Lika villkor för studenter

Sökande och studenter på Karolinska Institutet, omfattas av de delar av diskrimineringslagen som rör likabehandling av studenter.

KI ska verka för att främja alla studenters möjlighet att bedriva studier oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Trakasserier kopplade till diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier ska inte förekomma.

Lika villkor handlar både om rättssäkerhet för dig som student och om en höjd kvalitet i utbildningen. En studiemiljö som är fri från kränkningar leder till en mer dynamisk undervisning och inlärning samtidigt som ett lika villkorsperspektiv också kan berika innehållet i det som lärs ut.

Diskrimineringslag

Lagen innebär:

  • Förbud mot diskriminering
  • Krav på förebyggande arbete för att förhindra trakasserier
  • Utredningsskyldighet

Trakasserier kan kortfattat beskrivas som en kränkande handling eller uttalande. Ofta innebär det att en individ kränker en annan individ genom kommentarer eller handlingar. För att diskrimineringslagen ska gälla måste trakasserierna vara kopplade till personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder. Den omfattar också trakasserier av sexuell natur, m.a.o. sexuella trakasserier.

Diskrimineringslagen gäller om trakasserierna utförs av andra studenter, lärare eller övrig KI-personal i utbildningssammanhang som till exempel föreläsningar, seminarier eller verksamhetsförlagd utbildning.

Diskriminering kan kortfattat beskrivas som ett särbehandlande eller missgynnande. Det innebär att någon behandlas sämre än en annan person i en likartad situation. Om missgynnandet är kopplat till personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuella läggning, etniska tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning eller funktionshinder kan lagen vara tillämpbar.

Diskrimineringsombudsmannen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att KI följer lagen och arbetar förebyggande.

Vad gör KI?

KI är ett modernt universitet mitt i samhället. För att vi ska nå våra högt uppställda mål när det gäller utbildning måste alla studenter ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, oberoende av till exempel kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

KI har fastställt en handlingsplan för lika villkor 2016-2018 där åtgärder för studenter ingår.

Vid KI finns samordnare för lika villkor, samordnare för studenträttsliga frågor och samordnare för studenter med funktionshinder. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Att påtala trakasserier eller diskriminering

Om du anser att du blivit diskriminerad eller trakasserad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning eller funktionshinder eller om trakasserierna är av sexuell natur kan du vända dig till någon som är anställd vid KI, till exempel lärare, studievägledare, programdirektor, prefekt, administratör eller någon annan som du känner förtroende för. Du kan även vända dig direkt till samordnaren för studenträttsliga frågor, samordnaren för lika villkor eller samordnaren för studenter med funktionsnedsättning.

Du kan också kontakta studentombudet eller doktorandombudet på Medicinska Föreningen. I kontakterna med studentombudet och doktorandombudet kan du vara anonym och du bestämmer själv, i samråd med dem, om och hur ni ska gå vidare. Du behöver inte vara medlem i någon studentkår för att få hjälp av ombuden, de är till för alla studenter vid KI.

Om du berättar för någon företrädare för KI, är KI enligt lag skyldig att utreda händelsen. Du kan inte vara anonym i detta fall.

Du kan också påtala trakasserier genom KI:s rapporteringssystem för incidenter. Där finns en ingång för studenter samt en möjlighet att göra en anonym anmälan.

Trakasserier - vad gäller vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU?

Enligt diskrimineringslagen är praktikanter att likställa med arbetstagare på praktikplatsen. Den student som under sin praktik (VFU) och på praktikplatsen upplever sig utsatt för trakasserier kopplat till någon diskrimineringsgrund eller trakasserier av sexuell natur ska kontakta kursansvarig på institutionen vid KI som ger kursen (eller chef, lärare, säkerhetschef eller någon annan anställd som du har förtroende för alternativt ett studerandeskyddsombud), som ska hantera frågan enligt de riktlinjer som finns vid KI. Genom KI kontaktas sedan praktikplatsen för fortsatt hantering enligt 2 kap. 3 § diskrimineringslagen. Om du även kontaktar ansvarig chef för berörd verksamhet så kommer incidenten att kunna utredas snabbare.

Vid institutionen ges studenten möjlighet till stöd för sina fortsatta studier, t.ex. genom kontakt med studentombud och studenthälsa.

Region Stockholm har i samarbete med KI tagit fram "Information till studerande om kränkande särbehandling och trakasserier" där det går att läsa om vad den som känner sig utsatt kan göra och vad arbetsplatsen ska göra.

Anmälan och utredning vid KI

Enligt diskrimineringslagen är KI skyldig att genomföra en utredning när du som student berättar om upplevda trakasserier eller diskriminering för någon företrädare för KI, till exempel en lärare, handledare, prefekt eller programdirektor.

Det finns inte några formella krav på en anmälan ska se ut men en skriftlig redogörelse är ofta ett bra sätt för att påtala upplevda trakasserier eller diskriminering. Om du vill att händelserna ska utredas är det viktigt att känna till att du inte kan vara anonym.

Ibland kan den situationen som du har upplevt lösas inom ditt utbildningsprogram eller den institution där du studerar. Du kan också göra en anmälan till KI:s rektor och då kommer ditt ärende att utredas av universitetsförvaltningen. Om du vill har du också möjlighet att anmäla trakasserier eller diskriminering till Sveriges Diskrimineringsombudsman (DO) som är den myndighet som utövar tillsyn över KI när det gäller diskrimineringslagen.

Det finns också funktioner vid KI som har tystnadsplikt och där du kan vara anonym och det är anställda vid studenthälsan samt i vissa fall studievägledaren. När du upplever dig diskriminerad eller trakasserad kan du känna behov av att prata med någon. Studenter vid KI har tillgång till Studenthälsans tjänster. På Studenthälsan finns bl.a. psykolog, kurator och läkare och de har tystnadsplikt, allt som sägs till dessa personer stannar mellan er om ni inte kommer överens om något annat.

Diskrimineringsombudsmannen
Läs mer om diskrimineringsombudsmannen och arbetet som sker inom den myndigheten. Där finns också information om hur du går tillväga om du vill göra en anmälan dit.