För studenter på kursen Endodonti 2 kurskod 2TL080

Kursen omfattar åatologiska tillstånd i pulpa och periradikulär vävnad till följd av dentalt trauma eller fysiskt våld. Differentialdiagnostisering vid odontogena smärttillstånd och icke-odontogena smärttillstånd. Analgetika och antibiotika i endodontisk behandling. Produkter och material som används inom endodonti och deras påverkan på allmänhälsa, oral hälsa och miljö, kavumpreparation och rotbehandlingsmetoder samt hygien- och aseptiska rutiner för kliniskt endodontiskt arbete.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet måste du kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok för varje kurs som ingår i programmet. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontaktuppgifter

Peggy Näsman

Kursansvarig

Anna Maria Nordvall

Utbildningsadministratör Tandläkarprogrammet terminer 1-6