För studenter på kursen Anestesisjukvård - perioperativ omvårdnad 3, 7,5 hp kurskod 2AN011

Syftet med kursen är att ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom perioperativ anestesiologisk omvårdnad utifrån omvårdnadens centrala begrepp: människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö. Utöver detta är kursens syfte att utveckla studenternas förmåga att hantera oväntade eller komplexa situationer och den svårt sjuka äldre patienten, samt att utveckla förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT23 v40

Den verksamhetsförlagda utbildningen på fem veckor är förlagd till anestesiavdelningar inom Region Stockholm och omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet. Kvälls- och helgpass förekommer. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenten examineras genom godkänd VFU enligt fastställt bedömningsformulär (BeVut) och slutexamination i simuleringsmiljö samt skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda.

Kursen kommer tillsvidare ske via distansundervisning via onlinemötesrummet, Zoom. Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. av pågående pandemi.  De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, workshops, litteraturstudier samt klinisk färdighetsträning, simuleringar och examinationer fysiskt på KTC. Vissa av momenten i kursen är obligatoriska och examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen.

 

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok.  Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Schema

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och 

genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå. Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Kursansvarig och examinator

Åsa Dorell

Kursansvarig
+46852483843
Profile image

Ulrica Nilsson

Examinator
Profile image

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör
Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

LB
Innehållsgranskare:
2024-04-08