För studenter på kursen Onkologi kurskod 2TL039

Denna kurs ingår i grundutbildningen för tandläkare vid Karolinska Institutet, termin 10.

Kursplan

 

Tandläkare har en viktig roll när det gäller tidig upptäckt av tumörer inom munhåla och svalg. Syftet med kursen är att ge tandläkare en god kännedom om anatomi, riskfaktorer och om olika tumörformer med tonvikt lagd på tidig diagnostik.

Avsikten är vidare att ge kunskap om hur dessa patienter omhändertages med utredning
och behandling och om de etiska problem som uppträder. Tandläkarens roll belyses.

Schema

Schema för kommande terminer publiceras senast två veckor före aktuell kursstart

Innehåll

I kursen belyses tandläkarens roll och agerande vid misstanke om eller konstaterad tumörsjukdom i huvud och halsregionen med fokus i munhålan. Detta är en central del i kursen och behandlar remissgång, att skriva adekvat remiss till onkolog, att ge adekvat tandvård till dessa patienter före, under och efter den onkologiska behandlingen och samarbetet med behandlande läkare. I kursen gås även följande igenom: tidig diagnostik och områdets anatomi, onkologiska riskfaktorer och olika tumörformer; omhändertagande av patienter med misstanke om eller konstaterad tumördiagnos med utredning och behandling samt de etiska problem som uppträder vid misstanke om eller konstaterad tumördiagnos.

Studenterna får besöka en onkologisk avdelning med demonstration av strålbehandling och patienter, auskultation. Under kursen finns även möjlighet till besök vid en öronklinik.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • uppvisa god kännedom om anatomi, riskfaktorer om olika tumörformer i huvud och halsregionen med fokus i munhålan och med tonvikt lagd på tidig diagnostik
  • uppvisa kunskap om hur patienter med misstanke om eller konstaterad tumördiagnos omhändertas med utredning och behandling
  • uppvisa kunskap om de etiska problem som uppträder vid misstanke om eller konstaterad tumördiagnos
  • beskriva vart en patient med misstanke om eller konstaterad tumördiagnos skall remitteras
  • skriva adekvat remiss till onkolog
  • uppvisa kunskap om adekvat tandvård till patient med misstanke om eller konstaterad tumördiagnos före, under och efter den onkologiska behandlingen, ev i samråd med behandlande läkare

Obligatoriska moment

  • Demonstrationer
  • Seminarier

Kurutvärdering

Kontaktuppgifter

 

Anna Granath

Studierektor
8 585 800 00

Agneta Wittlock

Administratör

Lina Nygren

Kursamanuens
AG
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2023-02-22