Kursplan för

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp

Scientific Theory and Research Methods, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , HT15 , VT16 , HT17 , VT18 , HT18 , VT22 , HT22 , VT24
Kurskod
2AM018
Kursens benämning
Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-29
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2023-10-26
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens huvudsakliga mål är att studenten ska  uppnå kunskaper och förståelse på avancerad nivå inom vetenskaplig teori och metod, forskningsetik och i tillämpning av forskning i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot specialistområdet. Dessutom skall studenten ha tillägnat sig ett vetenskapligt, kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt på avancerad nivå.

Moment 1: Vetenskaplig teori och metod (3,5 hp)
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • Redogöra för och integrera vetenskaps- och kunskapsbegrepp relaterade till huvudområdet omvårdnad med inriktning mot specialistområdet
 • Kritiskt granska, värdera och analysera vetenskapliga resultat från kvantitativ och kvalitativ forskning med relevans för omvårdnad inom specialistområdet.
 • Visa insikt i god akademisk sed och referenshantering vid det vetenskapliga skrivandet.

Moment 2: Forskningsdesign (4 hp)
Studenten skall efter  genomgången kurs kunna:

 • Bedöma och analysera styrkor och svagheter med olika forskningsmetoder. 
 • Tillämpa  och värdera forskningsetiska aspekter.
 • Tillämpa forskningsprocessen, god akademisk sed och referenshantering vid det vetenskapliga skrivandet av en forskningsplan för ett tänkt projekt.

Innehåll

Kursen är indelad i två moment:

Vetenskaplig teori och metod, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Obligatorisk

Svensk beskrivning

 • vetenskapliga metoder i omvårdnadsforskning relaterat till specialistområdet
 • bedömning och värdering av kvalitativ och kvantitativ omvårdnadsforskning
 • forskningsdesigner inom kvantitativ och kvalitativ forskning samt systematiska litteraturstudier.
 • god akademisk sed och referenshantering vid vetenskapligt skrivande

Forskningsdesign, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Obligatorisk

Svensk beskrivning

 • forskningsetiska principer
 • designer samt metoder för urval datainsamling och analys relaterade till syfte och frågeställningar

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är individuella uppgifter, gruppdiskussioner, seminarier och föreläsningar. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Lärarstöd ges via nätbaserad lärplattform.

Utbildningen genomförs på trekvartstid motsvarande 32 timmar per vecka. Antalet fysiska träffar är begränsat till max 3-5 dagar. Övrig tid bedrivs studierna via nätbaserad lärplattform.

Examination

Moment 1: Vetenskaplig teori och metod (3,5 hp)
Kursmomentet examineras genom individuellt nätbaserade och självrättande examinationer, individuell skriftlig hemexamination samt examinerande seminarium.

Moment 2: Forskningsdesign (4 hp)
 Kursmomentet examineras genom att skriva projektplan. 

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte om kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid, hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.
Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd

Resurslitteratur

Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M.; Bizup, Joseph; Fitzgerald, William T. Nilsson, Björn
God forskningssed
Johansson, Lars-Göran Introduktion till vetenskapsteorin
Ludvigsson, Jonas F. Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap
Patton, Michael Quinn Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice
Teoretiska grunder för vårdande Arman, Maria; Dahlberg, Karin; Ekebergh, Margaretha