För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Kursplacering

Från termin 4 kommer majoriten av kurserna att ges på flera sjukhus parallellt. Det innebär att du kommer att vara kursplacerad på ett av sjukhusen.
Utöver att du är kursplacerad på ett huvudsjukhus kan det även ingå kursmoment som är förlagda i andra delar av region Stockholm.

Två gånger under utbildningen har du möjlighet att prioritera dina önskemål om kursplacering.

  1. På termin 4 inför kursen MDBI, som avser termin 4–7
  2. Hur kursplacering kommer att se ut efter termin 8 är ej ännu beslutat.

Anmälan till kursplacering sker via antagning.se och information om hur det går till att ansöka om kursplacering kommer att skickas ut via mejl i god tid inför respektive kursplacering.

Det är viktigt att alla studenter som planerar att gå kursen deltar i webbanmälan och prioriterar alla alternativ.
 
Studenter med beviljad förtur ska bara söka ett alternativ, det alternativ där du är beviljad förtur.
För mer information om vad som gäller för förtur, läs under rubriken ”Förtur vid kursplacering” nedan.

Det är viktigt att du noga tänker igenom dina prioriteringar före anmälan, eftersom inga byten av sjukhus genomförs efter kursplaceringen. Om du av någon anledning vill ändra din ansökan går det bra att prioritera om dina alternativ på antagning.se fram till sista ansökningsdatum.

Bestämmelser för fördelning av kursplatser

Programnämnden beslutar om ramarna för kursplatsfördelningar. Målet är att studenter ska fördelas i sådana grupper att största utbildningseffektivitet uppnås. Beroende på lokala förhållanden i sjukvården, till exempel ombyggnader av vårdavdelningar, kan antal platser också variera mellan terminerna för de olika alternativen.

Studenter kan därför i vissa sällsynta fall behöva flyttas senare under kursplaceringsperioden. Om någon/några studenter behöver flyttas från ett alternativ till ett annat, skickas en förfrågan via mejl till alla de studenter som berörs. Om inte tillräckligt många anmäler sig sker omfördelning genom lottning.

När du gör ett återupptag av studier efter uppehåll kan du också behöva byta alternativ från det du blev tilldelad vid kursplaceringstillfället.

 

Kursplacering till termin 4, Medicinsk diagnostik och basvetenskaplig integrering (MDBI) till och med termin 7, Klinisk medicin 3; Kirurgisk inriktning

Termin 4: MDBI ges till största delen på respektive kursplacering dvs på Danderyds sjukhus, Karolinska Solna, Karolinska Huddinge och Södersjukhuset.
Vissa moment och primärvård sker på annan site.

Termin 5 och 6: Klinisk medicin 1och 2 ges till största delen på respektive kursplacering (samma som för termin 4) med undantag för vissa moment och delar av kursen då du ska vara förberedd att resa till en annan site inom Regionen. Under kursen Medicinsk vetenskaplig teori och metod kommer du inte att vara kursplacerad.

Termin 7: Klinisk medicin 3; Kirurgis inriktning ges i huvudsak på respektive kursplacering (samma som termin4-6) med undantag för vissa moment och delar av kursen då du ska vara förberedd att resa till en annan site inom Regionen. Under kursen Medicinsk vetenskaplig teori och metod kommer du inte att vara kursplacerad.

På höstterminen ges kursen på Karolinska Huddinge på engelska med inresande utbytesstudenter. Då måste ett antal av KI:s läkarstudenter byta kursplacering för att studentantalet ska bli jämnt fördelat.  Mejl skickas till berörda studenter inför kursstart.

För mer information om kurserna se respektive kurswebb.

Information om kursplacering på termin 9-10 kommer publiceras här när beslut är fattat.

 

Förtur vid kursplacering

Om det finns starka skäl som inverkar på kursplacering kan du via studievägledningen ansöka om förtur. Se grunder för förtur nedan. Samtliga ansökningar ska styrkas med intyg.

Några veckor före kursplacering kommer alla studenter som förväntas läsa respektive kurs få ett informationsmejl från studievägledningen angående ansökan om förtur.  Förtur till en viss geografisk placering i samband med kursplacering kan sökas för termin 4–7 och/eller 9-10, om det finns starka skäl som inverkar på kursplacering.

Grunder för förtur är:

  • egen sjukdom
  • minderåriga barn*
  • antagning till forskarutbildning eller postdoc-utbildning på KI. 
  • ordinarie studentrepresentanter i programnämnd och programkommitté (förtur gäller endast den tid som de är aktiva i dessa organ) samt ordförande i Läkarsektionen (gäller förtur till Solna i kursplacering, för att underlätta deltagande i programnämnds- och programkommitté möten).
  • annat skäl (t ex funktionsvariation med särskilda krav på tillgänglighet)

* föräldrar som ansöker om förtur, får den kursplacering de själva anser är närmast hem/förskola/barnens skola. Ingen hänsyn tas till scheman vid kursplaceringar. Förturen ska gälla samma kursplacering från termin till termin om kursen ges där. Yngsta barnet ska vara under 12 år första dagen på kursen. Personbevis för barnet ska bifogas ansökan första gången. Efterföljande terminer behöver studenten endast intyga att de ursprungliga ansökningskriterierna fortfarande gäller och att barnet fortfarande är under 12 år. Om studenten har flyttat eller någon annan förutsättning för ansökan ändrats, ska en ny komplett ansökan inlämnas.  

Om en student uppger felaktigt underlag för ansökan eller om grunden till förtur ej längre är tillämpliga, förloras rätten till förtur.

Om du har beviljats förtur ska du ändå ansöka om kursplacering via antagning.se och prioritera det val där du är beviljad förtur.

Förtursgrunderna har setts över av studentrepresentanter från Läkarsektionen och studievägledarna i maj 2021. 

Blankett för ansökan om förtur (Blanketten är en ifyllningsbar PDF. Vi rekommenderar att du signerar blanketten digitalt.)

Ansökan ska styrkas med intyg.

Frågor om förtur

Om du har andra frågor kring förtur, kontakta studievägledningen.
Kontaktuppgifter till läkarprogrammets studievägledare finns under "kanslipersonal" på sidan Programmets organisation.

Byte av kursplacering vid ändrade levnadsomständigheter

I vissa fall kan man ansöka om att få byta kursplacering. Det gäller endast inför kursstart, och görs genom att man ansöker hos studievägledare på samma sätt som vid ansökan om förtur vid kursplacering. Detta gäller enbart för den som har grund för förtur, i övrigt tillåts inga byten av kursplacering

 

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-05-25