För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Programöversikt

Här hittar du översikt över 5,5-åriga programmet med ingående kurser i kronologisk ordning, programmets värdegrund, utbildningsplan samt kurstider i ramschemat.

Läkaryrket är mångfacetterat – grunden är att en arbetar kliniskt med patienter på mottagningar, vårdcentraler, sjukhus, vid hembesök eller digitalt – men yrket kan också innebära forskning, undervisning, handledning, myndighetsutövning, chefskap och i nästan alla dessa funktioner någon form av ledarskap. Läkarprogrammet ska förbereda dig för allt detta.

Mål

Samhället och omvärlden har höga förväntningar på läkare. Utöver rent medicinska kunskaper ska en läkare vara omdömesgill, kunna kommunicera väl, sätta patientens behov i centrum, samtidigt som hen värnar samhällets resurser, kunna värdera vetenskap och ny kunskap, kunna samarbeta väl med andra yrkesgrupper och aktörer inom och utom sjukvården samt ha förståelse för hälsoaspekter i en globaliserad värld. Allt detta omfattas i de mål för läkarexamen som anges i utbildningsplanen i enlighet med Högskoleförordningen. Målen är gemensamma för alla läkarutbildningar i Sverige. 

Innehåll och upplägg

Läkarprogrammet på KI är uppbyggt av sju teman och består av många kurser. Varje kurs har lärandemål som tillsammans avspeglar examensmålen. Kursernas lärandemål är indelade i kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. För att bli godkänd på en kurs behöver du visa att du nått alla mål, vilket görs genom olika former av bedömningar som kan vara praktiska eller skriftliga. De flesta kurser har skriftliga prov, men det är alltså inte bara de som utgör grund för godkännande. Ett gemensamt mål avseende förhållningssätt återfinns i programmets alla kurser:

Studenten ska uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling.

Du förväntas alltså själv ta ett stort ansvar för ditt lärande och din utveckling och det är vårt mål och vår stora ambition att ge de allra bästa förutsättningarna för dig att nå så långt du kan.

Värdegrund

Läkarprogrammet vid KI präglas av

 • ett personligt ansvar och engagemang för lärande och utveckling.
 • att blivande läkare, lärare, handledare och organisatörer är goda förebilder genom ett seriöst, kreativt, empatiskt, etiskt och respektfullt arbetssätt i samarbetet med andra.
 • ett patientcentrerat förhållningssätt med beaktande av miljö och sammanhang.
 • ett samhällsansvar.
 • ett vetenskapligt och humanistiskt förhållningssätt.
 • mångfald och öppenhet.

Läkarprogrammets pedagogiska profil

 • Undervisningen är patientcentrerad och utgår från viktiga symtom, diagnoser och problem. Basvetenskapliga ämnen och kliniska discipliner är tydliga och integrerade.
 • Läkarprofessionen står i fokus genom tidig och omfattande klinisk träning, samt de vetenskapliga och professionella utvecklingsstrimmorna som löper genom hela utbildningen. Basvetenskaplig kunskap och förståelse tillämpas återkommande, och exemplifieras i det kliniska sammanhanget. Interprofessionellt lärande ger ytterligare träning i att utöva läkarrollen.
 • Genom programmet finns en tydlig progression i lärandet med tydliga samband mellan nivåsatta mål* och val av undervisnings- och examinationsformer.
 • Karolinska institutet har fastställt att forskningsprocessen används som metafor för lärande och undervisning. Inom läkarprogrammet innebär detta att mål för kunskaper, färdigheter och förhållningssätt uppnås genom egen aktivitet, uthållighet, kritisk granskning och ett undersökande arbetssätt. Problem och frågor utgör utgångspunkt för lärandet och det finns tid för reflektion och återkoppling. Undervisningsformerna är baserade på bästa tillgängliga evidens i medicinsk pedagogik.
 • Innehållet i utbildningen vilar på vetenskaplig grund och leds av forskande lärare. Aktuell forskning vägleder undervisande lärare, och studenten tränas i att själv söka och förhålla sig till evidensbaserad medicin och aktuell forskning. Forskningsanknytningen betonas specifikt i examensarbetet och säkras där genom handledning av etablerade forskare.
 • Studenternas intressen tillvaratas genom ett stort utbud av valbara fördjupningskurser som ger ytterligare möjlighet att fördjupa sig professionellt och vetenskapligt.

  * Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin : S1) enkel (t.ex. känna till, identifiera), S2) sammansatt (t.ex. redogöra för, beskriva), S3) relaterad (t.ex. analysera, relatera), och S4) utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera). Färdighetsmålen är nivåindelade enligt Millers pyramid: M1) veta, M2) veta hur man utför, M3) kunna visa, och M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Utbildningsplaner för läkarprogrammet

Studenter antagna till och med VT21 läser enligt utbildningsplanen 2LK13:

Utbildningsplan för läkarprogrammet 2LK13

Undantag

Det är inte säkert att studenter som har en individuell studieplan (där kurser eller terminer läses i annan ordning än normalt), eller har gjort ett längre studieuppehåll, läser enligt den utbildningsplan som gällde när studenten först antogs till utbildningen. Studievägledaren kan ge korrekt information om vilken utbildningsplan som gäller.

Äldre utbildningsplaner - läggs ner under HT24

Studenter som påbörjat sina studier på läkarprogrammet mellan höstterminen 2010 och vårterminen 2013 läser enligt utbildningsplanen 2LK10.

Studenter som påbörjade sina studier på läkarprogrammet mellan höstterminen 2007 och vårterminen 2010 läste enligt utbildningsplanen 2LK07.

Studenter som påbörjade sin utbildning mellan höstterminen 2003 och vårterminen 2007 läste enligt en modifierad utbildningsplan, med infasning i den nya utbildningen på termin 6, respektive termin 9.

Program- och kursöversikt

Denna programöversikt gäller för de studenter som läser i enlighet med utbildningsplan 2LK13. Programmet är under avveckling, mer information om detta finns på Avveckling av 5,5-åriga läkarprogrammet.

Programmet är indelat i teman, och i varje tema ingår kurser som varierar i längd från en del av en termin till två och en halv terminer. Genom programmet går strimmor, som är löpande inslag med nära anknytning till respektive temakurs. Utöver temana och strimmorna ingår även studentvalda fördjupningskurser (SVK) och examensarbete.

Nedan kan du komma till respektive kurswebb för de kurser som ingår i temana. Information om gällande behörighetsvillkor för läkarprogrammets kurser finns på sidan Studieinformation och regler.

Kurser

Tema 1: Den friska människan

I temat ingår kurserna:

Termin 1 (T1): Upptakt - introduktion till läkaryrket (6hp)

Syftet med kursen är att ge studenten en introduktion till läkarutbildningens mål och dess utformning vid Karolinska Institutet, läkaryrket, hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomi samt betydelsen av ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt i läkaryrket.

Kursen är nedlagd
Kontakt
Kursplan

T1: Den friska människan I

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande biokemiska och cellbiologiska kunskaper för läkaryrket. För det behövs en sammanhållen bild av cellens struktur och funktion i kroppen med utgångspunkt från basvetenskapliga kunskaper om den friska människans utvecklingsbiologi, matsmältning och ämnesomsättning.

Kursen är nedlagd
Kontakt
Kursplan

T2: Den friska människan II

Kursens övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kroppens normala struktur och funktion från cell- till organsystemsnivå med utgångspunkt från en sammanhållen bild av den friska människans funktionssystem. Studenten ska också tillägna sig förhållningssätt av betydelse för den fortsatta läkarutbildningen och läkaryrket.

Kursen är nedlagd
Kontakt
Kursplan

T3: Den friska människan III

Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig grundläggande anatomiska och neurobiologiska kunskaper för läkaryrket. För detta erfordras en sammanhållen bild av den friska människokroppens ytanatomi och topografi samt nervsystemets normalfunktion.

Under kursen deltar du ett kursval som anger vilket bassjukhus du kommer att ha under kurserna Den sjuka människan 1 (termin 3) t o m Klinisk medicin - inriktning kirurgi (termin 7).

Kursen är nedlagd
Kontakt
Kursplan

Tema 2: Den sjuka människan

I temat ingående kurser:

T3: Den sjuka människan I

Kursen syftar till att ge förståelse för sjukdomars uppkomst, förlopp och kliniskt funktionella betydelse samt hur sjukdomar kan diagnostiseras och i vissa fall förebyggas och behandlas. Detta sker genom att studenten integrerar kunskap om cell-, molekylär- och mikrobiologiska sjukdomsmekanismer, med makro- och mikroskopiska organförändringar vid olika sjukdomstillstånd och klinisk presentation till en meningsfull bild av ett sjukdomsförlopp.

Kursen är nedlagd
Kontakt
Kursplan

T4: Den sjuka människan II

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter om vanliga sjukdomars symtom och kliniska diagnostik samt att integrera kunskaper om farmakologiska principer, mikrobiologi, immunologi och smittspridning. Vidare att genom patientmöten träna en grundläggande kompetens i bemötande, kommunikation, anamnes, status, kliniskt resonerande och diagnostik samt att ställa en preliminär diagnos.

Kursen är nedlagd
Kontakt: un@kids.ki.se
Kursplan

Integrerad deltentamen
T4: Integrerad deltentamen (IDT)

Kursen utgörs av examinationer, vilka syftar till att studenten ska visa sin förmåga att integrera uppnådda teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och värderingsförmåga från de basvetenskapliga kurserna i en ny kontext. Studenten ska utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kunna redogöra för och motivera hur grundläggande förklaringsmekanismer kan bidra till förståelse av hälsa och sjukdom ur ett kliniskt perspektiv.

Kursen är nedlagd
Kontakt: farmkursexp@fyfa.ki.se
Kursplan 

Tema 3: Klinisk medicin

T5: Klinisk medicin Termin 5

Kursens syften är att facilitera studenternas utveckling av kunskaper och färdigheter från preklinisk till en professionell och vetenskapligt baserad klinisk kompetens, med de kliniska kompetenser inom specialiteterna internmedicin, infektionsmedicin, hud- och könssjukdomar, geriatrik, klinisk farmakologi och primärvård som krävs för den fortsatta läkargärningen.

Medicinsk vetenskaplig metodologi (4,5 hp)

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap inom medicinsk vetenskaplig metodologi och analys, samt utveckla ett kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt. Kursen förbereder studenten för praktiserande av evidensbaserad medicin och för att kunna följa den medicinska vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom vården.

T6: Klinisk medicin Termin 6


SVK (7,5 hp)

Tema 4: Klinisk medicin - inriktning kirurgi

T7: Klinisk medicin - inriktning kirurgi

Syftet med kursen är att studenten, med hela vårdkedjan som bas, inom specialiteterna kirurgi, urologi, ortopedi, onkologi, anestesi och intensivvård, bild- och funktionsmedicin, primärvård samt rättsmedicin, ska uppnå de kliniska kompetenser som krävs för att påbörja sitt arbete som läkare. Lärandemålen avgränsas till det som är vanligt och viktigt i klinisk verksamhet inom de ingående specialiteterna.

SVK (3hp)
 

Examensarbetet

T8: Examensarbetet i medicin (30 hp)

Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sin förståelse för forskningsprocessen, utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt visavi den medicinska kunskapsutvecklingen och skapa en grund för eget forskningsarbete.

Under kursen deltar du ett kursval som anger vilket bassjukhus du kommer att ha under kurserna Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke (termin 9) t o m Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (termin 10).

Tema 5: Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke

T9: Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke (30 hp)

Kursen utgör Läkarprogrammets tema 5 och syftar till att studenten utifrån primär- och specialistvårdsperspektiv ska bredda och fördjupa sin medicinska kompetens med ämnesområdena neurologi, oftalmologi, oto-rhino-laryngologi, psykiatri/beroendelära och rehabiliteringsmedicin.

Tema 6: Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling

T10: Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (22,5 hp)

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap, kompetens och färdigheter för att på ett patientsäkert och professionellt sätt kunna diagnostisera och handlägga vanliga och allvarliga pediatriska, gynekologiska samt obstetriska hälsoproblem. För detta behövs en grundläggande kompetens i att bemöta och kommunicera med patienter och familjer, genomföra åldersadekvat och riktad anamnes och klinisk undersökning och integrera tidigare basvetenskaplig och kliniska kunskaper.

SVK (7,5 hp). Från och med VT19 ska alla studenter ska välja en fördjupningskurs inom området Akutsjukvård denna period. 

Tema 7: Hälsa i samhälle och miljö

T11: Hälsa i samhälle och miljö (12 hp)

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en helhetsyn på individens och befolkningens hälsa ur ett samhälls- och miljöperspektiv
liksom att förstå läkarens roll, ansvar och befogenheter i relation till sjukvårdens organisation, styrsystem och ekonomi samt andra samhällsfunktioner.

T11: Integrerad sluttentamen (3 hp)

Kursen utgörs av två examinationer som syftar till att studenten ska visa sin integrerade förståelse av innehållet i läkarutbildningen och utifrån det demonstrera kunskap, färdigheter och förhållningssätt som krävs för allmäntjänstgöringen (AT).

SVK (7,5 hp + 7,5 hp)

Strimmorna i det 5,5-åriga programmet avvecklas i olika takt beroende på deras placering i programmet. Översiktssidan för VetU (vetenskaplig utveckling) är borttagen då strimman huvudsakligen är avvecklad.

Ramschema

Läkarprogrammet följer KI:s generella terminstider för utbildningar på grund- och avancerad nivå. Information om start- och slutdatum för respektive kurs hittar du i terminens ramschema.

Termins- och kurstider för nedanstående terminer är fastställda men vissa förändringar kan förekomma.

Observera att de terminer som endast gäller sexåriga programmet är färgmarkerade.

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-06-13