För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Professionellt förhållningssätt

Från och med höstterminen 2023 införs en programövergripande modell för bedömning, återkoppling och betygsättning av professionellt förhållningssätt på läkarprogrammet. Läkarexamen utgör grund för yrkeslegitimation och det är viktigt att även under utbildningen diskutera, träna och uppmärksamma hur man som läkarstudent i olika situationer förhåller sig professionellt.

Schematisk bild över professionellt förhållningssätt.
Schematisk bild över professionellt förhållningssätt. Foto: N/A

Bedömning av professionellt förhållningssätt

Att ha ett professionellt förhållningssätt innebär att agera och uppträda i enlighet med de krav som yrket ställer på en i olika situationer. Samhället ställer höga krav på läkare, som förväntas vara kompetenta, pålitliga och omdömesgilla.

Att vara professionell innebär inte att det finns ett exakt idealt beteende i varje given situation, men centralt är att man inte agerar utifrån sig själv som person, utan med sig själv som professionell. Egna behov och preferenser kan behöva sättas inom parentes.

För att understödja sådan träning och bedömning, har vi tagit fram en Studentvägledning, samt kriterier för basala professionella beteenden. Kriterierna är indelade i fem områden och beskriver förväntat beteende, och exempel på vad som inte är godkänt. Om man inte når lärandemålen får man underkänt betyg i momentet PFAL eller i ett VFU-moment på den kurs man går.

Tabell: Programgemensamma kriterier för professionellt förhållningssätt.
Tabell: Programgemensamma kriterier för professionellt förhållningssätt. Foto: N/A

Bedömning av professionellt förhållningssätt baseras på hur man som student agerar och beter sig och görs i alla de sammanhang som man uppträder som student. Som student ska man förvänta sig att lärare eller andra påpekar när man uppträder på ett sätt som kan uppfattas som tecken på bristande professionalism.

Förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutets (KI) mål är att erbjuda dig som student en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Det är därför viktigt att du redan under studietiden intar ett professionellt förhållningssätt till dina studier, dina studiekamrater, lärare och personal inom universitet samt i de sammanhang du kommer att befinna dig som student. KI ansvarar för att ge dig som student information om de regler som tillämpas vid universitetet och du har i din tur ansvar för att ta del av informationen och att följa reglerna. Du har själv också möjlighet till inflytande över din utbildning via studentkårerna och deras delaktighet i KI:s samråds- och beslutsorgan.

Detta dokument syftar till att klargöra några av de delar som förväntas av dig som student vid KI.

Uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet
 

Professionell kommunikation

Utbildningen är en professionell miljö. I professionell kommunikation är tonen något mer formell än vanligen i privata sammanhang, artighet är förväntat och det är viktigt att vara tydlig med sin roll/funktion.

Tänk på följande vid kontakter med lärare, administratörer, studievägledare och andra i studieärenden, till exempel via epost eller lärplattformar:

  • Använd hälsningsfras i början och slutet av meddelandet (du-tilltal går utmärkt, i svenska akademiska sammanhang använder man vanligen inte titlar annat än vid högtidliga tillfällen)
  • Presentera dig med namn, kurs och program (se tips nedan)
  • Var tydlig med ditt ärende, skriv fullständiga meningar och använd ett vårdat språk
  • Du ska självklart be om hjälp eller råd när du behöver, men tänk på att du alltid har ett eget ansvar för dina studier

Kontakter med medstudenter, till exempel vid grupparbeten, är också professionell kommunikation och samma principer gäller alltså där.

Ett bra tips är att i ditt e-postprogram lägga in en signatur med ditt program och termin. Detta är särskilt viktigt om du inte använder ditt studentmejlkonto. Tänk på att uppdatera när du byter kurs/termin.
 

Mall för epostsignatur:

Förnamn Efternamn

Student på termin [siffra], [program]

Karolinska Institutet

[Ev telefonnnummer]

 

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-08-03