För dig som är student på Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke, 30 hp Utbytesstudier under kursen

Information om utbytesstudier under kursen Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke

Före utbytet

Börja din planering i mycket god tid. Du tar själv kontakt med mottagande universitet för att inhämta information om vilka kurser som ges, när under terminen de ges, vilken omfattning de har i tid och vad de innehåller. NSP-kursen består av många moment, och det du läser utomlands ska i möjligaste mån motsvara det du skulle ha läst vid KI. Jämför med ramschemat för kursen. Det viktiga är att kursmålen uppfylls. För att kunna avgöra det behöver du ha uppgifter om innehållet i undervisningen utomlands. Ett grundkrav är att du får genomföra kliniska rotationer, det vill säga verksamhetsförlagd utbildning.  

Efter att du har satt dig in i vad mottagande universitet kan erbjuda och hur detta motsvarar kraven vid KI under termin 9 ska du börja fylla i ett 
Learning Agreement (L A finns under dokument på denna sida). Du hittar även ett exempel på hur ett LA kan fyllas i här: LA-exempel. Tanken med detta dokument är att du, redan innan du åker, ska kunna få en preliminär bedömning av möjligheten till tillgodoräknande efter utbytet.  

När du har ett genomarbetat förslag på hur du vill lägga upp dina studier under utbytet mejlar du akademisk handläggare på termin 9, Carl Johan Ekman, och bifogar ditt LA.   

Ditt förslag kan behöva revideras, vilket i så fall initieras av akademisk handläggare, och sker i samråd mellan dig, akademisk handläggare och vid behov momentansvariga. Därefter behöver mottagande universitet godkänna den reviderade planen.

När du väl har fått LA signerat ska du spara det. 

För alla frågor som rör mottagande universitet för utbytet, är det internationella handläggaren Talia Adamsson som kan bistå med stöd och information. 

Kompletteringar vid hemkomst eller före avresa

Psykjour och beroendejour 
Alla som gör utbyte inom momentet psyke, måste göra en psykiatrijour och en beroendejour vid KI. Du kan inte boka in dessa jourer innan du är registrerad på kursen.

Beroendejour bokas via beroendeamanuensen i god tid (kontaktuppgift finns i Canvas i kursrummet för delmoment beroende). Psykiatrijouren bokas via Ingela Malmsjö på S:t Göran psykiatri. Använd underlaget via länken nedan för att styrka att du genomfört psykiatrijouren.

Intyg Akutplacering psykiatri Spara intyget och bifoga till din TG-ansökan efter utbytet.

Tentamen (motsvarar moment Integration och Examination och är 2 hp) genomförs i normalfallet vid KI.

Bassjukhusgrupper

Du ska i det s.k. kursvalet prioritera en bassjukhusgrupp som stämmer överens med ditt utbyte. Info om kursval finns på programwebben. Nedan ser du i vilken ordning de olika grupperna normalt läser momenten.

1a (alt 1): Ögon S:t E-Öron HS-Neuro/Rehab KS-Psyk KS inkl. PV o VetU-Beroende KS

1b (alt 2): Öron HS-Ögon S:t E-Neuro/Rehab KS-Psyk S:t G inkl. PV o VetU-Beroende KS

3a (alt 6): Ögon S:t E-Öron HS-Neuro/Rehab-HS-Psyk HS inkl. PV o VetU-Beroende KS

3b (alt 7): Öron HS-Ögon S:t E-Neuro/Rehab-HS-Psyk S:t G inkl. PV o VetU-Beroende KS

2a (alt 3) & 2b (alt 4): Psyk KS inkl. VetU-Beroende KS-Ögon S:t E-Öron HS-Neuro/Rehab KS inkl. PV

2c (alt 5): Psyk S:t G inkl. VetU-Beroende KS-Öron HS- Ögon S:t E-Neuro/Rehab KS inkl. PV

4a (alt 8): Psyk HS inkl. VetU-Beroende KS-Ögon S:t E-Öron HS-Neuro/Rehab HS inkl. PV

4b (alt 9): Psyk S:t G inkl. VetU-Beroende KS-Öron HS-Ögon S:t E-Neuro/Rehab HS inkl. PV

Vid ytterligare frågor kontakta utbildningshandläggare Annika Pettersson.

Under utbytet

Tänk på att titta på lärandemålen för kursen, så du kan rikta ditt lärande. Du har tillgång till allt material i Canvas, eftersom du är registrerad på kursen. Utbytesstudier kräver som regel en stor insats av självstudier. Du förväntas delta i praktiska examinationer som värduniversitetet ordnar, men som regel behöver du inte delta i skriftliga examinationer eftersom du kommer att genomföra en slutlig sådan hemma. 

Loggbok

För loggbok under hela vistelsen. 

Loggboken bör beskriva
A) vilka sorts kliniska miljöer du varit i (kortfattat), vilka typer av patienter du sett och i vilken utsträckning du själv fått träna och utföra olika kliniska uppgifter. Denna del ska signeras av lärare vid utbytet.
B) Därtill bör framgå vilka andra undervisningsformer du deltagit i t.ex. föreläsningar, seminarier etc.. Du kan med fördel försöka relatera till lärandemål i kursplan eller till momentens mål.

Transcript of records/Certificate of attendence (intyg från värduniversitetet att du fullgjort dina kurser)

Clinical assessment forms (från samtliga kliniska placeringar, signerad av handledare inklusive betyg)

Efter utbytet

Tillgodoräknande av utbytet

För att du ska kunna få dina utbytesstudier tillgodoräknade, måste du ha fullföljt dem och blivit godkänd. Efter utbytet ska du åter boka ett möte med ansvarig lärare, för att gå igenom och uppvisa nödvändiga underlag och redogöra för ditt utbyte.

Du har själv fullt ansvar för att, i god tid, se till att mötet blir av och att du lämnar in kompletta dokument.

Alla blanketter som krävs för tillgodoräknande hittar du via läkarprogrammets sida om utbyten: Tillgodoräknande (TG) av utbytet

Nödvändiga underlag för TG 

1.Transcript of records/Certificate of attendence (intyg från värduniversitetet att du fullgjort dina kurser)

2. Clinical assessment forms (från samtliga kliniska placeringar, signerad av handledare inklusive betyg)

3. Loggbok, din egen redogörelse för vad du fått göra under utbytet. Del A ska vara signerad av lärare, v.g. se ovan.

4. Intyg om psykjour vid KI (om du gjort utbyte under moment psyke)

5. Förberedd ansökan om tillgodoräknande
Du ansöker aldrig om TG för hel kurs utan för max 28 hp, eftersom momentet Integration och Examination (2 hp) alltid görs hemma. På blanketten ska de moment du vill tillgodoräkna dig anges (se uppgift om kurskoder för moment/delmoment nedan).
Om du söker TG för fler än två moment så använd flera blanketter Se till att alla uppgifter, och din underskrift, finns på samtliga.

6. Ditt Learning Agreement påskrivet av mottagande universitet.

Ladokkoderna för momenten vid KI

0014 Neuro (Neuro, 6,5 hp)

0006 Sinnen (Senses, 7,5 hp) 

0012 Psyke (Mind, 11,5 hp) 

0015 PU (Professional development, 0,5 hp) 

0016 PV (Primary care, 1,5 hp) 

0010 VetU (Scientific development, 0,5 hp)

Delmomenten har ungefärlig omfattning: Ögon 3,75 hp, Öron 3,75 hp inom moment Sinnen; Beroende 1,5 hp, Psykiatri 10 hp inom moment Psyke. Ibland läses strimmamomenten VetU, PU och PV vid KI, ibland får de tillgodoräknas. En ECTS motsvarar ungefär en högskolepoäng (hp).

TG-ansökan ska efter mötet med akademisk handläggare lämnas/skickas i original, alternativt skannas och mejlas, till utbildningshandläggare Annika Pettersson

Examinator gör den slutliga bedömningen av din ansökan. Det kan ta någon vecka efter examinators bedömning innan LADOK-registrering kan bli färdig.

ÅM
Innehållsgranskare:
Annika Pettersson
2023-11-29