Brandsäkerhetsinformation för studenter

Som student på KI:s campusområden ska du självklart kunna känna dig trygg när du vistas här. KI arbetar hårt för att brandsäkerheten i lokalerna ska hålla en hög nivå, och du som individ har också ett ansvar för att åstadkomma detta. Genom att känna till och följa de rutiner som finns i händelse av brand- och utrymning samt rapportera incidenter kan du bidra till en ökad säkerhet för dig själv och dina medstudenter.

KI har sedan vårterminen 2020 en webbsäkerhetsutbildning för studenter där du får grundläggande kunskap om hur du ska tänka kring och agera i säkerhets- och brandsäkerhetsfrågor.

Utrymning från hör-och lärosalar

Varje större hör- och lärosal som det gemensamma verksamhetsstödet ansvarar för är utrustad för att en utrymningssituation ska kunna hanteras organiserat och i linje med vad som gäller för alla KI:s anställda. Utrustningen innefattar ett säkerhetsmeddelande som ska läsas upp av läraren innan föreläsningen/lektionen börjar, en skylt med information om vilken återsamlingsplats som gäller för byggnaden du befinner dig i, och en utrymningsledarväst med tillhörande instruktionskort.

I händelse av utrymning under pågående föreläsning/lektion ska du ta dig till återsamlingsplatsen genom närmaste nödutgång och invänta besked från i första hand din lärare. Du får inte gå tillbaka in i byggnaden igen innan besked har lämnats om detta från någon av utrymningsledarna på återsamlingsplatsen. Om du av någon anledning måste lämna återsamlingsplatsen behöver du ta kontakt med din lärare/föreläsare först så att denne vet varför du saknas.

Utrymning från andra lokaler

Befinner du dig på annan plats i en byggnad när ett utrymningslarm går igång ska du alltid i förekommande fall följa uppmaning från utrymningsledare, eller självmant utrymma byggnaden genom närmaste nödutgång och ta dig till återsamlingsplatsen där du inväntar besked. Du kan lära dig mer om vad du förväntas göra i samband med utrymning via webbsäkerhetsutbildningen.

Om du ser att det brinner

Om du upptäcker en brand ska du i första hand rädda/varna andra som befinner sig i omedelbar fara. Du kan själv eller med hjälpa av andra utlösa utrymningslarmet manuellt genom att trycka på någon av de röda dosorna som ofta sitter uppsatta i närheten av nödutgångar. Försök snabbt bedöma om du kan släcka branden med någon släckutrustning som finns tillgänglig (brandsläckare, brandfilt, vattenslang etc.). Ta inte för stora risker! Känner du dig osäker så stäng om möjligt in branden så gott det går, utrym byggnaden och ta dig till återsamlingsplatsen. Ring 112 och tala om vad du vet, berätta sedan även för någon utrymningsledare på plats.

Förebyggande brandsäkerhet

Det bästa är naturligtvis om en brand- och utrymningssituation aldrig behöver uppstå. Genom att reagera på och rapportera incidenter som t.ex. blockerade utrymningsvägar eller annat avvikande såsom att lokaler används för annat än vad de är tänkta för, kan du hjälpa till att förhindra onödiga störningar i vardagen. Du kan som student rapportera incidenter i KI:s rapporteringsverktyg.

MS
Innehållsgranskare:
2024-03-12