Lika villkor för studenter

KI ska ha en god arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering och kränkningar. Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning ska förebyggas och hanteras omgående i de fall det förekommer.

Lika villkor är det paraplybegrepp som KI använder för att beteckna allt arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering, samt högskolans arbete för jämställdhetsintegrering och att aktivt främja och bredda rekryteringen och deltagandet.

Lika villkor handlar både om rättssäkerhet för dig som student och om en höjd kvalitet i utbildningen. En studiemiljö som är fri från kränkningar leder till en mer inkluderande och tillgänglig undervisning och inlärning samtidigt som ett lika villkorsperspektiv också kan berika innehållet i det som lärs ut.

Diskrimineringslagen

Sökande till och studenter på Karolinska Institutet, omfattas av de delar av diskrimineringslagen (2008:567) som rör ansvaret för utbildningsanordnare. Detta innebär att KI ska verka för att främja alla studenters möjlighet att bedriva studier oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Trakasserier kopplade till diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier ska inte förekomma.

Bild på en hammare och böcker

Diskrimineringslagen innebär:

 • Förbud mot diskriminering
 • Krav på förebyggande arbete för att förhindra trakasserier
 • Utredningsskyldighet

Lagen definierar 7 diskrimineringsgrunder:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • ålder
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning

För KI, som utbildningsanordnare, är diskrimineringslagen tillämplig om en student i utbildningssammanhang som till exempel examinationer, föreläsningar, seminarier eller verksamhetsförlagd utbildning, utsätts för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier av andra studenter, lärare eller andra företrädare vid KI.

 • Diskriminering kan kortfattat beskrivas som ett missgynnande, det vill säga att någon behandlas sämre än en annan person i en likartad situation.
 • Trakasserier kan kortfattat beskrivas som en situation när en person eller flera personer kränker en annan person genom till exempel kommentarer eller handlingar.

För att diskrimineringslagen ska gälla måste missgynnandet eller trakasserierna vara kopplade någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Lagen omfattar också trakasserier av sexuell natur, m.a.o. sexuella trakasserier.

Som utbildningsanordnare är KI skyldig enligt diskrimineringslagen att arbeta förebyggande med:

 • antagnings- och rekryteringsförfarande
 • undervisningsformer och organisering av utbildningen
 • examinationer och bedömningar av studenternas prestationer
 • studiemiljö
 • möjligheter att förena studier och föräldraskap

Diskrimineringsombudsmannen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att KI följer lagen och arbetar förebyggande.

Vad gör KI?

Tangentbord och dator.

Webbkurs om lika villkor

KI har en webbkurs i Canvas om lika villkor som riktar sig till alla KI:s medarbetare och studenter.

Syftet med kursen är att du ska känna till den lagstiftning för universitet och högskolor som finns i Sverige avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling samt KI:s tillämpning av reglerna och KI:s ärendehantering.

Förebyggande arbete för ett framgångsrikt universitet

KI:s strategi 2030 beskriver att KI ser lika villkor och en god studiemiljö som en förutsättning för att KI ska vara ett framgångsrikt universitet. Av strategin framgår att:

 • KI:s verksamhet ska kännetecknas av en god fysisk, organisatorisk och social studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier.
 • Breddad rekrytering, lika villkor och jämställdhet måste vara väl etablerat inom universitetet.
 • Det ska säkerställas att anställningsvillkor och karriärvägar är likvärdiga för alla medarbetare oavsett bakgrund.
 • Det ska säkerställas att utbildningarna ger den kunskap om kön, makt och lika villkor som krävs för att ge förutsättningar för jämlik vård och omsorg. 

KI har fastställt 3 aktuella handlingsplaner med åtgärder för lika villkor för studenter:

Vid KI finns samordnare för lika villkor, samordnare för studenträttsliga frågor, samordnare för verksamhetsstöd för arbetsmiljöfrågor för studenter och samordnare för verksamhetsstöd för studenter med funktionsvariation. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Funktionsvariation

KI ska arbeta för att utbildning och studiemiljö ska vara tillgänglig och inkluderande för studenter med funktionsvariation. Du kan även ansöka om riktat stöd för att underlätta för dig under din studietid. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor. Läs mer på sidan ”Studera med funktionsvariation”.

Studie- och arbetsmiljö

Din studie- och arbetsmiljö ska vara fri från kränkande särbehandling såsom förtal, förolämpningar, mobbing, överkritiskt eller negativt bemötande (hån, utestängning, negligering etc.).

Om du har funderingar gällande din studie- eller arbetsmiljö kan du prata med kursledningen på din institution, studentombudet, ditt programs studerandeskyddsrepresentant eller institutionens studerandeskyddsombud. Du kan också göra en lämna synpunkter eller förbättringsförslag via KI:s incidentrapporteringssystem.

Att påtala trakasserier eller diskriminering

Det finns flera sätt att göra en anmälan

Om du upplever att du blivit diskriminerad eller trakasserad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning eller om trakasserierna är av sexuell natur bör du i första hand vända dig till kursansvarig institution. Om du inte känner dig trygg med detta finns det flera andra företrädare för KI som du kan vända dig till. Till exempel en lärare, studievägledare, programdirektor, prefekt, administratör eller någon annan som du känner förtroende för. Ibland kan den situationen som du har upplevt lösas inom ditt utbildningsprogram eller den institution där du studerar.

Du kan även vända dig direkt till samordnaren för studenträttsliga frågor, samordnaren för lika villkor eller samordnaren för studenter med funktionsvariation. Du kan också göra en anmälan till KI:s rektor.

Det finns inte några formella krav på en anmälan ska se ut men en skriftlig redogörelse är ofta ett bra sätt för att påtala upplevda trakasserier eller diskriminering.

Du kan också påtala diskriminering eller trakasserier genom KI:s rapporteringssystem för incidenter. Där finns en ingång för studenter samt en möjlighet att göra en anonym anmälan. Om du gör en anonym anmälan är risken att en utredning inte kan genomföras därför att det fattas uppgifter. Dessutom är det oftast omöjligt med anonymitet då det handlar om individärenden. Det finns dock kontakter på KI som du kan vända dig till om du vill vara anonym, se nedan ”Om du vill vara anonym”.

Du har också möjlighet att lämna tips och klagomål om trakasserier eller diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som är den myndighet som utövar tillsyn över KI när det gäller diskrimineringslagen.

KI är skyldig att utreda

Enligt diskrimineringslagen är KI skyldig att genomföra en utredning när du som student berättar om upplevda trakasserier eller diskriminering för någon företrädare för KI. I första hand är kursansvarig institution ansvarig för att en utredning genomförs, och den som utreder kan få stöd av universitetsförvaltningen. När det genomförs en fullständig utredning enligt diskrimineringslagen vid KI är det inte möjligt för anmälaren att vara anonym, om anmälaren är den som ska ha utsatts för diskriminering. I vissa fall kan uppgifter omfattas av sekretess, men den som är anklagad för att ha utsatt någon annan för diskriminering har rätt att få information om bakgrunden till anmälan. Bland annat för att ha möjlighet att bemöta det som påtalas. I de flesta fall är ärendena sådana att det inte går att utreda utan att det blir uppenbart vem det är som ska ha utsatts för diskriminering. Det bör noteras att det i diskrimineringslagen finns ett förbud mot att utsätta någon för repressalier, oavsett om det som påtalas kan bevisas eller inte.  

Läs mer:

 • Anmälan mot universitet eller högskola UKÄ - Om man anser att KI har brutit mot någon lag eller annan regel inom högskoleområdet, till exempel högskolelagen, högskoleförordningen eller Universitets- och högskolerådets föreskrifter kan man anmäla det till Universitetskanslersämbetet.

Om du vill vara anonym

Studenthälsan

Det finns funktioner vid KI som har tystnadsplikt och där du kan vara anonym och det är anställda vid studenthälsan samt i vissa fall studievägledaren. När du upplever dig diskriminerad eller trakasserad kan du känna behov av att prata med någon. Studenter vid KI har tillgång till Studenthälsans tjänster. På Studenthälsan finns bl.a. psykolog, kurator och läkare och de har tystnadsplikt, allt som sägs till dessa personer stannar mellan er om ni inte kommer överens om något annat.

KI:s incidentrapporteringssystem

Du kan påtala trakasserier och diskriminering genom KI:s incidentrapporteringssystem. Där finns ingång för studenter samt en möjlighet att göra en anonym anmälan.

Student- och doktorandombuden

Du kan också kontakta student- och doktorandombuden på Medicinska Föreningen. I kontakterna med student- och doktorandombuden kan du vara anonym och du bestämmer själv, i samråd med dem, om och hur ni ska gå vidare. Du behöver inte vara medlem i någon studentkår för att få hjälp av ombuden, de är till för alla studenter och doktorander vid KI och servicen är kostnadsfri.

Vad gäller vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU?

Enligt diskrimineringslagen är praktikanter att likställa med arbetstagare på praktikplatsen. Den student som under sin praktik (VFU) och på praktikplatsen upplever sig utsatt för diskriminering eller trakasserier kopplat till någon diskrimineringsgrund eller trakasserier av sexuell natur ska i första hand kontakta kursansvarig på institutionen vid KI som ger kursen samt ansvarig chef för arbetsplatsen. Du kan även vända dig till en lärare, säkerhetschef eller någon annan anställd som du har förtroende för alternativt student- och doktorandombuden. Den som tar emot din berättelse ska hantera frågan enligt de riktlinjer som finns vid KI. Genom KI kontaktas även praktikplatsen för fortsatt hantering enligt 2 kap. 3 § diskrimineringslagen. 

Vid institutionen kan studenten ges stöd genom kontakt med studievägledare och hänvisning till Studenthälsan.

Region Stockholm har i samarbete med KI tagit fram "Information till studerande om kränkande särbehandling och trakasserier" där det går att läsa om vad den som känner sig utsatt vid VFU kan göra och vad arbetsplatsen ska göra.