För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Programmets organisation

Barnmorskeprogrammet ges vid Institutitionen för kvinnor och barns hälsa. Samtliga kurser och kursansvariga lärare tillhör samma institution. På den här sidan kan du läsa mer om vilka organ som finns och hur de tillsammans utvecklar barnmorskeprogrammet. Du får även läsa om hur du själv kan påverka programmet.

Programträffar

Möten med AKA (adjungerade kliniska adjunkter) och studentansvariga ute i verksamheten på våra olika sjukhus och även ansvariga för barnmorskemottagningar 2-3 gånger per termin. Här får man en inblick i vilka frågor som kommer upp både från studenter ute på VIL/VFU samt frågor från verksamheten gentemot Karolinska Institutet. Vid dessa träffar kan man både påverka samt få information som man därefter delar med sina kurskollegor.

MINC

Delta i MINC (Midwifery International Committé) gör man om man är intresserad av studentutbyte, både att åka på samt att ta hand om inkommande studenter från länder vi samarbetar med. Att aktivt delta i MINC ger studenterna fördel vid kommande utbytesstudier. MINC sammanträder 2 gånger per termin. 

Utbildningsnämnden (UN)

Att delta som studentrepresentant i Utbildningsnämnden (UN) vid Kvinnor och Barns hälsa ger stor inblick i hur programmen inom institutionen samarbetar. Studentinflytande väger tungt i denna nämnd. Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Det är studentkårerna som utser studentrepresentanter i UN. Därför måste du vara medlem i Medicinska Föreningen för att kunna delta som representant i UN. UN sammanträder 3 gånger per termin.  

Påverka genom kursutvärderingar

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Kursvärderingarna ska sammanställas och studenter informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna via kurswebben. 

Kontakt

Är du intresserad av att bli representant i programträffarna, MINC, eller Utbildningsnämnden? Kontakta programhandläggare Anna Wåhlin. 

Anna Wåhlin

Programhandläggare
0852482433

Protokoll