Antagning till kompletterande utbildning för läkare

Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval till den kompletterande utbildningen för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Karolinska Institutet.

Tidigarelagd anmälningsperiod och nya dokumentationskrav inför höstterminen 2023

Anmälningsperioden inför höstterminen 2023 öppnar 15 februari och stänger 15 mars 2023. Du anmäler dig via antagning.se. Observera att vid antagningen inför höstterminen 2023 kommer Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) att bedöma att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Det innebär att de som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla de nya dokumentationskraven.

För information om kompletterande utbildningar vid andra lärosäten vänligen se Kompletterande utbildning för legitimation.

Behörighet

Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för utländska läkare är:

  • Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz
  • av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare
  • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Viktig information till alla sökande angående C1 intyg: C1 intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3.

Anmälan inför höstterminen 2023

Du kan anmäla dig på antagning.se mellan 15 februari och 15 mars 2023. I antagningsomgången för kompletterande utbildningar inför höstterminen 2023 kan du anmäla dig till Göteborgs universitet, Karolinska Institutet och Lunds universitet. Tänk på att prioritera dina alternativ där du helst vill läsa placeras överst i din anmälan. I antagningsomgången för kompletterande utbildningar kan du bli antagen till 30 HP per termin.

Om du anmäler dig till både Göteborgs universitet och Karolinska Institutet behöver du vara beredd på att du kan bli inbjuden till intervju till båda lärosäten (beroende på ifall du har ett tillräckligt högt resultat på den teoretiska delen av kunskapsprov för läkare).

 Senast den 3 april ska du även bifoga:

Viktig information till alla sökande: Vid antagningen inför höstterminen 2023 kommer Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) att bedöma att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Det innebär att de som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla de nya dokumentationskraven.

I de flesta fall kan du skanna originalhandlingar och eventuella officiella översättningar i färg och ladda upp på din anmälan på antagning.se. Se i så fall till att skanna originalhandlingar och inte kopior eller bestyrkta kopior – inskannade kopior eller bestyrkta kopior godtas inte!

Du måste även följa de landsspecika kraven för för dina akademiska meriter och definitionen av officiella handlingar. Kontrollera även om du kan ladda upp eller om dina akademiska meriter måste skickas in direkt från lärosätet till Antagning.se/UniversityAdmissions.se.

Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3 (C1-intyg godtas inte). Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter (exempelvis betyg i Svenska 3) hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Har du frågor om hur du ska dokumentera din utbildning och språkkunskaper i svenska rekommenderar vi att du kontaktar antagning.se i god tid innan sista kompletteringsdag.

Sista kompletteringsdag och sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 3 april 2023. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Urvalet inför höstterminen 2023

Urvalet sker i två steg

Steg 1: Rangordning baserat på resultatet av den teoretiska delen av kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU- och EES-området

I steg 1 rangordnas behöriga sökande utifrån deras bästa resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov. Resultatet kan vara maximalt fem år gammalt, räknat från sista kompletteringsdag för antagningsomgången.

För information om kunskapsprovet inklusive tentamenstillfällen se:
https://www.umu.se/utbildning/sok/kunskapsprov/kunskapsprov-for-lakare/

Steg 2: Intervju

Sökande som går vidare till steg 2 genomför 2 intervjuer under 30-40 minuter. Intervjuerna är till för att ge en helhetsbild av den sökandes förutsättningar att framgångsrikt kunna genomföra utbildningen. Inför intervjuerna har patientfall sänts ut till den sökande som förväntas förbereda sig för en diskussion kring omhändertagande och utredning av de beskrivna patienterna. Medicinska kunskaper utanför fallen diskuteras också. De kompetenser som har störst betydelse för antagningen är medicinska kunskaper, förmåga till sunt kliniskt resonemang, samt förmåga att inhämta och lämna information, kommunikationsförmåga.  För mer detaljerad information om intervju och bedömning/prioritering av sökande se länk.

Beslut om meritvärde

Urvalsprocessen avslutas med ett urvalsmöte där intervjuarnas samlade bedömningar redovisas. Samtliga som deltagit i intervjun erhåller ett meritvärde i enlighet med intervjumallen.

Intervjumall 2023

Urvalsgrupper

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Här kan du läsa mer om den urvalsgrupp som du har placerats i:

KUINT = Behörig, vidare till intervju.
KUSBP = Behörig sökande, ej vidare till intervju.
PG = Platsgaranti.
ÖS = Övriga behöriga sökande (behöriga sökande som inte har ett giltigt resultat på kunskapsprovet).
SA = Sen anmälan.

Tidsplan

15 februari

Webbanmälan öppnar på antagning.se

15 mars

Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

3 april

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

3 april

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

vecka 20

Kallelse till intervju skickas ut per e-post. Slutligt besked för de som inte kallas till intervju meddelas per e-post. Meddelandet skickas till den e-postadress som du har angett på ditt konto på antagning.se.

vecka 21

Intervjuer görs 22 - 26 maj.

13 juni*

Antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras för sökande på ”Mina sidor” på antagning.se. Meritvärden syns strax innan urval.

*Preliminärt datum som kan komma att ändra.

Anmälnings- och antagningsstatistik

I Anmälnings- och antagningsstatistiken kan du läsa om antalet sökande till den kompletterande utbildningen för läkare.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se och anmälningsavgifter:
antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet:
Antagningen vid Karolinska Institutet

KI Antagningen
2023-09-19