För studenter på kursen Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik (7,5 hp) kurskod 1FY031

I kursen kommer du lära dig om grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp i forskningsprocessen, att söka fram och på grundläggande nivå värdera innehåll i olika vetenskapliga publikationer. Kursen innehåller studier av olika datainsamlingsmetoder såsom mätningar, skattningar i enkät, observationer och intervjuer samt grundläggande analysmetoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsansats samt forsknings- och yrkesetiska riktlinjer och dess applicering inom vetenskaplig metod.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT23: Fredag den 8 december 2023. Obligatorisk kursstart kl. 08:45 i S114, Alfred Nobels Allé 23, Campus Flemingsberg.

Kursens pedagogik är digital undervisning blandad med fysisk undervisning på Campus.  

Om kursen

Kursen genomförs under fem veckor med heltidsstudier där flera obligatoriska studieuppgifter ingår. Detaljer om specifikt innehåll för respektive dag kommer du att hitta i kursrummet i lärplattformen Canvas som du får tillgång till när du registrerat dig i Ladok. Under studieperioden varvas föreläsningar på campus Flemingsberg med eget arbete, grupparbete och uppgifter som genomförs via bland annat Canvas och Zoom. Under den första kursträffen ges information om lärplattformen och kursens utformning, mål och arbetssätt. Förutsättningar för examinationsuppgiften kommer då också att gås igenom.

Schema

Schema HT23

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys. 

Kontaktuppgifter

Emma Swärdh

Kursansvarig och examinator
0733-144783

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ES
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2023-10-02