För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) Läkarprogrammet Vad är Strimman Professionell Utveckling ?

Professionell utveckling (PU) är en strimma genom hela läkarprogrammet.

Professionell utveckling, 15hp


Området PU:s innehåll motsvarar totalt 15 högskolepoäng som är integrerade i programmets kurser. PU motsvarar 9 hp under termin 1-4, 3 hp under termin 5-8 och 3 hp under termin 9-11.

PU omfattar 

Medicinsk etik och mänskliga rättigheter

Medicinsk psykologi

Kommunikation och samtalsmetodik

Hälsa i förhållande till genus, kön och kultur

Personlig utveckling, självinsikt och stresshantering

Ledarskap och interprofessionellt samarbete

Medicinsk juridik, patientsäkerhet

Humaniora i medicinen

 

Syfte

Syftet är att på ett strukturerat och progressivt sätt, från termin 1 till 11, utveckla studentens:

förmåga till ett etiskt, psykologiskt insiktsfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot patienter, anhöriga och medarbetare

förmåga att tillämpa en helhetssyn utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna

kompetens i kommunikation, ledarskap, patientsäkerhet och interprofessionellt samarbete

reflektiva förmåga, självinsikt och professionella empati

förmåga till ett livslångt lärande

kunskaper i relevanta lagar och konventioner

Verktyg för och kunskap om professionalism* undervisas och examineras på strimman Professionell utveckling. Parallellt tränas och utvecklas färdigheterna under andra delar av läkarprogrammet. 

 

Professionalism kan sammanfattas/definieras enligt följande fyra punkter:

  • Att bemöta alla människor med respekt och omsorg
  • Att alltid sätta patientens säkerhet och hälsa i första hand utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet
  • Att vara ärlig och hederlig i alla professionella kontakter
  • Att ta ansvar för eget och andras lärande 

 

Hur?

PU-undervisning bedrivs integrerat i grundkurserna och som särskilda undervisningsmoment i nära anknytning till den aktuella kursen.  

MR
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-09-26