Studieuppehåll

Karolinska Institutet kan i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Här finns information kring studieuppehåll och om återupptag av studier.

Studieuppehåll

Att bli antagen till en utbildning innebär en rättighet för studenten att gå kursen/programmet från den tidpunkt och enligt den ordning som framgår av antagningsbeskedet, utbildningsplanen och kursplanen (programtillfälle). Ibland kan det uppstå situationer som gör att det blir svårt att fullfölja studierna enligt den ordning du har blivit antagen till och du behöver ta ett uppehåll. Om särskilda skäl till studieuppehåll finns kan du garanteras att få fortsätta dina studier efter uppehållet.

Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Tidpunkten för återupptag av dina studier ska stå i beslutet. Som student är du garanterad att få återuppta dina studier vid den tidpunkten enligt prioriteringordning nedan.

Uppehåll i studierna utan särskilda skäl

Om du gör ett uppehåll i dina studier utan att ha fått ett särskilt beslut med rätt att återuppta studierna, kan det ändå finnas möjlighet att fortsätta studierna vid senare tillfälle. Du kan få återuppta dina studier om det finns en ledig kursplats och enligt den prioritetsordning som gäller.  Har det skett större förändringar i din utbildning är det inte säkert att du får återuppta studierna. 

Skäl som inte berättigar dig till ett särskilt beslut om att få fortsätta dina studier efter studieuppehåll är till exempel resa, andra studier på grundnivå och avancerad eller arbete.

Utbildningsprogram

Om du gör avsteg från ditt programtillfälle och inte har beviljats studieuppehåll eller individuell studiegång, kan du endast fortsätta studierna om det finns ledig kursplats ("i mån av plats").

Detsamma gäller om du har beviljats studieuppehåll men inte återupptar dina studier vid den tidpunkt som står i beslutet.

Prioriteringsordning vid återupptag av studier

Om det är flera studenter som vill återuppta sina studier, efter avsteg från sitt programtillfälle, och det inte finns tillräckligt många lediga kursplatser prioriteras de sökande enligt följande prioriteringsordning.

En student kan endast tillhöra en (1) prioritetsgrupp. Om det finns flera sökande inom samma prioritetsgrupp sker lottning inom den prioritetsgruppen. För grupp 1 och grupp 4 nedan ska det vid behov först göras en prioritering inom gruppen utifrån vad som har föreskrivs särskilt för den prioriteringsgruppen.

Grupp med prioritet 1

Student som var behörig till närmast föregående kurstillfälle och då inte blev tilldelad en kursplats på grund av platsbrist.

Om en student tvingas stå över ytterligare ett kurstillfälle på grund av platsbrist ska den studenten till nästa kurstillfälle prioriteras inom prioritetsgrupp 1, så att student med längst väntetid prioriteras högst.

Grupp med prioritet 2

Student som inte var behörig när studenten skulle påbörja kursen enligt sitt programtillfälle och har blivit behörig samt söker återupptag till det efterföljande kurstillfället. Studenten ska sedan det föregående kurstillfället ha bedrivit studier inom den utbildning som återupptaget gäller.

Grupp med prioritet 3

Student som har varit obehörig mer än ett kurstillfälle efter kurstillfället enligt sitt programtillfälle och som har blivit behörig efter att det senaste kurstillfället startade. Studenten ska sedan det föregående kurstillfället ha bedrivit studier inom den utbildning som återupptaget gäller.

Grupp med prioritet 4

Student som har haft uppehåll i sina studier utan beviljat studieuppehåll. Inom prioritetsgrupp 4 ska den student prioriteras som har kortast frånvarotid från studier inom den utbildning som återupptaget gäller.

Fristående kurser

Du som studerar på fristående kurs och som planerar att göra uppehåll kan beviljas studieuppehåll endast om det finns en fastställd tidpunkt för när kursen kommer att ges igen. Om det inte är säkert när/om det blir ett nytt kurstillfälle kan studieuppehåll inte beviljas.

Ansökan om studieuppehåll

Du bör ansöka om studieuppehåll skriftligen på blanketten Ansökan om studieuppehåll

Återupptag av studier (anmälan/ansökan)

Anmälan/ansökan om återupptag av studier gör du skriftligen på blanketten Anmälan/ansökan om återupptag av studier. Anmälan skickas till studievägledaren på programmet senast den 15 maj inför höstterminen (den 15 april för läkarprogrammet och barnmorskeprogrammet) och senast den 15 november inför vårterminen (den 15 oktober för läkarprogrammet och barnmorskeprogrammet).
Vid sen anmälan kan följderna bli att din anmälan inte hinner behandlas innan terminen börjar.
Avslag avseende anmälan/ansökan om återupptag av studier efter studieavbrott kan inte överklagas.

Överklagande

I enlighet med 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) kan student överklaga ett beslut om avslag på ansökan om att få fortsätta dina studier efter studieuppehåll till Överklagandenämnden för högskolan. Läs mer om hur du gör på sidan Överklaganden.

Frågor och kontakt 

För frågor om studieuppehåll inom ditt program ska du kontakta din studievägledare. 

Mer information finns på programmens hemsidor.

CE
Innehållsgranskare:
Cecilia Forssman
2024-01-31