För studenter på kursen Avancerad sjukvård - palliativ medicin och onkologi (7,5 hp) kurskod 2LK084

Kursen är kliniskt orienterad med inriktning på smärtlindring och lindring av andra symptom, psykosociala och existentiella aspekter samt etiska frågeställningar. Såväl palliativ vård vid cancer som vid andra svåra sjukdomar tas upp. Svåra samtal med patient och närstående tas upp samt läkarens roll i det palliativa teamet.

Kursplan

Flygfoto över Stockholms sjukhem.
Vy över Stockholms Sjukhem. Foto: N/A

Kursbeskrivning

Undervisning sker live på Stockholms sjukhem och digitalt, både synkront och asynkront. På Canvas är innehållet publicerat i moduler efter teman. Kursens innehåll fördjupas med seminarier och grupparbeten samt flera quiz. Genomgångar med lärare sker både live på plats och via zoom. VFU sker på palliativa enheter runtom i länet, oftast inom både palliativ slutenvård och i specialiserad hemsjukvård (ASIH).

Det övergripande målet med kursen är att ge en bred och fördjupad kunskap i palliativ medicin som till stora delar är ett integrerat kunskapsområde där patienterna har olika grunddiagnoser, ofta är multisjuka och fokus är lindring av symptom. Såväl palliativ vård vid cancer som vid andra sjukdomar tas upp. De olika faserna under det palliativa sjukdomsförloppet och brytpunkter mellan dessa kommer att beröras med hela panoramat av symtom, problemställningar och interventioner fram till och med vården under de sista levnadsdygnen. Kursen ger en kliniskt förankrad fördjupning kring smärtlindring med särskild tonvikt på opioidbehandling. Vi har också ett fokus på kommunikation, till exempel samtal med svårt sjuka patienter och deras närstående. Projektet på kursen handlar om kommunikation. 

Teoridelarna är koncentrerade till vissa dagar, och den kliniska placeringen sker i ett par sammanhängande block då ni jobbar både i palliativ slutenvård och i specialiserad hemsjukvård på en palliativ enhet i länet. Fördelningen mellan de kliniska enheterna gör studenterna själva under första kursdagen och deltagare som har barn på förskola eller som har ett funktionshinder har då förtur i valet. Flera fallseminarier hjälper er att tillämpa och repetera den teoretiska kunskapen. Frånvaro vid ett obligatoriskt teoretiskt moment (se schemat) innebär inlämnande av restuppgift. Information om kursstart och schema mm hittar du här eller om du är inloggad och har fått access till kursen i Canvas.

Sammantaget hjälper kursen den blivande läkaren att stå bättre rustad inför de utmaningar som förekommer i vården av patienter i livets slutskede.

Terminstider

Höstterminen 2024, 4 november - 3 december

Vårterminen 2025, 27 mars - 1 maj

Dokument 

Citat från några kursdeltagare:

"Fantastiskt bra och värdefull kurs. Bra att gå in på och lära sig mer om smärtmedicinering men det jag i första hand tar med mig in i mitt framtida yrkesliv är förhållningssättet. Att trösta och lindra och att lyssna på patienter. Intressera sig för patienten, människan och vad de vill uppnå med sin behandling."

"Jag har insett hur viktig och värdefull kommunikationen är både för patient, närstående och mig som läkare".

"Jag har lärt mig att inte backa i svåra samtal. Det är inte så svårt att prata om svåra saker."

"Under kursen har jag blivit en bekväm medresenär i döendeförloppet."

Kontakt

Staffan Lundström

Kursledare

Franziska Edvinsson

Kursledare

Helena Kraft

Administratör
Profile image

Peter Strang

Examinator
PS
Innehållsgranskare:
Rigmor Forsberg
2024-06-26