Examination

Här finns utdrag ut föreskrifter och anvisningar om examination, till exempel vad som gäller vid skriftlig examination i skrivsal, obligatoriska moment med mera.

Examinationsform

Av kursplanen framgår formerna för bedömning av studenternas prestationer, det vill säga examinationsformen. Kursplanen hittar du på kurswebben eller i kursplanearkivet

Examinator

Examinator är den lärare som bestämmer betyget.

Examinator utses av prefekt. Arbetet med att formulera eller rätta tentamensskrivningar eller muntligt examinera studenter kan delegeras till annan/andra lärare, men det är examinator som - förutom att bestämma betyget - är ansvarig för att examinationen får en lämplig utformning och att rättningen/bedömningen blir konsekvent.

Examinator som står i ett jävsförhållande till en student får inte rätta och betygssätta prov. Jäv kan vara till exempel släktskap, vänskap/ovänskap eller om man har något annat särskilt intresse av ett besluts utgång.

Byte av examinator

Student som har underkänts två gånger på en examination har rätt att byta examinator om studenten begär det och synnerliga skäl inte talar emot bytet. 

Om kursplanen föreskriver en begränsning av antalet examinationstillfällen till två gånger vid VFU har en student som har genomgått VFU vid ett tillfälle och blivit underkänd rätt att begära att få ny examinator utsedd till nästa examinationstillfälle. 

Regleringen om rätt att byta examinator ska även gälla om studenten begär att få byta rättande lärare. 

Om särskilda skäl talar emot byte av examinator ska en skriven motivering, där skälen redovisas, lämnas tillsammans med beslutet om avslag. 

Du som vill byta examinator ska kontakta kursansvarig eller examinator på kursen. Kontaktuppgifter finns i kursrummet i canvas eller på kurswebben.

Kurs- och programwebbar

Regler för examination i skrivsal

Det är studentens ansvar att ta del av, förstå och följa följande regler:

Placering

 • Fri placering är inte tillåten utan studenterna ska sitta på anvisad plats.

Tillåten utrustning vid skrivplatsen

 • Endast pennor, radergummi, pennvässare, förtäring och dryck, samt eventuella tillåtna hjälpmedel och böcker (enligt instruktion från examinator) får finnas på skrivplatsen.
 • Pennskrin, glasögonfodral, omslag till förtäring får inte finnas på skrivplatsen.
 • Ytterkläder och väskor ska lämnas på anvisad plats.
 • Mobiltelefoner och annan otillåten elektronisk utrustning ska vara avstängda och lämnas på anvisad plats.
 • Armbandsur och övriga klockor ska lämnas på anvisad plats.
 • Studenter får inte låna utrustning och hjälpmedel av andra studenter under tentamen.
 • Endast papper som tentamensvakten delat ut får användas.

Tider

För att undvika störningar och se till att alla får rätt information gäller:

 • Student som kommer försent får genomföra tentamen om förseningen är mindre än 30 minuter. Försenade studenter ges tillträde till skrivsalen 30 minuter efter att examinationen startat, efter att ha fått instruktioner utanför salen.
 • Student får lämna salen tidigast 30 minuter efter examinationens början.

Samtal

 • Samtal eller annan kommunikation mellan studenter får inte ske under tentamen.

Toalettbesök

 • Samtal får inte förekomma vid toalettbesök.
 • Vid toalettbesök skriver studenten namn och platskod på ”toalettbesökslista” och anger också tidpunkt för när hen går in och kommer ut från toaletten enligt instruktion från tentamensvakt.

Identitetskontroll

 • Studenten ska ha sin legitimation liggande på skrivplatsen.
 • Vid inlämning av examinationsunderlaget ska tentamensvakten göra en identitetskontroll.
 • Studenten ska identifiera sig med giltig legitimation.
 • Om en student inte kan uppvisa giltig legitimation, så ska tentamensvakten ta namnteckningsprov och notera namn och platskod. Studenten ska sedan uppvisa giltig legitimation för person utsedd av examinatorn före betygsbeslutet fattas.

InIämning av tentamen

 • Även om studenten inte skrivit något, så ska examinationsunderlaget lämnas in eftersom även blank skrivning räknas som provtillfälle.
 • Kladdpapper lämnas på skrivplatsen och får inte tas ut ur salen.

Misstanke om försök till fusk

 • Student som är misstänkt för att försöka fuska får slutföra tentamen.
 • Examinationsunderlaget placeras i igenklistrat kuvert och rättas inte förrän beslut om ärendet har fattats.

Störande beteende

 • Om en student uppenbart stör eller hindrar genomförandet av examinationen eller inte följer anvisningarna får tentamensvakten be studenten lämna salen.

Rättningstid

Tentamina ska rättas så snart som möjligt. Rättningen får endast i undantagsfall ta mer än 10 arbetsdagar. Resultatet ska därefter registreras i Ladok inom fem arbetsdagar.

Omprövning och rättelse av betyg

Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få ditt betyg omprövat.

Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks (6 kap. 24 § högskoleförordningen).

Det finns inte någon tidsmässig begränsning för dig att begära omprövning av betyg. Dock blir det allt svårare att göra en ny prövning ju längre tiden går, till exempel om du fått ut provet eller om det gallrats och därmed inte längre finns kvar. Omprövning bör därför i förekommande fall begäras så snart som möjligt. Om du erhållit minst betyget godkänd kan du inte underkännas på egen begäran.

Uppenbara skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende vid rättning av prov/motsvarande får rättas av examinator (se 6 kap. 23 § högskoleförordningen samt 36 § förvaltningslagen).

Du kan läsa mer angående ändring av beslut/omprövning på Omprövning.

Plussning

Omexamination för att höja ett godkänt betyg, så kallat plussning, är inte tillåten.

Omexamination

Normalt bör datum för examination och omexamination meddelas vid kursstart. Tid för omexamination meddelas senast vid det ordinarie examinationstillfället. Tiden mellan det att examinationsresultat meddelas och att omexamination ges bör vara mellan 2-6 veckor (terminstid).

Begränsning av antal examinationstillfällen (prov- eller praktiktillfälle)

Antalet gånger du har rätt att genomgå examination för att få godkänt resultat kan vara begränsat.

Om antalet examinationer är begränsade så har du rätt till minst sex examinationstillfällen per enskild examination för att få godkänt resultat. Verksamhetsförlagda moment (praktik eller motsvarande) har du rätt att genomgå två gånger. Om det finns en begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen på den kurs du går ska det framgå av kursplanen.

Om du anmäler dig till ett prov, men ej deltar räknas detta inte som provtillfälle. Du behöver inte ha deltagit i den ordinarie tentamen för att få delta i omtentamen. Om du påbörjar en skriftlig examination digitalt eller på en examination i tentasal och lämnar in blank skrivning räknas det som ett provtillfälle.

Beslut om ytterligare examinationstillfälle fattas av kursens examinator.

Antal gånger kurs får genomgås

Det kan vara svårt att genomgå en kurs på nytt eftersom det bara kan ske i mån av plats eller, om du går en fristående kurs, då det inte alltid är säkert när/om det blir ett nytt kurstillfälle.

Omexamination på kurs som upphört eller förändrats

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt, bör det ges ytterligare tre prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare kursinnehållet respektive den tidigare litteraturen. Detta under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen genomfördes.

Obligatoriska inslag i kurser

Vilka undervisningstillfällen som är obligatoriska ska framgå av kursplanen.

Det ska av kursplanen framgå att kursansvarig avgör om och hur du som student kan ta igen missade obligatoriska utbildningsinslag samt om de obligatoriska inslagen måste vara avklarade för att du ska få genomföra de andra delarna av kursen.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att du inte kan ta igen det missade tillfället förrän nästa gång kursen ges.

KI ska underlätta för studenter att engagera sig som studentrepresentanter under studietiden. Studentrepresentanter ska ges möjlighet att genomföra obligatoriska kursmoment vid annan tidpunkt eller på annat godtagbart sätt ersätta detta, om dessa moment missas på grund av sammanträden som KI kallat till. Studenten ska meddela frånvaro från obligatoriska undervisningsmoment till examinator innan kursmomentet och en överenskommelse för hur detta ska tas igen ska göras. Examinator ansvarar för bedömningen av om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen utifrån praktiska och ekonomiska aspekter.

Om du deltar som fadder vid introduktionsverksamhet får du vara borta från undervisningen i den utsträckning som behövs och du har rätt att kompensera för obligatoriska utbildningsinslag som du inte kunnat närvara vid under introduktionsverksamheten.

Utlämnande av prov och skrivning

Skriftliga frågor i tentamina och duggor omfattas av offentlighetsprincipen.

Det innebär att tentamensfrågor blir offentliga när de delas ut till studenterna vid provtillfället.

Du har rätt att få tillbaka och behålla din tentamen efter att den blivit rättad och betygssatt. Tentamina som inte hämtats ut inom två år efter dagen för betygssättning förstörs.

Betygssystem

Enligt 6 kap. 18 § i högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).

 • Betygsskalan U/G/VG används som huvudalternativ. Dock kan även de två alternativa betygsskalorna U/G eller A-F (ECTS) tillämpas. Samtliga betygsskalor är målrelaterade.
 • Inkommande studenter som studerar på kurs som del i internationellt utbyte kan alltid - oavsett betygsskala - begära att ECTS-betyg sätts.

Vilken betygsskala som tillämpas på respektive program framgår av utbildnings- och kursplaner.