För dig som är student på Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke, 30 hp Integration och examination

Inlämningsuppgifter och komplettering av rester/obligatorier

Alla kurser har fasta deadlines för inlämningsuppgifter och kompletteringar. För denna kurs är det 15 maj och 20 december. Det innebär att student kan lämna in/fullgöra rester närsomhelst, men att lärarbedömning och examinators beslut om betyg (dvs godkännande som leder till poängrapportering i LADOK) endast görs i anslutning till dessa datum, med sedvanlig tid för bedömning inom högst 10 arbetsdagar.

Kompletteringar som görs under löpande kurstid (seminarier, restexaminationer mm) bedöms vid samma tillfälle och ladokrapporteras i normalfallet vid momentslut. Inlämningsuppgifter/underlag bedöms i anslutning till överenskommen deadline, närmaste momentslut, eller sista datum enligt ovan, och Ladokrapporteras i samband med det.  

Student som inkommer med kompletteringar efter sådan deadline kommer alltså inte att kunna få dem bedömda förrän nästa termin. För student med rester från Neuro, sinnen, psyke gäller datumen ovan och om de missas kan alltså behörighet till termin 11 försenas. 

Skriftlig examination

Den skriftliga examinationen genomförs digitalt. Den består av SBA- och VSA-frågor. SBA-frågor består av en vinjett (enstaka frågor saknar vinjett), en fråga och fyra svarsalternativ. Ett svarsalternativ är rätt eller bäst. VSA-frågor består av en vinjett och en fråga, men inga svarsalternativ. Istället lämnas svaret som ett fritextsvar omfattande 1-5 ord.

Tentan examinerar specifika mål i kursplanen, kring områdena Diagnostik, Utredning, Behandling, Juridik, Etik och Vetenskap. Alla kursens ämnesområden samt strimmorna bidrar till examinationen. Tentan innefattar även integrativa aspekter och kan också omfatta kunskaper även från tidigare delar av utbildningen.

Godkäntgräns för den skriftliga examinationen

Nivån för godkänt resultat vid den skriftliga examination bestäms enligt Cohens1 metod, som tar hänsyn till tentans svårighetsgrad. Enligt denna metod justeras gränsen från en given referens (65 %), utifrån hur de bästa studenterna presterat. Godkäntgränsen kan bli både högre och lägre än referensvärdet. Det innebär att man inte vet den exakta gränsen för vad som är godkänt resultat förrän tentan är genomförd och rättad.

1Janke Cohen-Schotanus & Cees P. M. van der Vleuten (2010) A standard setting method with the best performing students as point of reference: Practical and affordable,Medical Teacher, 32:2, 154-160, DOI: 10.3109/01421590903196979 

Tid och plats för examination

Ordinarie tentamen

  • Digital skriftlig examination för ht24 genomförs den 17 januari 2025 i stora skrivsalen, BZ, Campus Solna.

Omtentamen

  • Digital skriftlig examination den 21 augusti 2024, i stora skrivsalen, BZ, Campus Solna.
  • Digital skriftlig examination den 19 februari 2025, i stora skrivsalen, BZ, Campus Solna.

Tentamensanmälan

Ordinarie studenter på NSP-kursen ht24 kan anmäla sig via ett aktivitetstillfälle i Ladok fr om slutet av november månad.
Övriga studenter skickar ett mejl till karin.eriksson@ki.se senast den 16 december 2024 för anmälan till tentamen den 17 januari 2025.

Anmälan till omtentan den 21 augusti 2024 sker via mejl till karin.eriksson@ki.se senast den 5 augusti 2024.

Anmälan till omtentamen den 19 februari 2025 sker via mejl till karin.eriksson@ki.se senast den 2 februari 2025. 

Studenter med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som ger dig rätt till förlängd skrivtid etc. vill vi snarast veta detta (intyg ska ha kommit in senast 2 veckor innan tentan). Hör av dig till Karin Eriksson på mejladress: karin.eriksson@ki.se

Examinationer under övriga moment

I VFU bedöms studenten kontinuerligt av olika handledare enligt bedömningsmall, vilka sammantaget utgör underlag för examinators beslut om godkänd prestation. Mål avseende respektfullt uppträdande och ansvar för eget lärande kan även bedömas utanför fastställda examinationstillfällen, såsom vid olika undervisningstillfällen och i andra kursrelaterade kontakter.

Neuro
Obligatoriskt deltagande: Momentintroduktion, fallbaserad undervisning i vården (bedsideundervisning och demonstrationer) och VFU, samt seminarier.
Examination: En praktisk och en skriftlig examination.

Sinnen - båda delmomenten måste var godkända för att helt moment ska kunna rapporteras i Ladok.
Delmoment oto-rhino-laryngologi
Obligatoriskt deltagande: Färdighetsträning i undersökningsteknik. VFU (mottagningar och jourpass). Seminarier. Demonstrationer. 
Examination: Skriftlig examination.
Delmoment oftalmologi
Obligatoriskt deltagande: Färdighetsträning i undersökningsteknik avseende (ögon och syn) VFU (studentmottagningar och auskultation) och seminarier.
Examination: Strukturerat praktiskt prov i kombination med muntlig examination. Digital skriftlig examination (quiz). Praktiskt prov för att med oftalmoskopi identifiera papill.

Psyke - båda delmomenten (psykiatri och beroende) måste var godkända för att helt moment ska kunna rapporteras i Ladok.
Obligatoriskt deltagande: VFU. Seminarier. Genomförd webbaserad utbildning i motiverande samtal. Ifyllt vårdintyg enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård. Muntlig redovisning av grupparbete med inriktning på evidensbaserad medicin, där både kunskaper och muntlig framställning bedöms formativt. Två formativt bedömda sit-ins vid patientsamtal och två praktiska prov där studentens förmåga till kommunikation, diagnostik och kliniskt resonemang bedöms enligt mall.
Examination: Digital skriftlig examination (quiz).

Professionell utveckling (PU)
Obligatoriskt deltagande: Mentorlett självskattningssamtal. Seminarium om det tolkade samtalet. Seminarium i medicinsk etik. Seminarium om samhällsintegration och mänskliga rättigheter.
Examination: Skriftlig inlämningsuppgift i medicinsk etik.
 
Primärvård (PV)
Examination: Skriftlig reflektion över inspelad konsultation. Godkänd prestation i VFU.
 
Vetenskaplig utveckling (VetU)
Obligatoriskt deltagande: Muntlig redovisning av grupparbete, kan ersättas av individuell skriftlig uppgift.

Exempel på tidigare tentamen

NSP-tentamen ht19

Facit NSP-tentamen ht19

ÅM
Innehållsgranskare:
Annika Pettersson
2024-06-26