För studenter på kursen Examensarbete i optometri (15 hp) kurskod 3OP019

Kursen syftar till att studenten självständigt ska genomföra ett vetenskapligt arbete och genom detta utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt och stimuleras till fördjupning inom huvudområdet optometri som forskningsområde.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på magisterprogrammet i klinisk optometri, och löper över både hösttermin (10 hp) och vårtermin (5 hp).

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Registrera dig i Ladok

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på magisterprogrammets programwebb. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång, och uppdateras då.

Examination

Frågor gällande examination, restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Om datum för omtentan ej var klart vid publiceringen av schemat inför kursstart, kompletteras schemat med detta senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan till omtentor med senare studentkull

Om du har rest kvar på kursen även efter din egen studentkulls examinationstillfälle, behöver du anmäla dig i god tid för att få delta i ett examinationstillfälle med en senare kull. Prata med kursansvarig för mer information.

Omexamination på kursversion 3OP005 - deadline VT25

Denna kurs gavs med kurskod 3OP005 sista gång med start HT23, och ersätts från och med HT24 av kursversionen med kurskod 3OP019. Sista tillfälle för omexamination enligt kursplan 3OP005 är VT25. För mer information om vad som gäller för dig som har rest på den utgående/ nedlagda kursen, se programwebbens sida Byte av utbildningsplan.

Länk till kursplan 3OP005

Kursutvärdering

VT18 Kursanalys

VT16 Kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Maria Nilsson

Kursansvarig lärare
Profile image

Maria Persson

Kursadministratör

Kursutvärdering

MN
Innehållsgranskare:
Maria Persson
2024-04-15