Kursplan för

Experimentell psykologi, 15 hp

Experimental psychology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT17 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2PS001
Kursens benämning
Experimentell psykologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-21
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2014-06-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Ma B, Sh A med lägst betyget Godkänd/3.

Mål

Moment 1
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
• redogöra för hur våra sinnesorgan och vår hjärna tolkar omvärlden i psykologiskt meningsfulla enheter och olika teorier omkring detta
• redogöra för principerna för hur vi uppmärksammar viss information men inte annan
• ge exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i psykologyrket och diskutera olika aspekter på psykologrollen

Moment 2
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
• redogöra för grundläggande homeostatiska emotioner som exempelvis hunger, törst och sexualitet från psykologiska, evolutionära och neurovetenskapliga perspektiv
• redogöra för grundläggande emotioner, så som rädsla och ilska frånpsykologiska, evolutionära och neurovetenskapliga perspektiv samt reflektera över på vilka sätt känslor (eller emotioner) spelar en central roll i människors liv

Moment 3
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
• definiera och förstå innebörden av deskriptiva statistiska begrepp (t.ex. population, stickprov, mått på centraltendens, varians) och statistisk inferens (t.ex. signifikans, signifikansnivå, inom- och mellanpersonjämförelser, t-test), samt kunna diskutera och genomföra statistisk analys av enkla experimentella data
• redogöra för deskriptiva metoder
• redogöra för principerna för experimentplanering och analysera styrkor och svagheter av experimentell metodik i olika forskningssammanhang
• i grupp planera och genomföra en laboration i form av ett mindre experiment och skriftligt kunna analysera, rapportera och diskutera resultaten av detta
• diskutera sin egen såväl som en annan students rapport av ett genomfört experiment vid ett seminarium

Innehåll

Kursen innehåller tre moment.

Perception och uppmärksamhet, 5 hp Momentet behandlar sensorik och perception, dvs hur våra sinnen får information om världen omkring oss och om händelser i den egna kroppen, samt psykologisk forskning om hur denna information tolkas och används. Den neurofysiologiska bakgrunden till dessa funktioner behandlas utförligt. Perceptionsapparaten kan inte behandla all tillgänglig information utan uppmärksamhetsprocesser väljer ut vilken information som prioriteras och kommer att styra handlingar. Teorier kring och den neurologiska basen för uppmärksamhet behandlas. Utifrån ett studiebesök diskuteras psykologens profession samt sambandet mellan kunskapen om psykologins grunder och dess betydelse för den framtida yrkesutövningen. Emotion och motivation, 5 hp Momentet behandlar drivkrafter och känslodynamik bakom mänskligt handlande. Det gäller ursprungliga biologiskt grundade drivkrafter som hunger, törst, sexualitet och känslomässig anknytning till andra människor, och sociala motiv som t.ex. dominans och neurofysiologisk styrning av dessa. Känslor behandlas inom för begreppet emotion, där grundläggande emotionstillstånd som glädje, sorg, rädsla, ilska och avsmak behandlas utifrån evolutionsbiologiska, psykologiska och neurovetenskapliga perspektiv. Vidare behandlas emotionell kommunikation, och samspelet mellan emotion och andra psykologiska processer. Grundläggande statistik och experimentell metod, 5 hp Momentet ger en introduktion till statistik som dels behandlar deskriptiva statistiska begrepp som population och sampel, fördelning, mått på central tendens (t.ex. medelvärde), variation (t.ex. standardavvikelse) och statistiska skattningar, dels introducerar inferensstatistik med signifikansprövningar av skillnader mellan två grupper.
Vidare ges en introduktion till experimentell forskningsmetodik med genomgång av grundläggande begrepp som experimentella variabler (oberoende, beroende och ovidkommande variabler), experimentell kontroll, och kausala slutledningar. Vidare diskuteras experimentplanering och den experimentella metodikens användbarhet för olika typer av frågeställningar och vetenskapligt skrivande.

Arbetsformer

Huvuddelen av undervisningen sker i form av föreläsningar/seminarier där de studerande uppmuntras till aktivt deltagande. Ett obligatoriskt studiebesök på en psykologs arbetsplats ingår. Observera att närvaro på förberedande sekretessföreläsning är ett krav för att kunna deltaga på studiebesöket. Vidare ingår demonstrationer och statistiska räkneövningar och genomförande av ett laborationsarbete. Detta laborationsarbete innebär att studenterna i grupper formulerar en frågeställning för ett experiment och planerar, genomför, analyserar, samt rapporterar detta i en skriftlig rapport som sedan ventileras vid ett seminarium. Undervisning sker också vid obligatoriska seminarier. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras Vid frånvaro på sekretessföreläsning/studiebesök kontakta studiebesöksansvarig.

Examination

Kursen examineras separat för varje moment. Betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) tillämpas:

Moment 1
1) Ett skriftligt tentamenstillfälle vid slutet av moment 1. Tentamina betygsätts med U/G/VG
2) Aktivt deltagande på seminarium för uppföljning av studiebesök.

För godkänt på momentet krävs G på examination 1 och 2. För Väl Godkänd krävs utöver detta ett VG på examination 1.

Moment 2
1) Ett skriftligt tentamenstillfälle vid slutet av moment 2. Tentamina betygsätts med U/G/VG.

Moment 3
1) Skriftlig tentamen på metod (betyg U/G/VG) och statistik (betyg U/G/VG), samt
2) En skriftlig rapport av genomförd grupplaboration samt muntlig ventilering av denna på seminarium.
Här krävs också att gruppen opponerar på annan grupps rapport (betyg U/G).

För godkänt på momentet krävs G på tentamens båda delar (metod och statistik) samt G på grupplaborationen. För Väl Godkänd krävs utöver detta ett VG på en av tentamens två delar.

Betyg på helt moment
Observera att utöver det ovan specificerade är deltagande i obligatorier nödvändiga för godkänt resultat på moment. Obligatoriska tillfällen framgår av schemat.

Betyg på hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs minst G på kursens samtliga tre moment. För VG på hel kurs krävs Väl Godkänd på minst två av kursens tre moment.

Begränsning i antalet examinationstillfällen:
Student som ej är godkänd efter ordinarie examenstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examenstillfälle. Som examenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examenstillfälle. Examenstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examenstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer för examination.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare. : Faktabok
Myers, David G. Psychology
Fox, Elaine. Emotion science : cognitive and neuroscientific approaches to understanding human emotions
Purves, Dale. Principles of cognitive neuroscience
Svartdal, Frode Psykologins forskningsmetoder : en introduktion
Ytterligare artiklar och dylikt efter lärarens anvisningar (ca 200 sidor).

Fördjupningslitteratur

Länkar om hjärna och beteende
Sinnen: http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_02/i_02_cr/i_02_cr_vis/i_02_cr_vis.html
Motivation: http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_cr/i_03_cr_que/i_03_cr_que.html
Emotion: http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_04/i_04_cr/i_04_cr_peu/i_04_cr_peu.html

Brace, Nicola; Kemp, Richard; Snelgar, Rosemary SPSS for psychologists : a guide to data analysis using SPSS for Windows (versions 12 and 13)
Länkar avseende forskningsetik:
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM: Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

http://www.codex.uu.se/index.shtml : Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer. Webbplatsen drivs i samarbete med Centrum för bioetik