För studenter på kursen Anestesisjukvård - perioperativ omvårdnad 2, 7,5 hp kurskod 2AN010

På kurswebben för 2AN010 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Syftet med kursen är att ge förutsättningar för studenten att utifrån omvårdnadens centrala begrepp: människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö självständigt kunna bedriva personcentrerad evidensbaserad perioperativ anestesiologisk omvårdnad d.v.s. värna om patienters och närståendes autonomi, trygghet och integritet.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT23 v 35

Den verksamhetsförlagda utbildningen på fem veckor är förlagd till anestesiavdelningar inom Region Stockholm och omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet. Kvälls- och helgpass förekommer. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenten examineras genom godkänd VFU enligt fastställt bedömningsformulär (BeVut) och examinationsuppgift i patientsäkerhet. För godkänd kurs krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda.

I kursen ingår också en observationsstudie avseende patientsäkerhet. 

Kursen kommer tillsvidare ske via distansundervisning via onlinemötesrummet, Zoom. Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. av pågående pandemi.  De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, workshops, litteraturstudier samt klinisk färdighetsträning, simuleringar och examinationer fysiskt på KTC. Vissa av momenten i kursen är obligatoriska och examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok.  Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Information om examensceremonin Våren 2023

Save the date! Examensceremoni för alla studenter som avslutar sin specialistutbildning VT23 blir den 2 Juni 2023 H1 röd Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg. Inbjudan med information om anmälan till denna kommer att skickas ut via mejl under våren. Mer info kommer, håll utkik i det kursrum som är det sista på ditt program samt på den mailadress du angett i Ladok.

Schema

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt 

de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

 

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Kursansvarig och examinator

Åsa Dorell

Adjunkt/kursansvarig

Ulrica Nilsson

Examinator

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ÅD
Innehållsgranskare:
2023-10-17