"Vi tror att om man utbildar fysio- och arbetsterapeuter i demens så kommer kunskapen att sprida sig och gynna hela arbetsplatsen"

Under 2019-2021 deltar tre medarbetare från Stockholms stad i Karolinska Institutets 2-åriga magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter. Utbildningen går på halvfart och ges helt på distans. Lena Alksten, strateg på Äldreförvaltningen i Stockholms stad, berättar om bakgrunden till satsningen och vilka effekter hon kan se i verksamheterna.

Lena Alksten

Utbildning som höjer kvaliteten på vård av äldre

Stockholms stad såg att en kompetenshöjning inom demens bland fysio- och arbetsterapeuter skulle höja vårdkvaliteten för de äldre och deras närstående. ”Fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna är viktiga för verksamhetens kvalitet. Vi tror att om man utbildar fysio- och arbetsterapeuter i demensomsorg så kommer kunskapen att sprida sig och gynna hela arbetsplatsen”, berättar Lena. ”Deras kunskap kan underlätta mycket för närstående och medarbetare i äldreomsorgen. Arbets- och fysioterapeuterna handleder medarbetare, ofta i svåra situationer, och kan med hjälp av olika verktyg hjälpa till med strukturer och rutiner för god omsorg”, förklarar Lena.

Utbildningssatsningen är också en del av Stockholms stads målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare. Stockholms stad vill vara en arbetsplats där medarbetare kan utvecklas, få möjligheter och kan göra karriär. ”Vi uppmuntrar personalen att fortbilda sig och därför har vi en tät kontakt med stadens högskolor”, berättar Lena. Karolinska Institutet och Stockholms stad har ett mångårigt samarbete och har tillsammans jobbat fram ett flertal olika uppdragsutbildningar. ”Det har genomgående varit hög kvalitet på alla utbildningar som har genomförts”, tycker Lena.

Kompetensutveckling som denna ger också deltagarna nya utmaningar och perspektiv och uppmuntrar till nyfikenhet menar Lena: ”Deltagarna lär sig att på ett metodiskt sätt söka efter fakta och får hjälp att sätta ord på tyst kunskap.”

En viktig länk för att få ut forskning i verksamheterna

Magisterutbildningen i demensvård har uppgifter och ämnesfördjupningar som kopplas till det egna kliniska arbetet. Resultatet kan därför användas på arbetsplatsen direkt: ”Vi vet redan att deras examensuppsatser kommer gagna verksamheten. Verksamhetscheferna tycker ämnena är väldigt intressanta och relevanta.” Lena tycker även att de som deltar i utbildningen blir en viktig länk i att få ut ny kunskap och forskning i verksamheten. ”Det är annars lätt hänt att det blir ett glapp däremellan ” säger Lena avslutningsvis.

Om Magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter

Magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter (60 hp) är framtagen i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Utbildningen är helt på distans. Den har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Uppgifter kopplas till ditt eget kliniska arbete och där resultatet kan användas på arbetsplatsen. Upplägget ger dig möjlighet att evidensbasera ditt kliniska arbete och att bättre möta personer med demens och deras behov.

Mer information, anmälan och berättelser från tidigare kursdeltagare hittar du här. 

Michelle Azorbo
2023-12-08