För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Utbytesstudier

Inom sjuksköterskeprogrammet finns stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Utbytesstudier sker genom att Sjuksköterskeprogrammets internationella kommitté beslutar om prioriteringsregler och urval av studenter till utbytesprogrammen.

Students sightseeing in Valencia

Vad är utbytesstudier?


Att studera utomlands innebär inte bara att förkovra sig akademiskt utan det ger också insikter och erfarenheter som du kommer att ha nytta av i framtiden, både i yrkeslivet och privat. Det ger dig också möjlighet att få många intressanta kontakter och kanske vänner för livet. Funderar du på att studera utomlands är det viktigt att du tänker igenom hur du tacklar oförutsedda händelser. En utbytesstudent behöver vara utrustad med en stor portion flexibilitet och initiativförmåga.

Världen är öppen

Som sjuksköterskestudent rekommenderas du att förlägga dina utbytesstudier till termin 4, 5 (rekommenderas) eller 6.

Eftersom de flesta utbytena måste omfatta minst 3 månader (Erasmus), kan det blir nödvändigt att plocka kurser från olika terminer för att få ihop det. Du får hjälp med detta av programdirektor om du blir nominerad till en plats. Det finns möjlighet att läsa kurser eller göra verksamhetsförlagd utbildning, beroende på mottagande universitet. Däremot är det inte möjligt att skriva sin uppsats under utbytet, eftersom det inte ger samma erfarenhet och kunskaper om den utländska utbildningen och möten med andra studenter och lärare som deltagande i klinisk utbildning och kurser gör.

Utbytesstudierna genomförs inom ramen för ett av tre olika utbytesprogram.

Erasmus/inom Europa - utbyte av minst 8 veckor om det är bara VFU upp till 12 veckor (VFU & kurser)

INK/utanför Europa - utbyte av minst 5 veckor

På sidan utbytesuniversitet finns en sammanställning av aktuella partneruniversitet för läsåret 2023/2024

Hur fungerar utbytesstudier?

Att läsa en kurs eller genomföra ett projektarbete i ett annat land är annorlunda jämfört med vad du skulle göra vid Karolinska Institutet. Att studera utomlands innebär inte bara att förkovra sig akademiskt utan det ger också insikter och erfarenheter du kommer att ha nytta av i ditt framtida liv, både i yrkeslivet och privat. Funderar du på att åka utomlands är det viktigt att du tänker igenom hur du tacklar oförutsedda händelser.

Regler för deltagande i studentutbytesprogrammen

Villkor

  • Du ska vid tidpunkten för avresan ha läst minst 90 högskolepoäng på sjuksköterskeprogrammet
  • Du ska vid tidpunkten för avresan vara behörig att fortsätta dina studier vid KI
  • Du ska vid tidpunkten för avresan ha mycket goda språkkunskaper i det språk på vilket undervisningen bedrivs

Utbytesstudierna ska kunna tillgodoräknas inom ramen för din utbildning vid KI

Tidsperioden för utbytesstudierna ska omfatta beroende av avtalet:

  • Nordplus (Norden): 1-12 månader
  • Erasmus (Europa): 3-12 månader
  • INK: minst 5 veckor
  • Linneus Palme: 12 veckor


Utbytesperioderna är också beroende av vad som är möjligt vid mottagande universitet.

Generella regler

Du kan bli uttagen som utbytesstudent inom sjuksköterskeprogrammet flera gånger, du kan dock endast erhålla resebidrag/stipendium genom respektive utbytesprogram en gång vardera.

Endast ett utbyte per läsår är möjligt, i de flesta fall.

Det är inte möjligt att skjuta upp en utbytesplats till nästkommande läsår. Det är inte heller möjligt att skjuta upp terminsfasta platser även om särskilda skäl föreligger.

Om du tilldelas ett stipendium/resebidrag för dina utbytesstudier ska du följa de uppföljningsregler som finns för stipendiet/resebidraget (se stipendie-/resebidragsblankett).

Du ska under din utbytesperiod vara en god representant för KI samt marknadsföra KI på bästa möjliga sätt

Du ska lämna in en reserapport i anslutning till hemkomsten.

Vid besked

Om du är nominerad:

Observera att NVSIK endast nominerar dig till en utbytesplats. Först när du har gjort en ansökan till det utländska värduniversitetet och de har bekräftat din studieperiod och dina kursval är du antagen.

Du som har blivit nominerad kan inte tacka nej till din plats för att söka annan plats eller restplats, även om det finns lediga platser. Det är inte heller möjligt att söka andra alternativ än de du angett i din ansökan. Detta gäller för hela läsåret.

Att tacka nej

Om du mot förmodan inte skulle vara intresserad av den plats du blivit nominerad till ska du meddela den internationella handläggaren detta inom angiven tid efter det att du har fått ditt nomineringsbesked. Om du inte tackar nej räknas detta som att du accepterar din nominering. Observera att du inte kan tacka nej till en plats för att söka en ny plats under ett och samma läsår, även om det finns lediga platser.

Reservplats till högre ansökningsalternativ

Du som har blivit nominerad, men inte till ditt förstahandsalternativ, har möjlighet att stå på reservlista till högre alternativ fram till dess att din ansökan har skickats till det utländska universitetet. Efter att din ansökan har skickats kan du inte stå kvar på reservlistan. Du måste själv anmäla dig till reservlistan på särskild blankett.

Om du inte är nominerad:

Du som har fått din ansökan godkänd av NVSIK, men inte har blivit nominerad till en plats, står kvar och köar på de alternativ du angav i din ansökan. Du har också möjlighet att anmäla intresse för eventuella lediga utbytesplatser.

Att frånsäga sig sin plats vid senare tillfälle

Om du efter att din ansökan har skickats iväg till det utländska universitetet frånsäger dig platsen måste särskilda skäl föreligga (ex. sjukdom – intyg ska uppvisas). Du är skyldig att redovisa dessa skäl för den internationella handläggaren.

Du som frånsäger dig din plats efter att din ansökan har skickats iväg till det utländska universitetet påverkar dina möjligheter att delta i studentutbyte vid din nästa ansökningsomgång. Din nya ansökan kommer då att behandlas som om du har utnyttjat en utbytesplats.

Eventuella kostnader som betalats i samband med utbytesstudier kommer inte att ersättas om du frånsäger dig ditt utbyte eller avbryter pågående utbytesstudier utan att redovisa särskilda skäl (ex. sjukdom – intyg ska uppvisas).

Lediga platser/restplatser

Platser som står lediga efter ordinarie ansökningsomgång utannonseras på programwebben. Studenter som inte sökte vid den ordinarie ansökningsomgången har möjlighet att söka restplatser under läsåret, deadline 15 april för HT samt 15 september för VT.

 

KIs generella information om utbytesstudier

Läs gärna den generella informationen om utlandsstudier på ki.se/studerautomlands

Utbytesstudier inom Europa

Ett utbyte inom ramen för Erasmus måste omfatta minst 3 månader. Erasmus är en del i EU-kommissionens program för livslångt lärande som riktar sig till högre utbildning och verkar bland annat för ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare och för att akademiska studier och kvalifikationer tillgodoräknas inom hela EU. Sjuksköterskeprogrammet vid KI har slutit Erasmus-avtal med nedanstående europeiska lärosäten.

Erasmus-avtal tar dig till de europeiska länderna där Sjuksköterskeprogrammet har avtal. Ett Erasmus-utbyte måste omfatta minst 3 månaders studier eller 8 veckor om man läsa bara en VFU kurs.

Nordplus-avtal tar dig till nordiska länder där Sjuksköterskeprogrammet har avtal. Ett Nordplus-utbyte måste omfatta minst 4 veckors studier.

Planera utbytets akademiska upplägg tillsammans med Sjuksköterskeprogrammets program direktor, Kristina Gottberg ansvarig för att godkänna utresande studenters studieplan

Utbytesuniversitet Europa

Utbyte utanför Europa

Vad du kan läsa och när beror på vilket universitet du söker, deras aktuella kursutbud och vilken termin du gör utbyte.  På dessa terminer finns mer flexibilitet och möjlighet att byta plats på kurser om nödvändigt.

INK-avtal  Vid INK-utbyten som endast för länder utanför Europa, måste studietiden omfatta minst fem veckor.

Planera utbytets akademiska upplägg tillsammans med Sjuksköterskeprogrammets program direktor, Kristina Gottberg ansvarig för att godkänna utresande studenters studieplan

Utbytesuniversitet utanför Europa

Ansökan

Inför ansökan

Varje år anordnas informationsmöten för att informera om utbytesstudier på Sjukötersketprogrammet. Där får du allmän information om utbytesprogrammen och hur du ansöker.

Viktiga datum för ansökan 2024/25

Sista ansökningsdag (för både HT-24 och VT-25): 13 feb 2024 

Sista ansökningsdag för restplatser HT-24: 15 april 2024

Sista ansökningsdag för restplatser VT-25: 15 september 2024

Ansökan ska innehålla

Ansökningsblankett - från och med januari 2023 sker ansökan till vårt utbytesstudier program enbart online i vår nya databas Mobility Online. Länken till den digitala ansökan för utbytesstudier under läsåret 2024/2025 hittar du här. Deadline är 13 februari.

Ansökan görs helt elektroniskt. Följ instruktionerna noggrant; en ofullständig ansökan kan leda till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången.

Ansökan om utbytesstudier består av två delar som görs i systemet Mobility-Online. Den första delen är en online registrering där du fyller i dina personuppgifter, information om dina nuvarande studier, vilken termin och vilket ämnesområde du planerar att studera utomlands. Du kan ange upp till 6 alternativa universitet i den ordning som du prioriterar. Innan du söker, försäkra dig om att dina val av universitet erbjuder kurser som fungerar i din utbildning och kommer att kunna tillgodoräknas.

Efter att ansökan skickats in online får du ett automatiskt epostmeddelande med en länk att följa för att ladda upp dina bilagor direkt i Mobility-Online.

Till ansökan behöver du även ladda upp följande dokument:

Curriculum Vitae (CV) - på engelska. Ett CV beskriver en persons meriter såsom utbildningar, anställningar, kurser, föreningserfarenheter och språkkunskaper. Ditt CV ska vara kortfattat, lättfattligt och skrivet i omvänd kronologisk ordning. Du behöver inte skicka med några intyg, men ska vara beredd att visa dem på begäran.

Studiemeritförteckning - ett resultatintyg från Ladok, på engelska. 

Motiveringsbrev - på svenska, max en A4-sida. Motiveringsbrevet är en viktig del av din ansökan och bör därför vara välskrivet. Presentera dig själv kort i inledningen och tänk sedan på att brevet ska handla om varför du vill åka på utbyte. Erfarenheter och specialintressen som tas upp i brevet ska ha relevans för ansökan.

Intyg  - Om du har varit engagerad i Internationella studentaktiviteter eller i Global Friends ska du en dokument som intygar omfattningen av ditt engagemang.

Följ ovanstående instruktioner noggrant. En ofullständig ansökan leder till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången.

Profile image

Christoffer Bodforss

Internationell handläggare
KG
Innehållsgranskare:
2023-12-13