Kursplan för

Experimentell psykologi, 15 hp

Experimental psychology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2007.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT17 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2PS001
Kursens benämning
Experimentell psykologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2007

Mål

Moment 1 Efter genomgången kurs skall studenten kunna • definiera och förstå innebörden av deskriptiva statistiska begrepp (population, sampel, mått på centraltendens, varians, estimering) och för statistisk inferens (signifikans, signifikansnivå och power, inom- och mellanpersonjämförelser, t-test), samt kunna diskutera och genomföra statistisk analys av enkla experimentella data • redogöra för principerna för experimentplanering och analysera styrkor och svagheter av experimentell metodik i olika forskningssammanhang • planera och genomföra en laboration i form av ett mindre experiment och skriftligt kunna analysera, rapportera och diskutera resultaten av detta • diskutera sin egen såväl som en annan students rapport av ett genomfört experiment vid ett seminarium Moment 2 Efter genomgången kurs skall studenten kunna • redogöra för hur våra sinnesorgan och vår hjärna tolkar omvärlden i psykologiskt meningsfulla enheter och olika teorier omkring detta Moment 3 Efter genomgången kurs skall studenten kunna • redogöra för grundläggande drivkrafter som exempelvis hunger, törst, sexualitet, social tillhörighet, och självhävdelse från psykologiska, evolutionära och neurovetenskapliga perspektiv • redogöra för grundläggande emotioner och reflektera över på vilka sätt känslor (eller emotioner) som glädje, ilska, eller skam spelar en central roll i människors liv. • redogöra för stressbegreppet ur ett biopsykosocialt perspektiv

Innehåll

Moment 1 Grundläggande statistik och experimentell metod, 3 högskolepoäng (Experimental methodology) Momentet ger en introduktion till statistik som dels behandlar deskriptiva statistiska begrepp som population och sampel, fördelning, mått på central tendens (t ex medelvärde), variation (t ex standardavvikelse) och statistiska skattningar, dels introducerar inferensstatistik med signifikansprövningar av skillnader mellan två grupper. Vidare ges en introduktion till experimentell forskningsmetodik med genomgång av grundläggande begrepp som experimentella variabler (oberoende, beroende och ovidkommande variabler), experimentell kontroll, och kausala slutledningar. Vidare diskuteras experimentplanering och den experimentella metodikens användbarhet för olika typer av frågeställningar. Moment 2 Perception och uppmärksamhet, 5 högskolepoäng (Perception and Attention) Momentet behandlar sensorik och perception, dvs hur våra sinnen får information om världen omkring oss och om händelser i den egna kroppen, samt psykologisk forskning om hur denna information tolkas och används. Den neurofysiologiska bakgrunden till dessa funktioner behandlas utförligt. Perceptionsapparaten kan inte behandla all tillgänglig information utan uppmärksamhetsprocesser väljer ut vilken information som prioriteras och kommer att styra handlingar. Teorier kring och den neurologiska basen för uppmärksamhet genomgås. Moment 3 Emotion och motivation, 7 högskolepoäng (Emotion and Motivation) Momentet behandlar drivkrafter och känslodynamik bakom mänskligt handlande. Det gäller ursprungliga biologiskt grundade drivkrafter som hunger, törst, sexualitet och känslomässig anknytning till andra människor, och sociala motiv som t ex dominans och neurofysiologisk styrning av dessa. Känslor behandlas inom för begreppet emotion, där grundläggande emotionstillstånd som gädje, sorg, rädsla, ilska och avsmak behandlas utifrån evolutionsbiologiska, psykologiska och neurovetenskapliga perspektiv. Vidare behandlas emotionell kommunikation, och samspelet mellan emotion och andra psykologiska processer.

Grundläggande statistik och experimentell metod, 3.0 hp

Betygsskala: VU

Perception och uppmärksamhet, 5.0 hp

Betygsskala: VU

Emotion och motivation, 7.0 hp

Betygsskala: VU

Arbetsformer

Huvuddelen av undervisningen sker i form av föreläsningar/seminarier där de studerande uppmuntras till aktivt deltagande. Vidare ingår demonstrationer och statistiska räkneövningar och genomförande av ett laborationsarbete. Detta innebär att studenterna i grupper formulerar en frågeställning för ett experiment samt planerar, genomför, analyserar, rapporterar och ventilerar detta.

Examination

Kursen examineras separat för varje moment: Moment 1: Skriftlig rapport av genomförd grupplaboration samt muntlig ventilering av denna på seminarium. För godkänt krävs också att gruppen opponerar på annan grupps rapport. Moment 2 och 3: Dessa två moment examineras separat vid ett gemensamt skriftlig tentamenstillfälle vid slutet av kursen. Deltagande i laborationer och räkneövningar, samt vissa seminarier är obligatoriska för godkänt resultat. För att bli godkänd på hel kurs krävs minst Godkänd på kursens samtliga tre moment. För Väl Godkänd på hel kurs krävs Väl Godkänd på minst två av kursens tre moment. Resttillfällen för examinationer erbjudes enligt KIs riktlinjer.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KI:s lokala riktlinjer. För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen ändrats väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering utifrån kursplanens förväntade inlärningsmål sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Borg, E; Westerlund, J Statistik för beteendevetare
Fysiologi Lännergren, Jan
Eysenck, Michael W.; Keane, Mark T. Cognitive psychology : a student's handbook
Gazzaniga, Michael S.; Ivry, Richard B. ; Mangun, George R. Cognitive Neuroscience: The biology of the mind 2.ed.
Oatley, Keith; Dacher, Keltner; Jenkins, Jennifer M. Understanding emotions
Svartdal, Frode Psykologins forskningsmetoder : en introduktion
Wagner, Hugh Människans drivkrafter : motivationens psykobiologi Price, Thomas
Artiklar efter lärarens anvisningar (ca 200 sidor)

Rekommenderad litteratur

Länkar om hjärna och beteende
Sinnen: http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_02/i_02_cr/i_02_cr_vis/i_02_cr_vis.html
Motivation: http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_cr/i_03_cr_que/i_03_cr_que.html
Emotion: http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_04/i_04_cr/i_04_cr_peu/i_04_cr_peu.html

Länkar avseende forskningsetik:
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM: Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

http://www.codex.uu.se/index.html : Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer. Webbplatsen drivs i samarbete med Centrum för bioetik