För studenter på kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi Huddinge kurskod 2LK138

Välkommen till en intensiv och spännande kurs inom de kirurgiska disciplinerna kirurgi, ortopedi, urologi, radiologi/bilddiagnostik och anestesi och intensivvård. Kursen integrerar även primärvård, onkologi och rättsmedicin. Efter denna kurs är du ett steg närmare till att bli en riktig läkare.

Kursplan

Integrerande uppgifter/specifika lärandemål

-
Kirurgi är en varierande specialitet!

Kursen startar måndagen den 28 augusti, kl. 08.00
i Birkeaulan på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

(Antagna får denna information via antagning.se och den är frivillig för er att lägga in: ) Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Kursbeskrivning

Uppropet är obligatoriskt och kursen första vecka ägnar vi åt grundläggande kirurgiska kunskaper och färdigheter inom de ingående specialiteterna. Den första veckan kallas därför för ”crash”-kurs vilket alltså är den första delen av kursen. Crash-kursen avslutas med en dugga.

Allmänt om kursen

Kursens grund är verksamhetsförlagd utbildning på vårdavdelningar, på kirurg-, urolog- , ortoped-, akut- och primärvårdsmottagningar samt på operationsavdelningen. Den teoretiska undervisningen får ni på seminarier och workshops som, utöver terminens fredagsföreläsningar, är integrerade i den kliniska praktiken.

Obligatoriska moment

Avdelningstjänstgöringar, seminarier, gruppövningar, kunskapstester/duggor och gästronder är obligatoriska. Även jourtjänstgöringar är obligatoriska.

Godkänd kurs och examination

För godkänd kurs krävs ditt aktiva deltagande vid samtliga moment på kursen. Vid frånvaro kommer kursledningen att försöka ordna ersättningsuppgifter. Om sådana uppgifter ej kan ordnas, kan du ej få godkänd kurs och tillåts därmed ej gå upp på examen. Examinationen består av skriftlig, muntlig och praktisk del.

Betygsättning

Svenska studenter: Godkänd eller underkänd. Internationella studenter: ECTS A, B, C, D, E eller F.

Kurstider HT22

29 augusti - 19 december

På termin 7 har vi nolltolerans vad gäller all diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill att du omedelbart meddelar kursledningen om du blir sexuellt trakasserad eller diskriminerad på grund av kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Lärandemål

Kursens syfte är att studenterna efter genomgången kurs ska kunna utreda, diagnostisera och behandla patienter med vanliga kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar samt handlägga traumafall. I kursplanen finner du kursens övergripande lärandemål. Ett alternativt, och ett mer detaljerat sätt, att beskriva kursens mål är de så kallade integrerande uppgifterna. De integrerande uppgifterna är de vanligaste symptomen och tillstånden som patienter söker sjukvården för. Vi (TEMA 4) har valt ut 23 integrerande uppgifter som är de viktigaste under denna kurs. Vår slutexamination baseras på dessa.

Examination

För att få delta i slutexaminationen krävs att kursens samtliga ingående delar är godkända.

Slutexaminationen består av tre delar vilka är gemensamma för de fyra undervisningssjukhusen där kursen ges.

  • Skriftligt prov med fokus på teoretiska kunskaper
  • OSCE med fokus på praktiska färdigheter
  • Muntligt prov med fokus på kliniskt resonemang
     

Rest-munta: För reststudenter som läst på Huddinge görs anmälan till Monica Hagbok, monica.hagbok@ki.se

Kontaktuppgifter

Lars Henningsohn

Studierektor

Monica Hagbok

Kursadministratör

Marie Lygdman

Kursadministratör
ML
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2023-06-13