För dig som är student på Audionomprogrammet Programmets organisation

På denna sidan hittar du kontaktuppgifter till programansvariga samt information om pedagogisk profil, utbildningsnämnd, utbildningsråd, kvalitetsarbete och krishanteringsplan.

Pedagogisk profil

Programmets pedagogiska profil präglas av mångfald för att uppmuntra studenternas olika lärstilar. Studieformerna syftar till att uppmuntra eget aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande samt konstruktiv problemlösning. Undervisningsmetoder, kunskapsstoff och examinationsformer varieras i de olika kurserna anpassat till lärandemålen och till ämnets karaktär. Fördjupningen inom huvudområdet gör att alltmer integrerade kunskaper examineras under den senare delen av programmet. Reflektion av olika slag uppmuntras under alla kurser och tränas mer specifikt terminsöverskridande kurser i professionell utveckling och vetenskaplig metod. Dessa kurser avser att tydliggöra progressionen för studenterna. Under det ständigt pågående utvecklingsarbetet av audionomprogrammet har Karolinska institutets strategi 2018 varit i fokus med särskild tonvikt på följande punkter

• Studenten i fokus och flexibelt lärande

• Professionen i fokus

• Forskningsanknytning och forskningsprocessen genom – Vetenskaplighet med verkligheten som utgångspunkt.

Dessutom tydliggörs det tvärvetenskapliga huvudområdet audiologi för studenter och lärare genom progression inom utbildningsprogrammets olika delar av vetenskapen audiologi.

Utbildningsråd

Utbildningsrådet är ett rådgivande organ som ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD). Utbildningsrådet arbetar med programmets innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling. Bistår med beredning av programspecifika frågor för beslut inom UN, bereder revideringar av programmets kursplaner och följer upp kursutvärderingar i förhållande till utbildningsplanens mål.
Utbildningsrådet leds av PD och har möten ca 3-4 gånger/ termin. Studentrepresentanter utses av Medicinska föreningen. Välkommen att engagera dig!

Utbildningsnämnden för CLINTEC

Utbildningsnämnden (UN) för CLINTEC har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Nämnden ansvarar bland annat för beslut om utbildningsplaner, budget, kursplaner och programmets övergripande kvalitet.

Ordförande i nämnden är institutionens GUA, ansvarig för grundutbildning på grundnivå (kandidat) och avancerad nivå (master, magister). Respektive program representeras av programdirektor, en lärarrepresentant och en studentrepresentant.

Vid behov bereds ärenden till UN först i programs programråd.

På institutionens hemsida hittar du aktuell information om ledamöter i UN CLINTEC, datum för nämndens möten och hur du gör för att anmäla ett ärende. Där finns också mer information om institutionens utbildningsuppdrag.

Kvalitetsarbete

På audionomprogrammet sker ett omfattande kvalitetsarbete. Samtliga kurser utvärderas av studenter, sammanställs av kursansvarig lärare i en kursrapport och förmedlas till programdirektor samt publiceras på den öppna kurswebben. I kursrapporten beskrivs vilka förändringar kursen senast har genomgått och hur man planerar att utveckla kursen inför nästa kursgivning. Kursrapporter och kursplanerevideringar diskuteras i programrådet med lärar- och studentrepresentanter.

Efter hela programmet genomförs även en s k Exit poll. Dessa resultat diskuteras också i programrådet. En programrapport görs varje år där Exit poll och audionomprogrammets alumnienkät (som genomförs ungefär vartannat år) och andra aspekter redovisas. 

Krishantering

Krishantering på audionomprogrammet

_____________________________________________________________

Obs! Vid akut fara eller nödsituation, ring SOS Alarm, tel: 112

Annars ring KI Larm: 08-524 80 100

_____________________________________________________________

När gäller audionomprogrammets krishanteringsplan?

Denna beredskapsplan är ett komplement till basal beredskapsplan för Kris och katastrofhantering på Karolinska Institutet (KI) som finns på sidan om något händer  (Där finns också plan på KI som gäller för individuell kris avseende inresande student och utresande student där ”den person som först kontaktas” ska ta kontakt med chef för avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd f n Åsa Nandorf tel 08-524 865 16, E-post: asa.nandorf@ki.se

  • Denna beredskapsplan på programnivå gäller för tragiska händelser som drabbar en kurs, mindre grupp eller enstaka ordinarie student inom audionomprogrammet.
  • De ansvariga ska ha kunskap om krishantering och befogenhet att fatta nödvändiga beslut.
  • Krisberedskap ska kunna aktiveras under terminstid.
  • En kris kan definieras som en händelse där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och psykiskt hantera den aktuella situationen.
  • Studenterna bör om möjligt vara delaktiga i de beslut om åtgärder som vidtas.

Vem är huvudansvarig för krisberedskap på audionomprogrammet?

Åsa Skjönsberg, tfn: 08-524 838 70 E-post: asa.skjonsberg@ki.se

Krishanteringsplan CLINTEC 

Kontakt

Programdirektor/enhetschef

Åsa Skjönsberg
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för audiologi
Alfred Nobels allé 10
141 52 Huddinge
Tel: 08-524 889 60
asa.skjonsberg@ki.se

Enhetsadministratör

Monica Beckius Hellgren
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för audiologi
Alfred Nobels allé 10
141 52 Huddinge
Tel: 08-524 889 56
monica.beckius-hellgren@ki.se

Studierektor för grundutbildningen

Annica Hagerman Sirelius
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för audiologi
Alfred Nobels allé 10
141 52 Huddinge
Tel: 08-524 889 52
annica.hagerman-sirelius@ki.se

Studierektor för VFU

Helene Bergström
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för audiologi
Alfred Nobels allé 10
141 52 Huddinge
Tel: 08-524 889 58
helene.bergstrom@ki.se

Studievägledare

Helen Ågren
Alfred Nobels Allé 23
14183 Huddinge
Tele: 08–524 839 20
Mobil: 0702 136 936
helen.agren@ki.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅS
Innehållsgranskare:
2023-04-26