För studenter på kursen Parodontologi 3 kurskod 2TL084

Kursen omfattar undersökning, diagnostik, risk- och prognosbedömning samt terapiplanering av patienter med olika grad av parodontal sjukdom, där fokus ligger på mera avancerad parodontit. Vidare så innehåller kursen djupare kännedom kring mekanisk infektionsbehandling samt bedömning av läkningsresultat vid parodontala och periimplantära sjukdomar, indikationer och tekniker vid parodontal och periimplantär kirurgi, inkluderande mukogingival och regenerativ parodontal kirurgi.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok för varje kurs som ingår i programmet. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering. Efter att du har kursregistrerat dig i Ladok får du automatiskt tillgång till den låsta kurswebben i Canvas.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontaktuppgifter

Kåre Buhlin

Kursansvarig
08-524 882 76

Anna Maria Nordvall

Utbildningsadministratör Tandläkarprogrammet terminer 1-6