För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Behörighetsvillkor och examination

Det du behöver veta om villkor för behörighet och examination.

Information om behörighetsvillkor 

Behörighet

Behörighetsvillkoren står i kursens kursplan som du hittar via kursens kurswebb på sidan Programöversikt. Student räknas som behörig från och med den dag samtliga behörighetsvillkor är godkända och resultaten är registrerade i Ladok. Enligt KI:s riktlinjer för examination får rättning ta upp till tio arbetsdagar och resultatet ska dokumenteras i Ladok senast inom fem arbetsdagar efter att betygsbeslutet fattats. Utöver behörighetsvillkoren gäller att kurserna ska läsas i den ordning som ”Studieplan med ingående kurser” i utbildningsplanen anger, du kan alltså till exempel inte läsa kursen på termin 3 före kurserna på termin 2.

Detta gäller vid kursstart

För att få påbörja kommande kurs ska studenten vara behörig när kursen startar. Tentamina, inlämningsuppgifter med mera måste vara rättade och godkända, det vill säga alla behörighetsvillkor ska vara uppfyllda innan kursstarten. Det innebär till exempel att examinationer och inlämningsuppgifter som lämnas in sista veckan innan termins- och kursstarten inte säkert kommer att hinna rättas för att studenten ska bli behörig. Alla omtentor i augusti och tentor i januari är inte placerade så att de hinner rättas i tid för att bli behörig inför kommande kursstart. För aktuella datum för olika omtentor kontakta kursadministrationen, stäm även av om tentamen hinner rättas innan starten av nästa kurs. 

Är jag behörig? 

Om du är osäker på om du saknar obligatoriska moment för att bli behörig, titta först i Ladok och kontakta i andra hand respektive kursadministration. Det är ditt eget ansvar att ta reda på hur du kan komplettera dina kurser för att bli behörig i god tid före kursstart.

Studenter som inte är behöriga vid kursstart

Studenter som under terminen ska ta igen rester på kurs ska kontakta studievägledningen för studieplanering och eventuellt bli omregistrerad på tidigare kurs.  Information om när du kan ta igen dina rester får du via kursadministrationen för respektive kurs.

Sista inlämningsdatum för skriftliga uppgifter

Ibland förekommer skriftliga restuppgifter som ersätter obligatoriskt deltagande. Dessa uppgifter ska alltid ha ett sista inlämningsdatum. Om studenten inte lämnar in enligt den tid och de anvisningar som kursansvarig har angett kommer uppgiften inte att rättas förrän nästa tillfälle ges för att lämna in restuppgifter – detta tillfälle kan inträffa nästa gång kursen ges.

Obligatoriska moment

Om du saknar obligatoriska moment från innevarande eller tidigare kurs, till exempel VFU, seminarier eller laborationer behöver du i god tid ta kontakt med kursansvarig för att få information om när under kursen det är möjligt att ta igen resterna.

Vad händer om jag inte är behörig vid kursstart?

Student som inte uppfyller behörighetsvillkoren vid kursstart kan inte påbörja kursen och får automatiskt uppehåll i studierna med möjlighet att ta igen rester. Kontakta studievägledningen för studieplanering och omregistrering på kurs där du har rester. Tänk på att det viktigt att du ansöker om återupptag av studier när du bedömer att du kommer att bli behörig inför nästa kursstart. Se information om studieuppehåll och återupptag av studier.

Ansökan om undantag från behörighetsvillkor

För student som inte uppfyller behörighetsvillkoren finns möjlighet att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren. Undantag kan beviljas om den som söker ändå kan anses ha förutsättningar att klara av den kommande kursen. Behörighetsvillkoren grundas på de förutsättningar som studenten bedömts behöva för att klara kursen. I din ansökan ska du se till att ha underlag som stödjer dina prestationer, det räcker inte att du säger att du har gjort något eller avser göra något. Om det inte framgår av Ladok eller skriftliga underlag som bifogas ansökan kan vi inte beakta det. 

Ansökan kan skickas närsomhelst, men beslutsmöten för inkomna ansökningar hålls en gång per månad under terminstid. Om ansökan inkommer väldigt sent är det inte säkert att den hinner behandlas innan kursstart.

Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren för kurs inom program.

Kontakta gärna studievägledningen på mejl:

Termin 1-3: vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se

Termin 4-11: vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se

Behörighetsvillkor terminsvis

Nedan listas de behörigheter som krävs för att få börja läkarprogrammets kurser. Utöver behörighetsvillkoren gäller att kurserna ska läsas i den ordning som studieplanen anger. Behörighetsvillkoren kan ändras under utbildningens gång.

Tillträde till kurserna på termin 7:

Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi och minst 40 hp från kursen Klinisk medicin. 

Tillträde till kurserna på termin 8:

Alla högskolepoäng från termin 1–6.

Tillträde till kurserna på termin 9:

Alla högskolepoäng från termin 1–7.

Tillträde till kurserna på termin 10:

Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling:  Alla högskolepoäng från termin 1-8.
Akutsjukvårdskurserna (SVK): Alla högskolepoäng från termin 1-8 samt 13 hp från kursen Klinisk medicin, inriktning Neuro, sinnen, psyke.

Tillträde till kurserna på termin 11:

Alla högskolepoäng från termin 1–9. För tillträde till kursen Integrerad sluttentamen krävs dessutom alla högskolepoäng från termin 10 samt att studenten är registrerad på kursen Hälsa i samhälle och miljö".

För SVK på termin 11 gäller: 

Alla högskolepoäng från termin 1–9, kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen Hälsa i samhälle och miljö.

Examination och omtentamen

Information om hur kursen examineras finns i kursplanen. Aktuella datum för examination och omexamination återfinns i kursrummet (i Canvas) för respektive kurs. Regler för tentaskrivning och hemexaminationer hittar du via länken nedan. 

Information om regelverk som rör examination.

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-12-13