Incident - om något hänt

Hot och våld

Våld och hot på arbetsplatsen/studieplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. KI accepterar inte att någon student eller anställd utsätts för våld eller hot i arbetsmiljön.

Om du som student drabbas, eller får vetskap om att någon annan drabbats kan du vända dig till lärare, kursansvarig lärare, säkerhetschef, någon annan anställd som du har förtroende för alternativt studerandeskyddsombud,.

Rapportera incident

Har du varit med om en olycka, upplever du att du har blivit trakasserad, uppmärksammat en risk i din studiemiljö eller vill ge förbättringsförslag relaterat till din studiemiljö?

För att ständigt utveckla KI som studie- och arbetsplats behöver vi tar lärdom av inträffade händelser. Därför är det viktigt att du anmäler och rapporterar vad du upplevt under din tid här på KI. Hör även av dig om du har förslag som kan göra KI till en ännu bättre studie- och arbetsplats. Doktorander rapporterar incident via medarbetarsidan.

Vid akut fara eller nödsituation - ring 112 SOS Alarm!

Vid akut fara eller nödsituation - ring 112 SOS Alarm!

Annars ring KI Larm: 08-524 80 100.

Gör också en incidentrapportering.

Rapportera incidenten här, använd en av dessa 4 ingångar:

Vad händer med anmälan?

Din anmälan kommer utredas att av kursansvarig institution. KI:s enhet för miljö och säkerhet utreder anmälningar om säkerhet. Om du vill kan du göra en anonym anmälan. Om den anonyma anmälan handlar om den psykosociala miljön (t.ex. diskriminering eller kränkande särbehandling) så kan det bli svårare (eller omöjligt) att utreda en anmäld incident. Ange i stället så mycket information du kan om incidenten (tidpunkt, plats, namn etc.) för att utredaren ska få möjlighet att göra en grundlig utredning.

Om en incident inträffar vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska du kontakta kursansvarig på institutionen vid KI som ger kursen (eller chef, lärare, säkerhetschef eller någon annan anställd som du har förtroende för alternativt ett studerandeskyddsombud). Glöm inte att också anmäla incidenten via ingången Studiemiljöincident - skada/besvär/sjukdom eller kränkning/trakasserier. Du kan välja att endast anmäla incidenten via ingången Studiemiljöincident. Om du även kontaktar ansvarig chef för berörd verksamhet så kommer incidenten att kunna utredas snabbare.

Behöver du stöd?

Behöver du hjälp med att göra en anmälan kan du vända dig till studievägledare, kursansvarig lärare eller någon annan lärare/administratör som du har förtroende för.

Vill du prata med någon om det du upplevt  kan du vända dig till studievägledare, kursansvarig lärare eller någon annan lärare/administratör som du har förtroende för eller studenthälsan. Du kan även kontakta studerandeskyddsombud eller student- och doktorandombud.