Kursplan för

Socialpsykologi, 15 hp

Social Psychology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT08 , VT09 , VT10 , VT11 , VT13 , VT16 , VT17 , VT22 , VT23
Kurskod
2PS003
Kursens benämning
Socialpsykologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för psykologprogrammet
Datum för fastställande
2007-10-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-10-03
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1 omfattande minst 7,5 hp.

Mål

Moment 1, Grundläggande socialpsykologi
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för generella drag i människans sätt att inhämta, bearbeta och förhålla sig till information om sig själva och sin sociala omgivning, utifrån begrepp såsom social perception, mental attribution, identitet, stereotyper, social inlärning och beslutsfattande
 • beskriva olika former av socialt inflytande, såsom konformitet och lydnad, diskutera relevanta förklaringsmodeller, samt reflektera över praktiska implikationer av socialt inflytande på individ- och gruppnivå
 • utifrån begreppen ovan, beskriva och diskutera relationen mellan det socialpsykologiska forskningsområdet, övrig psykologisk forskning och andra relevanta vetenskapliga discipliner, t.ex. evolutionsbiologi, neurovetenskap och sociologi
 • redogöra för biologiska och sociala förklaringsmodeller om attraktion och partnerval och reflektera över vilka sociala konsekvenser dessa motiverande krafter kan ha
 • redogöra för biologiska och sociala teorier om aggression, diskutera dessa teoriers styrkor och svagheter i att förklara olika former av aggressivt beteende
 • diskutera hur aggression och våld kan förebyggas och begränsas
 • redogöra för teoretiska förklaringsmodeller om samarbete och altruism
 • beskriva sociala dilemman, hur de uppstår och vilka implikationer de har för individer och grupper, samt diskutera vilken roll normer och moraliska emotioner spelar i att lösa sociala dilemman.

Moment 2, Teman i socialpsykologi
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • läsa och reflektera utifrån vetenskapliga artiklar inom utvalda teman i socialpsykologin.

Moment 3, Samtals- och intervjumetodik 1
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för enklare principer inom intervjumetodik genom en samtalsanalys
 • använda sig av dessa principer i rollspelsövningar som inbegriper både vardagliga och klientorienterade samtal
 • visa förmåga att reflektera kring sina samtalsfärdigheter i dialog med lärare och studiekamrater.

Innehåll

Kursen är indelad i följande tre moment:

Grundläggande socialpsykologi, 9.5 hp

Betygsskala: VU

Momentet innehåller social kognition (generella drag i människors sätt att inhämta, bearbeta och förhålla sig till information om sig själva, andra individer och den sociala miljön - upplevd och reell: identitet; stereotyper/fördomar; imitation/social inlärning; konformitet/lydnad; beslutsfattande). Momentet tar också upp socialt beteende (aggression, attraktion, samarbete/altruism, och sociala dilemman). Momentet tar upp socialpsykologisk forskning med anknytning till övriga områden av psykologin samt andra vetenskapliga discipliner, t.ex. evolutionsbiologi, neurovetenskap och sociologi.

Frågeställningar som rör ”hållbar utveckling” berörs i samband med att social hållbarhet diskuteras under moment 1. Social hållbarhet fokuserar på hur samspel mellan individer och grupper kan främja ett samhälle med långsiktig stabilitet där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Exempel på teman som presenteras och diskuteras är: sociala dilemman, allmänningens tragedi (the tragedy of the commons), pro-socialt beteende, konkurrens om naturresurser.

Teman i socialpsykologin, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Fördjupning i utvalda områden som ingår i Moment 1.

Samtals- och intervjumetodik 1, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Utvecklingen av färdigheter i samtalsmetodik börjar med att studenten får lära sig principer för hur man gör en intervju. Syftet med detta är att introducera tankesätt kring verbala/ickeverbala aspekter under ett samtal samt hur man kan tänka kring öppna/slutna frågor, trattmetodik, etc. Intervjun är ett viktigt redskap såväl inom klinisk vardag som i forskningssammanhang.

Arbetsformer

Moment 1, Grundläggande socialpsykologi
Huvuddelen av undervisningen sker i form av föreläsningar/seminarier och en frivillig experimentell laboration där studenterna uppmuntras till aktivt deltagande. Filmvisning och podcast-föreläsningar kan förekomma.

Moment 2, Teman i socialpsykologin
Momentet utgår från undervisningen på moment 1. Arbetsformerna består av a) självständig inläsning av vetenskapliga artiklar och ett författande av ett antal skriftliga reflektionsblad (PM) enligt instruktion vid kursstart, samt b) grupparbete och muntlig/skriftligt redovisning av detta.

Moment 3, Samtals- och intervjumetodik 1
Självständig inläsning av kurslitteratur. Obligatoriska rollspel/övningar i grupp och gemensamma diskussioner. Aktivt deltagande på obligatoriska rollspel/övningar är ett villkor för att kunna delta på det avslutande, examinerande rollspelet, se rubriken "Examination".

Examination

Examinationen på de olika momenten sker enligt följande:

Moment 1, Grundläggande socialpsykologi
a) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
 
På momentet ges något av betygen U, G eller VG. Momentet ges samma betyg som skriftlig tentamen.

Moment 2, Teman i socialpsykologin
a) ett antal skriftliga reflektionsblad (PM) enligt instruktion, varje PM ges betyget U eller G
b) redovisning av genomfört grupparbete, ges betyget U eller G
 
På momentet ges något av betygen U eller G. För betyget G på momentet krävs G på samtliga PM och grupparbete.

Moment 3, Samtals- och intervjumetodik 1
a) aktivt deltagande på obligatoriska rollspel/övningar
b) avslutande examinerande rollspel, förutsätter deltagande i obligatoriska rollspel/övningar och ges betyget U eller G
c) redovisning i form av en skriftlig analys av ett inspelat samtal, ges betyget U eller G
 
På momentet ges något av betygen U eller G. För betyget G på momentet krävs G på examinationsuppgift b) och c) samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på hel kurs krävs G på moment 1, 2 och 3. För betyget VG på hel kurs krävs VG på moment 1 samt G på moment 2 och 3.
 
Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Moment 1 och 2 ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kenrick, Douglas T.; Neuberg, Steven L.; Cialdini, Robert B. Social psychology : goals in interaction
Purves, Dale. Principles of cognitive neuroscience
Artiklar/annat material efter lärarnas anvisningar (ca 300 sidor)

Fördjupningslitteratur

Daly, Martin; Wilson, Margo Homicide
Klintman, Mikael; Lunderquist, Thomas; Olsson, Andreas Gruppens grepp : hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss att leva tillsammans
Social neuroscience : key readings Cacioppo, John T.; Berntson, Gary G.