygsättning

Svenska studenter: Godkänd eller underkänd. Internationella studenter: ECTS A, B, C, D, E eller F.

Kurstider VT24

15 januari - 17 maj

På termin 7 har vi nolltolerans vad gäller all diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill att du omedelbart meddelar kursledningen om du blir sexuellt trakasserad eller diskriminerad på grund av kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Lärandemål

Kursens syfte är att studenterna efter genomgången kurs ska kunna utreda, diagnostisera och behandla patienter med vanliga kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar samt handlägga traumafall. I kursplanen finner du kursens övergripande lärandemål. Ett alternativt, och ett mer detaljerat sätt, att beskriva kursens mål är de så kallade integrerande uppgifterna. De integrerande uppgifterna är de vanligaste symptomen och tillstånden som patienter söker sjukvården för. Vi (TEMA 4) har valt ut 23 integrerande uppgifter som är de viktigaste under denna kurs. Vår slutexamination baseras på dessa.

Examination

För att få delta i slutexaminationen krävs att kursens samtliga ingående delar är godkända.

Slutexaminationen består av tre delar vilka är gemensamma för de fyra undervisningssjukhusen där kursen ges.

  • Skriftligt prov med fokus på teoretiska kunskaper
  • OSCE med fokus på praktiska färdigheter
  • Muntligt prov med fokus på kliniskt resonemang
     

Rest-munta: För reststudenter som läst på Huddinge görs anmälan till Monica Hagbok, monica.hagbok@ki.se

Kontaktuppgifter

Profile image

Lars Henningsohn

Studierektor
Profile image

Monica Hagbok

Kursadministratör
Profile image

Marie Lygdman

Kursadministratör
ML
Innehållsgranskare:
Josefina Aga
2024-06-27