För studenter på kursen Anestesisjukvård – perioperativ omvårdnad 1, 7,5 hp kurskod 2AN009

Kursens syfte är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp: människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö under handledning kunna bedriva personcentrerad, evidensbaserad perioperativ anestesiologisk omvårdnad det vill säga värna om patienters och närståendes autonomi, trygghet och integritet. Utöver det så är kursens syfte att fördjupa kunskaper och färdigheter inom omvårdnad med stöd av kunskaper i medicinska ämnen till patienter som genomgår anestesi och kirurgiska behandlingar.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT24 V13

Kursen är nätbaserad och på helfart med 8-10 träffar på campus (Huddinge) alternativt på en klinik i Stockholm. Kursen består av två moment, moment 1 består av 6 veckors teori (9 hp) och moment 2 av 4 veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU (6 hp).

Kursen ges delvis via onlinemötesrummet, Zoom och med träffar på campus. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, workshops, litteraturstudier samt klinisk färdighetsträning, simuleringar och examinationer fysiskt på KTC. Vissa av momenten i kursen är obligatoriska och examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen.

 

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok.  Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och 

genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå. Senast genomförda kursvärdering. 

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Kursansvarig och examinator

John-Åke Palm

Kursansvarig
Profile image

Ulrica Nilsson

Examinator
Profile image

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör

Utbildningssamordnare

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

JP
Innehållsgranskare:
2024-03-04