För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) Läkarprogrammet PU under IST

Reflekterande text och handlingsplan-
Under termin 11 skriver du en reflekterande text där du på ett kritiskt-analytiskt sätt reflekterar över din professionella utveckling och dina kompetenser, med utgångspunkt från självskattningarna och målsättningarna som du gjort under utbildningens gång i anslutning till mentorledd workshop.

Reflekterande text och handlingsplan 

I din reflekterande text ska du på ett kritiskt-analytiskt sätt reflektera över din professionella utveckling och dina kompetenser med utgångspunkt från självskattningarna och handlingsplanerna som du gjort under utbildningens gång i anslutning till mentorledd workshop. Uppgiften examinerar din förmåga till reflektion och förmågan att ta ansvar för din fortsatta professionella utveckling. 

Definition av reflektion

Den definition av reflektion som vi använder oss av är Mann’s definition: Reflektion innebär ”en kritisk analys av kunskaper och erfarenheter för att uppnå djupare mening och förståelse”.

Förmåga till reflektion brukar definieras som förmåga att kunna tolka och försöka förstå erfarenheter i syfte att utveckla och förbättra sitt handlande. Bristfällig förmåga till reflektion och självkännedom hos läkare inverkar negativt på klinisk kompetens och patientsäkerhet. 

CF
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-10-18