För studenter på kursen Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik (7,5 hp) kurskod 1FY031

I kursen kommer du lära dig om grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp i forskningsprocessen, att söka fram och på grundläggande nivå värdera innehåll i olika vetenskapliga publikationer. Kursen innehåller studier av olika datainsamlingsmetoder såsom mätningar, skattningar i enkät, observationer och intervjuer samt grundläggande analysmetoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsansats samt forsknings- och yrkesetiska riktlinjer och dess applicering inom vetenskaplig metod.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT23: Onsdagen den 3 maj 2023. Mer information kommer närmare kursstart.

Kursens pedagogik är digital undervisning blandad med fysisk undervisning på Campus.  

Om kursen

Kursen genomförs under fem veckor med heltidsstudier där flera obligatoriska studieuppgifter ingår. Detaljer om specifikt innehåll respektive dag kommer du att hitta via lärplattformen Canvas cirka två veckor före kursstart. Under studieperioden varvas föreläsningar på campus Flemingsberg med eget arbete, grupparbete och uppgifter som genomförs via bland annat Canvas och Zoom. Under den första kursträffen ges information om lärplattformen och kursens utformning, mål och arbetssätt. Förutsättningar för examinationsuppgiften kommer då också att gås igenom.

Covid-19

Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19.

Schema

Schema för VT23 publiceras senast två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys. 

Kontaktuppgifter

Emma Swärdh

Kursansvarig och examinator
0733-144783

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.