För dig som är student på Psykologprogrammet Utbytesstudier termin 6

På psykologprogrammet sker utbytesstudier alltid på valbar period på termin 6. Om du vill åka på utbyte behöver du ansöka om detta i två steg. Först behöver du bli nominerad av PINK till en utbytesplats på ett visst partneruniversitet - det ansöker du om först, till KI. Om du blivit nominerad får du sedan söka kurser på "ditt" universitet - det ansöker du om hos partneruniversitetet. Här hittar du information om hela processen, regler och aktuella partneruniversitet.

Process och tidslinje för utbytesstudier på KI:s psykologprogram

Utbyte på psykologprogrammet görs alltid på termin 6, men förberedelserna börjar långt tidigare, och när du kommer hem igen finns det också några saker som du behöver göra. Här är en översikt över vad som händer före, under och efter utbytet. Längre ner på sidan hittar du mer information om att bli nominerad, din ansökan till partneruniversitetet och vilka universitet som psykologprogrammet idag har utbytesavtal med. 

Termin 3

Under termin 3 har PINK:s ordförande och den internationella handläggaren ett informationsmöte om utbytet under termin 6. Det brukar ligga i anslutning till en föreläsning och annonseras ut en tid i förväg.

Termin 4

På vårvintern under termin 4 blir det ett nytt informationsmöte. Nu får du anvisningar och tips om din ansökan för att bli nominerad av PINK till en av programmets utbytesplatser, du får veta deadline för ansökan och datum för besked om nominering. Det ges förstås också möjlighet att ställa frågor! Sista inlämningstid för detta steg 1 i din ansökan om utbytesstudier är 15 maj.

PINK granskar alla ansökningar och nominerar studenter till de olika utbytesuniversiteten, utifrån kommitténs bedömning. En student som blir nominerad till en utbytesplats är sedan behörig att ansöka om kurser som utbytesstudent till det aktuella universitetet. Besked om nominering för utbyte brukar komma i månadsskiftet maj/ juni.

Termin 5

I början av september bjuder PINK alla nominerade studenter på lunch tillsammans med de studenter som just kommit tillbaka från sina utbyten. Det blir ett tillfälle att ställa frågor om praktiska saker att tänka på inför utbytet. I september/ oktober går det också att läsa de just hemkomna studenternas reseberättelser på den gemensamma KI-sidan för dessa. Där finns också reserapporterna som tidigare års utbytesstudenter skrivit.

I september eller oktober ska du också göra steg 2 i din ansökan till utbytesstudier, alltså din ansökan med kursval till det universitet som du nominerats till. Du kan bara söka kurser som preliminärt godkänts för tillgodoräknande av PINK:s ordförande och av programdirektor.

Mot mitten eller slutet av hösten får du besked av partneruniversitetet om du antagits. Efter det är det dags att sätta igång med allt praktiskt som ska ordnas. Läs då KI:s gemensamma information om viktiga saker att komma ihåg inför ditt utbyte!

Termin 6

Under programmets fem första veckor på termin 6 ligger den obligatoriska kursen  ArbOrg 2. Om du inser att du behöver resa till ditt partneruniversitet innan ArbOrg 2-kursen har tagit slut, ta kontakt med kursansvarig i god tid!

Läs noga KI:s gemensamma information om viktiga saker att komma ihåg under ditt utbyte!

Njut av ditt utbyte! Håll kontakten med oss här hemma!

Termin 7

När du kommit hem från ditt utbyte behöver du göra din ansökan om tillgodoräknande (TG) på valbar period, med dina utbytesstudier som grund för detta. Instruktioner och blankett hittar du på sidan Studieinformation och regler - läs dem noga!

Nu är det också din tur att vara erfaren hemkommen utbytesstudent på den lunch som PINK bjuder in till i början av september.

Du ska också skriva din reserappport. Information om hur det går till och tillgång till tidigare reseberättelser finns på KI:s gemensamma information om tiden efter ditt utbyte. Först när din reseberättelse är klar och godkänd av PINK, får du den sista delen av ditt resestipendium från KI.

Steg 1 - Ansökan till KI om att bli nominerad

Ansökan om utbytesstudier sker i två steg, det första steget är att ansöka om att bli nominerad till en studieplats för utbytesstudier vid ett visst universitet. På psykologprogrammet har vi nästan alltid fler platser för utbyte än det finns sökande, och vanligtvis finns det restplatser kvar att söka efter ordinarie ansökningsomgång. Däremot brukar de mest populära utbytesuniversiteten ha fler förstahandssökande än vad det finns platser.

Efter ansökningstidens utgång (termin 4) beslutar PINK om vilka studenter som nomineras till studieplats på vilket partneruniversitet. Urvalet görs utifrån nedanstående baskrav och kriterier för prioritering. Studenterna rangordnas, och i turordning fördelas sedan platserna. När det blir din tur på listan blir du nominerad till det universitet som du prioriterat högst, av dem där det fortfarande finns lediga platser kvar. Om alla platser är fyllda tilldelas du en reservplacering.

Tacka ja eller nej

Meddela den internationella handläggaren om du vill ha den nominerade platsen eller inte inom angiven tid efter det att du har fått ditt nomineringsbesked.

Du som har blivit nominerad kan inte tacka nej till din plats för att söka annan plats eller restplats, även om det finns lediga platser.

Det är inte möjligt att skjuta upp en utbytesplats till nästkommande läsår.

Observera att PINK endast nominerar dig till en utbytesplats. Du är antagen först när ditt utländska värduniversitet - efter din ansökan till dem - har bekräftat din studieperiod och dina kursval.

Reservplats till högre ansökningsalternativ

Du som är nominerad men inte har antagits till ditt förstahandsalternativ har möjlighet att stå på reservlista till högre alternativ fram till dess att din ansökan skickas till värduniversitetet. Efter att din ansökan skickats kan du inte stå kvar på reservlistan.

Om du inte blev nominerad

Om det mot förmodan skulle hända att du inte nominerats trots att du uppfyller baskraven, kontakta den internationella handläggaren för information om eventuella platser som blivit lediga.

Restplatser

Det har hittills alltid funnits restplatser kvar att söka efter att nomineringarna är klara, särskilt till våra nordiska partneruniversitet. Restplats söks enligt principen först till kvarn. Samtliga handlingar skickas/ lämnas till den internationella handläggaren och behandlas i turordning.

Ansök såhär, steg 1

Sista ansökningsdag för din ansökan "steg 1" är 15 maj 2021, inför utbytesstudier under valbar period våren 2022.

Läs på om vad som gäller för respektive värduniversitet och bestäm dig för vart du vill söka. Vänd dig gärna till den internationella handläggaren om du har frågor om universiteten.

Ansökan består av ett ansökningsformulär som fylls i online, printas och undertecknas, samt ett antal obligatoriska bilagor. De obligatoriska bilagorna är ett CV, en studiemeritförteckning (Ladokutdrag) samt ett motiveringsbrev. Din fullständiga ansökan scannar du till den internationella handläggaren, se Kontaktuppgifter. Har du inte möjlighet att scanna kan du skicka med post. Kom då ihåg att skicka i god tid så att ansökan hinner fram.

Länk till ansökningsformulär och instruktioner läggs här på programwebben ett par veckor innan sista ansökningsdag VT21.

Av PINK fastställda baskrav för att kunna nomineras till utbytesplats

  • Du ska uppvisa goda studieresultat från psykologprogrammet. Du måste ha goda studieresultat från dina tidigare studier vid KI samt vara behörig att fortsätta studierna vid tidpunkten för utresan. Att läsa en kurs utomlands i ett nytt system på ett annat språk ställer oftast större krav på studiefärdighet. För att klara utbytesstudierna är det därför viktigt att du inte har haft problem med studierna vid KI.
  • Du ska vid tidpunkten för avresan ha goda språkkunskaper i det språk på vilket undervisningen bedrivs.
  • Du ska vara en god representant för KI, se KI:s uppförandekod för studenter vid utlandsstudier.
  • Du ska vara motiverad.
  • Du ska uppfylla övriga regler för det utbytesprogram som du reser inom, vanligtvis Erasmus+. Du hittar alla regler på KI:s sidor om respektive utbytesprogram. Till exempel måste utbyten inom Erasmus+ omfatta minst 90 dagar.

Av PINK fastställda kriterier för prioritering och rangordning

  • Antal godkända poäng inom programmet
  • Antal VG inom programmet
  • Forskning och forskningssamarbete
  • Främjande arbete för psykologprogrammet och/ eller Karolinska Institutet
  • Annat engagemang, till exempel föreningsmeriter eller annat engagemang med relevans för utbytet

Steg 2 - Ansökan till partneruniversitetet om kursplats

Om du efter ansökans steg 1 (se ovan) blir nominerad till en plats, meddelar den internationella handläggaren detta till värduniversitetet. Detta innebär att du nu kan göra en formell ansökan till det aktuella universitetet - steg 2, se anvisningar nedan.

Obs! att ett krav är att du ska vara behörig att fortsätta dina studier på KI:s psykologprogram - både vid tidpunkten för din ansökan till partneruniversitetet, och vid tidpunkten för din avresa.

a) Ta reda på värduniversitetets ansökningsprocess och sista ansökningsdag

Ansökan ser olika ut för olika universitet. Det är viktigt att du, så snart du fått besked om nominering, tar reda på hur ansökningsprocessen går till för just ditt universitet. Den internationella handläggaren hjälper dig gärna, men det är du som har ansvar för att ansökan är komplett och skickas iväg i tid. Obs! att det inte är möjligt att söka till andra partneruniversitet än det som du har fått en nominering till.

b) Planera dina studier; vilka kurser behöver och kan du läsa?

I ansökan till partneruniversitetet ska du ange vilka kurser du vill läsa under ditt utbyte. Information om kursutbudet finns på universitetets hemsida, men obs! att det ibland är förra årets kurskatalog som ligger kvar på hemsidan när du gör ditt kursval! Det betyder att vissa kurser kan komma att ändras.

Du behöver läsa kurser om så många poäng att de totalt motsvarar minst 22,5 hp. Du kan dock aldrig få TG för fler hp än vad du missar på programmets valbara period i Stockholm, alltså max 22,5 hp.

Obs! att dina utbytesstudier efter hemkomsten ska kunna tillgodoräknas vid psykologprogrammet på KI. Ett krav för detta är att kursen du läst ska ligga inom utbildningsplanen för psykologprogrammet men inte överlappa med någon tidigare eller senare obligatorisk kurs på programmet. När du söker efter kurser att läsa, ska du alltså ha koll på utbildningsplanen och programöversikten.

För att få tips om kursval, läs tidigare reseberättelser och passa på att fråga hemkomna utbytesstudenter om vad de läst. Titta också i tabellen nedan över tidigare godkända underlag för tillgodoräknande av valbar period. Kontakta PINK:s ordförande om du undrar över kurser eller har svårt att hitta lämpliga kurser.

c) Sammanställ dina kursval

För att minska risken att du läser kurser som inte kommer att kunna tillgodoräknas, ska du sammanställa dina kursval på blanketten här nedanför och skicka dem till PINK:s ordförande. Hon går igenom dem tillsammans med psykologprogrammets programdirektor för preliminärgodkännande. Det finns ingen 100%-ig garanti för att en kurs som preliminärgodkänts för TG verkligen godkänns som underlag för tillgodoräknande när du kommer tillbaka. Kursplaner kan till exempel ha ändrats. Men hittills har alla kurser som preliminärgodkänts före utbytet också godkänts efter att studenten kommit hem.

Blankett för preliminär bedömning av kursval som grund för tillgodoräknande på valbar period

Spara din blankett, signerad av PINK:s ordförande, och bifoga denna med din ansökan om TG på valbar period när du kommit hem igen.

d) Kontrollera att du har alla dokument som krävs av värduniversitetet

e) Skicka din ansökan till värduniversitetet

Ansökan ska skrivas under av den internationella handläggaren innan den skickas till partneruniversitetet.

Så snart som du får besked från ditt värduniversitet, ska du meddela den internationella handläggaren det.

Om du utan att kunna styrka särskilda skäl (till exempel sjukdom) frånsäger dig din plats efter det att din ansökan till partneruniversitet har gått iväg, eller om du avbryter ditt deltagande i utbytet, kan eventuella kostnader som du haft inte ersättas.

Det är viktigt att komma ihåg att du inte är formellt antagen till en utbytesplats förrän du har gjort en ansökan till det utländska universitetet och de har bekräftat ditt studieval och tidsperiod.

Tabell över kurser som legat till grund för beviljade ansökningar om TG

Tabellen uppdateras löpande i takt med att inlämnade ansökningar om TG på valbar period har beviljats.

Kurser godkända som underlag för TG på valbar period, psykologprogrammet
Utbytesuniversitet Kurskod Kurser godkända som underlag för TG på valbar period Omfattning (1 ECTS = 1 HP) Termin
Aarhus University, Danmark Eyewitness Psychology: Focusing on Memory Development 10 ECTS VT18
Aarhus University, Danmark Mentalisation, Lifestories and Abnormalities in Psychiatric Disorders 10 ECTS VT18
Leiden University, Nederländerna 6463PS031 Culture and Diversity at Work 5 ECTS VT17, VT19
Leiden University, Nederländerna Emotion and Cognition 5 ECTS VT18
Leiden University, Nederländerna Psychology of Adversity 5 ECTS VT17
Leiden University, Nederländerna 6463PS022 Sexology 5 ECTS VT19
Leiden University, Nederländerna 6463PS030 The Adolescent Brain 5 ECTS VT17, VT19
Leiden University, Nederländerna 6463PS008 Economic and Consumer Psychology 10 ECTS VT18, VT19
Leiden University, Nederländerna 6463PS009 Social Psychology in Organisations 10 ECTS VT19
Leiden University, Nederländerna Social Psychology and Consumer Psychology 10 ECTS VT18
Leiden University, Nederländerna 6463PS023 Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5 ECTS VT19
Monash University, Australien Gender, Theory and Society 6 credits (7,5 hp) VT17
Monash University, Australien ATS1314 Human Rights Theory 1 6 credits (7,5 hp) VT17, VT18
Monash University, Australien PBH1102 Introduction to Communicating Health 6 credits (7,5 hp) VT18, VT20
Monash University, Australien ATS1365 Introduction to Sociology 6 credits (7,5 hp) VT17, VT18, VT19, VT20
Monash University, Australien ATS1281 Understanding Crime: An Introduction 6 credits (7,5 hp) VT18
Monash University, Australien ATS1255 Encountering Cultures: Introduction to anthrophology 1 6 credits (7,5 hp) VT17, VT19, VT20
Monash University, Australien ATS3563 Global Consumption 6 credits (7,5 hp) VT19
Monash University, Australien MGF1100 Managerial Communication 6 credits (7,5 hp) VT18, VT19
Monash University, Australien ATS1421 The complexity of Crime 6 credits (7,5 hp) VT19, VT20
Monash University, Australien HSC2300 Health Promotion and Disease Prevention 6 credits (7,5 hp) VT20
Monash University, Australien ATS3956 Trauma and Memory in the Modern World 6 credits (7,5 hp) VT20
Università di Bologna, Italien 82511 AFP Research Project in Psychometrics 3 ECTS VT17, VT19, VT20
Università di Bologna, Italien 70271 State-of-the-Art in WOP Psychology 4 ECTS VT17
Università di Bologna, Italien 85399 Current Trends in WOP Psychology 4 ECTS VT18
Università di Bologna, Italien Emergency and Risk Psychology 4 ECTS VT17
Università di Bologna, Italien 85395 Lifelong Learning and ICT 4 ECTS VT18, VT19, VT20
Università di Bologna, Italien 85398 Safety and Human Factors 4 ECTS VT18, VT19, VT20
Università di Bologna, Italien 70244 Clinical Applications of Positive Psychology 6 ECTS VT17, VT18, VT19, VT20
Università di Bologna, Italien 86799 Self-Awareness and Consciousness 6 ECTS VT19, VT20
Università di Bologna, Italien 72637 AFP Practicum Training Psychology 6 ECTS VT18
Universitetet i Bergen, Norge Videregående tema i kognitiv psykologi 7,5 ECTS VT18
Universitetet i Bergen, Norge Poverty, Welfare and Marginalisation: An Ethnographic Approach to Modern Urban Life 15 ECTS VT18
University of Valencia, Spanien 33318 Deontology and Values of Equality in Psychology 4,5 ECTS VT19, VT20
University of Valencia, Spanien 33314 School Psychology 4,5 ECTS VT19, VT20
University of Valencia, Spanien 33320 Intervention and Psychological Treatment 9 ECTS VT19, VT20

Våra partneruniversitet

Se nedan länkar till psykologprogrammets aktuella partneruniversitet.

Tromsö, Norge
Psykologprogrammet
Information för inresande studenter

Bergen, Norge
Psykologprogrammet
Information för inresande studenter

Århus, Danmark
Psykologiska institutionen
Information för inresande studenter

Leiden, Nederländerna
Psykologprogrammet
Information för inresande studenter

Bologna, Italien
Avdelningen för psykologi
Information för inresande studenter

Valencia, Spanien
Psykologiska fakulteten
Information för inresande studenter

Samtliga psykologprogrammets avtal om utbyten genomförs i dagsläget inom ramen för utbytesprogrammet Erasmus+. Du kan läsa mer om vad detta innebär på den KI-gemensamma sidan om utbytesprogram.

Framtida partneruniversitet

Studenter och lärare i PINK jobbar för att vi ska skriva avtal med fler universitet för att öka alternativen till utbyte. Det är dock inte helt lätt. Dels krävs att den akademiska kalendern på partneruniversitetet är lagd så att studenter som reser under vår valbara period ska kunna läsa hela kurser. Dels måste det finnas kurser som passar med psykologprogrammet. De kurser som studenten läser under utbytet får inte ligga utanför vårt utbildningsprogram, men får heller inte överlappa med sådant som studenten redan läst eller kommer att läsa senare under programmet. Om du har någon idé om nya partneruniversitet, ta kontakt med PINK.

Tillgodoräknande av utbytesstudier

När du har kommit hem från dina utbytesstudier ska du ansöka om att få dem tillgodoräknade som valbara kurser på psykologprogrammet på KI. 

Inför din ansökan till värduniversitetet gjorde du en sammanställning över dina planerade kurser, som sedan preliminärgodkändes för TG av PINK:s ordförande. Det finns ingen 100%-ig garanti för att en kurs som preliminärgodkänts för TG innan din utresa verkligen godkänns som underlag för tillgodoräknande när du kommer tillbaka, men den preliminära bedömningen underlättar hanteringen av din ansökan om TG. Du ska därför bifoga denna till din ansökan, tillsammans med övriga bilagor. Du hittar alla anvisningar under rubriken Tillgodoräknande (TG) på sidan Studieinformation och regler

Inresande utbytesstudenter

Utbytesavtal är ömsesidiga och vi har studenter från våra partneruniversitet på flera kurser på programmet. De inresta studenterna ska självklart tas emot på ett bra sätt! PsyKI i samråd med PINK brukar hålla i vissa aktiviteter, men viktigast är förstås att du själv som student på psykologprogrammet gör vad du kan för att dina internationella kursare ska känna sig hemma på KI, i Stockholm och Sverige!

Information om programmets kursutbud för inresande utbytesstudenter finns på KI:s gemensamma sidor om utbytesstudier.