För studenter på kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi Huddinge kurskod 2LK138

Efter denna kurs är du ett steg närmare till att bli en riktig läkare. Välkommen till en intensiv och spännande kurs.

Kursplan

-
Kirurgi är en varierande specialitet!

Måndag den 30 augusti, klockan 08.00. Birkeaulan

startar vi kursen i klinisk medicin - kirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Deltagande vid samtalet är obligatoriskt för alla studenter som ska gå på kursen (icke-närvaro kan leda till förlust av platsen på kursen).

Kursens första vecka är en "krasch" -introduktion till kursen, inklusive mestadels föreläsningar och några praktiska övningar, allt för att vara förberedd för de olika kliniska rotationerna från och med den andra veckan på kursen. Veckan avslutas med en krockkursundersökning.

Kursen är en integrerad kurs med många relaterade medicinska / kirurgiska specialiteter: allmän kirurgi, ortopedi, anestesiologi, urologi, radiologi, onkologi, primärvårdmedicin, rättsmedicin och 2 veckors rotation på en klinisk utbildningsavdelning där du kommer att arbeta som riktig läkare. Du är nu ett steg längre till att bli en riktig läkare och du kommer att känna det under denna kurs. Ni kommer alla att betygsättas på alla olika integrerade stunder / delar av kursen. Svenska studenter: PASS eller FAIL. Internationella studenter: ECTS klass A, B, C, D, E eller F.

Merparten av kursen består av kliniska rotationer med obligatorisk närvaro. Att arbeta och lära sig i den kliniska miljön är det första steget för att förbereda dig för dina framtida arbetsuppgifter. Underlåtenhet att delta i den kliniska miljön leder till extra tull eller andra extra uppdrag. En typisk vecka inkluderar kliniskt arbete och seminarier vid de olika avdelningarna från måndag till torsdag. På fredagar kommer det att finnas teoretiska undervisnings- och inlärningsaktiviteter med föreläsningar och seminarier för alla studenter tillsammans. De flesta av dessa aktiviteter är också obligatoriska och misslyckande med att delta leder till extra uppdrag. Vissa rotationer har "on-call" -uppgifter under rotationen, mer information om detta under kursens första dag.

Lärandemål

Kursplanen innehåller hela den övergripande målsbeskrivningen av kursen. Men det finns alternativa sätt att beskriva de viktigaste lärandemålen i denna kurs - de integrerande uppgifterna. De integrerande uppgifterna är de vanligaste symptomen och tillstånden som patienter söker sjukvård för. Alla läkare ska kunna handlägga dessa symptom och tillstånd. Vi har bestämt (TEMA 4) att de integrerande uppgifter som beskrivs nedan är de viktigaste under denna kurs. Vår examination baseras på dessa.

Integrerande uppgifter/specifika lärandemål

Examination

För att få gå upp i tentamen måste studenten ha klarat av kursens alla ingående delar med godkänt betyg = Godkänd kurs (se kursplanen).

Examinationen består av tre delar.

  • Praktiskt prov av färdigheter (OSCE)
  • Skriftligt prov av kunskaper
  • Muntlig tentamen av kunskaper och kunskapsnivå

Praktiskt prov

Praktiskt prov av olika färdigheter som skall ha inhämtats under kursen. Cirka 10 stationer à c:a 11,5 minuter.Exempelvis har vi standardiserade patienter på några stationer, rektoskopi, suturövningar och handläggning av sårskador, KAD sättning, kärlstatus undersökning etc.

Skriftligt prov

Testar kunskaper från kursen. Kan vara i olika format, MEQ frågor, kortessäfrågor, kortsvarsfrågor eller flervalsfrågor. Alla ingående specialiteter och ämnen vars lärandemål ingår i kursen testas. Detta görs också helst på ett interdisciplinärt sätt. (Kirurgi, urologi, anestesi, orthopedi, radiologi, onkologi, primärvård och rättsmedicin.

På termin 7 har vi nolltolerans vad gäller all diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill att du omedelbart meddelar kursledningen om du blir sexuellt trakasserad eller diskriminerad på grund av kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Kontaktuppgifter

Lars Henningsohn

Studierektor

Marie Lygdman

Kursadministratör