För dig som är student på Arbetsterapeut­programmet Utbytesstudier

Inom arbetsterapeutprogrammet finns stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands.
Utbytesstudier sker genom att arbetsterapeutprogrammets internationella kommitté (NVSIK) beslutar om prioriteringsregler och urval av studenter till utbytesprogrammen.

Students sightseeing in Valencia
Students sight-seeing in Valencia Foto: Matilde Mari

Vad är utbytesstudier?

Inom arbetsterapeutprogrammet finns stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Utbytet sker genom att arbetsterapeutprogrammet och den internationella kommitté på NVS (NVSIK) har tecknat avtal om studentutbyte med ett antal utländska universitet. Avtalen är reciproka, det vill säga att universiteten både sänder och tar emot studenter.

Att studera utomlands innebär inte bara att förkovra sig akademiskt utan det ger också insikter och erfarenheter som du kommer att ha nytta av i framtiden, både i yrkeslivet och privat. Det ger dig också möjlighet att få många intressanta kontakter och kanske vänner för livet. Funderar du på att studera utomlands är det viktigt att du tänker igenom hur du tacklar oförutsedda händelser. En utbytesstudent behöver vara utrustad med en stor portion flexibilitet och initiativförmåga.

Världen är öppen

Som arbetsterapeutstudent rekommenderas du att förlägga dina utbytesstudier till termin 4, termin 5 eller termin 6. Det finns möjlighet att läsa kurser eller göra verksamhetsförlagd utbildning, beroende på mottagande universitet. Utbytesstudierna genomförs inom ramen för ett av tre olika utbytesprogram.

Erasmus tar dig till de europeiska länderna där programmet har avtal med lärosäten. Ett Erasmus-utbyte måste omfatta minst 3 månaders studier (för ett kortare utbyte av minst 8 veckor ta kontakt med den internationella handläggare). Du kan även genomföra ett utbyte i något av de nordiska länderna inom utbytesprogrammet Nordplus (Finland, Danmark, Norge) i minst 4 veckor. För övriga utbyten (Chile, Japan, USA), s.k. INK-utbyte, det är minst 5 veckor.

 

KIs generella information

Läs gärna den generella informationen om utlandsstudier på ki.se/studerautomlands

Världskarta
Världskarta Foto: N/A

Regler för deltagande i studentutbytesprogram

Villkor

Du ska vid tidpunkten för avresan ha läst minst 90 högskolepoäng på arbetsterapeutprogrammet

Du ska vid tidpunkten för avresan vara behörig att fortsätta dina studier vid KI

Du ska vid tidpunkten för avresan ha mycket goda språkkunskaper i det språk på vilket undervisningen bedrivs

Utbytesstudierna ska kunna tillgodoräknas inom ramen för din utbildning vid KI

Tidsperioden för utbytesstudierna ska omfatta beroende av avtalet:

  • Nordplus (Norden): 1-12 månader
  • Erasmus (Europa): 3-12 månader
  • INK: minst 5 veckor


Utbytesperioderna är också beroende av vad som är möjligt vid mottagande universitet.

Generella regler

Du kan bli uttagen som utbytesstudent inom arbetsterapeutprogrammet flera gånger, du kan dock endast erhålla resebidrag/stipendium genom respektive utbytesprogram en gång vardera.

Endast ett utbyte per läsår är möjligt, i de flesta fall.

Det är inte möjligt att skjuta upp en utbytesplats till nästkommande läsår. Det är inte heller möjligt att skjuta upp terminsfasta platser även om särskilda skäl föreligger.

Om du tilldelas ett stipendium/resebidrag för dina utbytesstudier ska du följa de uppföljningsregler som finns för stipendiet/resebidraget (se stipendie-/resebidragsblankett).

Du ska under din utbytesperiod vara en god representant för KI samt marknadsföra KI på bästa möjliga sätt

Du ska lämna in en reserapport i anslutning till hemkomsten.

Vid besked

Om du är nominerad:

Observera att NVSIK endast nominerar dig till en utbytesplats. Först när du har gjort en ansökan till det utländska värduniversitetet och de har bekräftat din studieperiod och dina kursval är du antagen.

Du som har blivit nominerad kan inte tacka nej till din plats för att söka annan plats eller restplats, även om det finns lediga platser. Det är inte heller möjligt att söka andra alternativ än de du angett i din ansökan. Detta gäller för hela läsåret.

Att tacka nej

Om du mot förmodan inte skulle vara intresserad av den plats du blivit nominerad till ska du meddela den internationella handläggaren detta inom angiven tid efter det att du har fått ditt nomineringsbesked. Om du inte tackar nej räknas detta som att du accepterar din nominering. Observera att du inte kan tacka nej till en plats för att söka en ny plats under ett och samma läsår, även om det finns lediga platser.

Reservplats till högre ansökningsalternativ

Du som har blivit nominerad, men inte till ditt förstahandsalternativ, har möjlighet att stå på reservlista till högre alternativ fram till dess att din ansökan har skickats till det utländska universitetet. Efter att din ansökan har skickats kan du inte stå kvar på reservlistan. Du måste själv anmäla dig till reservlistan på särskild blankett.

Om du inte är nominerad:

Du som har fått din ansökan godkänd av NVSIK, men inte har blivit nominerad till en plats, står kvar och köar på de alternativ du angav i din ansökan. Du har också möjlighet att anmäla intresse för eventuella lediga utbytesplatser.

Att frånsäga sig sin plats vid senare tillfälle

Om du efter att din ansökan har skickats iväg till det utländska universitetet frånsäger dig platsen måste särskilda skäl föreligga (ex. sjukdom – intyg ska uppvisas). Du är skyldig att redovisa dessa skäl för den internationella handläggaren.

Du som frånsäger dig din plats efter att din ansökan har skickats iväg till det utländska universitetet påverkar dina möjligheter att delta i studentutbyte vid din nästa ansökningsomgång. Din nya ansökan kommer då att behandlas som om du har utnyttjat en utbytesplats.

Eventuella kostnader som betalats i samband med utbytesstudier kommer inte att ersättas om du frånsäger dig ditt utbyte eller avbryter pågående utbytesstudier utan att redovisa särskilda skäl (ex. sjukdom – intyg ska uppvisas).

Lediga platser/restplatser

Platser som står lediga efter ordinarie ansökningsomgång utannonseras på programwebben. Studenter som inte sökte vid den ordinarie ansökningsomgången har möjlighet att söka restplatser under läsåret, deadline 15 april för HT samt 15 september för VT.

KIs generella information om utbytesstudier

Läs gärna den generella informationen om utlandsstudier på ki.se/studerautomlands

Utbyte utanför Europa

Vad du kan läsa och när beror på vilket universitet du söker, deras aktuella kursutbud och vilken termin du gör utbyte.  På dessa terminer finns mer flexibilitet och möjlighet att byta plats på kurser om nödvändigt.

INK-avtal  Vid INK-utbyten som endast för länder utanför Europa, måste studietiden omfatta minst fem veckor.

Planera utbytets akademiska upplägg tillsammans med Arbetsterapeutsprogrammets program akademiska koordinator Mandana Fallah Pour för att godkänna utresande studenters studieplan

Universitet utanför Europa

Utybesstudier inom Europa

Ett utbyte inom ramen för Erasmus måste omfatta minst 3 månader. Erasmus är en del i EU-kommissionens program för livslångt lärande som riktar sig till högre utbildning och verkar bland annat för ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare och för att akademiska studier och kvalifikationer tillgodoräknas inom hela EU. Arbetsterapeutprogrammet vid KI har slutit Erasmus-avtal med nedanstående europeiska lärosäten.

Erasmus-avtal tar dig till de europeiska länderna där Arbetsterapeutprogrammet har avtal. Ett Erasmus-utbyte måste omfatta minst 3 månaders studier eller 8 veckor om man läsa bara en VFU-kurs.

Nordplus-avtal tar dig till nordiska länder där Arbetsterapeutprogrammet har avtal. Ett Nordplus-utbyte måste omfatta minst 4 veckors studier.

Planera utbytets akademiska upplägg tillsammans med Arbetsterapeutprogrammets akademiska koordinator, Mandana Fallah Pour ansvarig för att godkänna utresande studenters studieplan

Universitet inom Europa

Ansökan

Inför ansökan

Den internationella handläggaren Christoffer Bodforss, kan svara på frågor om hur du söker en utbytesplats.

Besöksaddress: SPUN på Berzelius väg 3, plan 5, campus Solna.

Tid för möte kan även bokas genom TEAMS eller ZOOM efter överenskommelse.

Förberedelser

Ett bra sätt att förbereda dig inför utbytesstudier är att ta del av tidigare studenters reserapporter.

Fundera över vart du vill åka och om möjligt vilka kurser du vill läsa innan du söker. Försök skaffa dig en uppfattning om hur utbildningen är upplagd och vilka möjligheter det kan finnas att få ihop ditt program. Vänd dig gärna till den internationella studenthandläggaren om du har frågor. Om du har frågor angående dina tänkta studiemoment utomlands kan du vända dig till Susanne Guidetti på arbetsterapeutprogrammet.

Restplatser

Missade du den ordinarie ansökningsomgången, men är intresserad av att söka en restplats? Lediga platser hittar du i nomineringslistan under "Utbytesuniversitet". De platser som är betecknade "ledig" är möjliga att söka.

Viktiga datum för ansökan 2024/2025

Sista ansökningsdag (för både HT-24 och VT-25): 13 februari 2024 

Sista ansökningsdag för restplatser HT-24: 15 april 2024

Sista ansökningsdag för restplatser VT-25: 15 september 2024

Från januari 2023 ansökan kommer att ske online i vår nya utbytesstudiedatabas Mobility Online. Länken till ansökan hittar du här..

Ansökan

Ansökningsblankett - från och med januari 2023 kommer alla studenter att söka utbyte i vår nya online dabatase Mobility Online. 

Ansökan görs helt elektroniskt. Följ instruktionerna noggrant; en ofullständig ansökan kan leda till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången.

Ansökan om utbytesstudier består av två delar som görs i systemet Mobility-Online. Den första delen är en online registrering där du fyller i dina personuppgifter, information om dina nuvarande studier, vilken termin och vilket ämnesområde du planerar att studera utomlands. Du kan ange upp till 6 alternativa universitet i den ordning som du prioriterar. Innan du söker, försäkra dig om att dina val av universitet erbjuder kurser som fungerar i din utbildning och kommer att kunna tillgodoräknas.

Efter att ansökan skickats in online får du ett automatiskt epostmeddelande med en länk att följa för att ladda upp dina bilagor direkt i Mobility-Online.


Curriculum Vitae (CV) - på engelska. Ett CV beskriver en persons meriter såsom utbildningar, anställningar, kurser, föreningserfarenheter och språkkunskaper. Ditt CV ska vara kortfattat, lättfattligt och skrivet i omvänd kronologisk ordning. Du behöver inte skicka med några intyg, men ska vara beredd att visa dem på begäran.
Studiemeritförteckning - ett resultatintyg från Ladok, på engelska, hämtas via Ladok på webb. Om du vid ansökan saknar 7,5 högskolepoäng eller mer ska du bifoga en bilaga med en kort förklaring till varför du saknar poäng.
Motiveringsbrev - på engelska, max en A4-sida. Motiveringsbrevet är en viktig del av din ansökan och bör därför vara välskrivet. Presentera dig själv kort i inledningen och tänk sedan på att brevet ska handla om varför du vill åka på utbyte. Erfarenheter och specialintressen som tas upp i brevet ska ha relevans för ansökan.

Följ ovanstående instruktioner noggrant. En ofullständig ansökan leder till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången.

Deadline för ansökan för utbytesstudier under läsåret 2024/2025 är 13 februari

 

Nicolas Raymond, se more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html
Världen är öppen

Världen är öppen

AB
Innehållsgranskare:
2024-01-31