För dig som är student på Audionomprogrammet Studieinformation och regler

På den här sidan hittar du informtion och länkar till det du kan tänkas behöva under dina år på audionomprogrammet

Examination

Examination och omtentamen

Som examinationstillfälle räknas de gånger du deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examination till vilken du anmält dig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. I respektive kursplan finner du information om eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen som ges per kurs. 

Omtentamen

Anmälan till omtentamen ska ske senast en vecka innan omtentamenstillfället och anmälan skickas via mejl till monica.beckius-hellgren@ki.se

Om du får förhinder avanmäl dig snarast på ovan mejladress.


Regler vid examination

Läs mer här om regler

 

Behörighetsvillkor

Student räknas som behörig till en kurs från och med den dag samtliga behörighetsvillkor är uppfyllda och de godkända resultaten är registrerade i Ladok. Alla villkor ska vara uppfyllda vid kursens start.

För att veta om du är behörig till en kurs tar du själv fram information om behörighetsvillkor samt vilka resultat som finns inrapporterade i Ladok. Behörighetsvillkoren finns publicerade på programwebben och i kursplanerna för kommande kurs.

Om du ej är behörig vid kursstart

Det är ditt eget ansvar att, i god tid innan kurs och termin startar, ta reda på hur och när du kan göra omexaminationer. Det gäller alla obligatoriska moment som till exempel seminarier, VIL/VFU och skriftliga examinationer etc. I Canvas på respektive kurs hittar du datum angivna för olika examinationer för terminen. Kontakta kursansvarig vid eventuella frågor.

Ansökan om undantag för behörighetsvillkor (dispens)

För student som inte uppfyller behörighetsvillkoren finns möjlighet att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren. Undantag beviljas om studenten kan styrka att hen har tillräckliga förkunskaper för att klara av kursen trots att behörighetsvillkoren inte är uppfyllda. För mer information, se Undantag från behörighetsvillkor.

Din ansökan om dispens ska innehålla:

  • Redovisning av vad du saknar för att uppfylla behörighetsvillkoren. Detta kan till exempel vara en kurs, ett delmoment eller ett obligatoriskt examinerande inslag.
  • Underlag som styrker att du har förkunskaper och förutsättningar att klara av den kommande kursen.
  • En plan för hur du planerar att komma ifatt med de behörighetsgivande kurser/delmoment du resterar i.
  • Vänligen skicka din ansökan som ett dokument.

Observera att vid bedömning av din ansökan beaktas inte orsaker till att varför du inte uppfyllt behörighetsvillkoren som till exempel sjukdom, ekonomiska eller andra personliga skäl. Det som beaktas är, enligt Högskoleförordningen 7 kap 3§, om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Din motivering ska vara kortfattad, ca ½-1 A4-sida lång. Urklipp gällande Ladok-resultat ska ej bifogas.

Du fyller i din ansökan på blanketten ”Ansökan om undantag från behörighetsvillkor, utbildning på grundnivå och avancerad nivå” som du hittar här.

För att ansökan ska kunna handläggas innan kursstart måste den inkomma i god tid, rätt version av blanketten ska vara använd och den ska vara fullständigt ifylld. Om ansökan saknar information kan du behöva komplettera med information innan den behandlas. Tänk på att sent ankomna ansökningar inte alltid hinner behandlas innan kursstart vilket gör att du då inte kan påbörja kursen. 

 

Ansökan mejlas som bilaga till studievägledaren och ska alltid vara i Word-format. Ankomstdatum och Dnr på blanketten fylls i av studievägledaren.

 

Sista ansökningsdag för ansökan om undantag från behörighetsvillkoren (dispens) inför höstterminen 2024 är den:

  • 28 augusti 2024
  • Din ansökan skickas till studievägledare Helen Ågren helen.agren@ki.se

Din ansökan behandlas efter sista ansökningsdagen

Tillträde och behörighetskrav till kurser på termin 3-6 

Behörighetskrav till kurser på termin 3

Signalteori - För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp från Audionomprogrammets termin 1-2

Klinisk audiologi 2 - För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp från Audionomprogrammets termin 1-2, varav godkänt betyg i moment 1 och 2 från kursen Klinisk audiologi 1.
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Tal och ljud produktion och perception - För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp från Audionomprogrammets termin 1-2, varav godkänt betyg i moment 1 och 2 från kursen Klinisk audiologi 1.

Vetenskap 2 - För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp från Audionomprogrammets termin 1-2, varav godkänt betyg i moment 1 och 2 i kursen Klinisk audiologi 1.

Professionell utveckling 2 - För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp från Audionomprogrammets termin 1-2, varav godkänt betyg i moment 1 och 2 från kursen Klinisk audiologi 1.

Behörighetskrav till kurser på termin 4

Hörapparatteknik - För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp från Audionomprogrammets termin 1 och 2, varav godkänt betyg i moment 1 och 2 från kursen klinisk audiologi 1.

Teknisk audiologi - För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp av Audionomprogrammets termin 1 och 2.

Klinisk audiologi 3 - För tillträde till kursen krävs att studenten har klarat minst 45 hp av Audionomprogrammets termin 1 och 2 och hela Klinisk audiologi 1 och Klinisk audiologi 2.
Student som har underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras, är behörig till nytt VFU-tillfälle när den individuella handlingsplanen upprättats och genomförts.

Hörselpedagogik - För tillträde till kursen krävs att studenten har klarat minst 45 hp av Audionomprogrammets termin 1 och 2.

Professionell utveckling 3 - För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp från Audionomprogrammets termin 1 och 2, varav godkänt betyg i moment 1 och 2 från kursen klinisk audiologi 1.

Behörighetskrav till kurser på termin 5

Vetenskap 3 - För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 105 hp från Audionomprogrammets termin 1-4.

Barnaudiologi - För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 105 hp från Audionomprogrammets termin 1-4. Dessutom krävs godkänt i kurserna Klinisk audiologi 1-3.

Audiologisk samtalsteknik - För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 105 hp från Audionomprogrammets termin 1-4. Dessutom krävs godkänt i kurserna Klinisk audiologi 1-3.

Teoretisk fördjupning inom audiologi - För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.

Professionell utveckling 4 - För tillträde till kursen krävs att studenten har klarat minst 105 hp från Audionomprogrammets termin 1-4. Dessutom krävs godkänt betyg i kursen Klinisk audiologi 3.

Tillträdeskrav till kurser på termin 6

Vetenskap 4 - För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från alla kurser på Audionomprogrammets termin 1-4 samt kursen Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign.

Verksamhetsförlagd utbildning - För tillträde till kursen krävs att studenten klarat godkänt betyg från samtliga kurser på Audionomprogrammets termin 1-4 samt kursen Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign.
Dessutom krävs att studenten är godkänd på alla moment innehållande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kurser på Audionomprogrammets termin 1-5.
Student som underkänts på VFU/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Examensarbete - För tillträde till kursen krävs att studenten klarat samtliga kurser på Audionomprogrammets termin 1-4 samt kurserna Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign och Vetenskap 4 - projektplan.

Professionell utveckling 4 - För tillträde till kursen krävs att studenten har klarat minst 105 hp från Audionomprogrammets termin 1-4. Dessutom krävs godkänt betyg i kursen Klinisk audiologi 3.

Dispens kan förekomma efter individuell bedömning och beviljas då av programdirektor.

Tillgodoräknande

Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning på grundläggande eller avancerad nivå med godkänt resultat, kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet. Som grund för ett tillgodoräknande kan du även åberopa annan utbildning och reell kompetens.

Du kan söka tillgodoräknande för en kurs, en del av kurs eller ett "moment" på en kurs. I undantagsfall kan det också vara aktuella att söka TG för del av program, om din ansökan gäller många av programmets kurser på samma gång.

Här finner du mer information om tillgodoräknande 

Tillgodoräknande

Studievägledning

Studievägledaren erbjuder vägledning om utbildningen, studieplanering och övriga studierelaterade frågor, erbjuder stöd i studiesociala och studenträttsliga frågor och handlägger frågor om studieuppehåll, återupptag, studieavbrott och dispens för tillträde till högre termin.

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier, samt undantag från tillträdeskraven.

Studieadministrativa blanketter

Kontaktuppgifter studievägledare

Helen Ågren
Utbildningskansliet/ NVS och CLINTEC
Alfred Nobels allé 23
141 82 Huddinge
Tel: 08-524 839 20
Mobil: 070-2136936
helen.agren@ki.se

Allmän studie- och karriärvägledare

Information om KI:s allmänna studie- och karriärvägledare finner du här:
Karolinska Institutets studievägledning

Studera med funktionsvariation

Information om kompensatoriskt, pedagogiskt stöd samt kontaktuppgifter till samordnare för detta finner du här:
Studera med funktionsvariation

Det är upp till studenten att kontakta examinator senast två veckor innan examinationstillfället för att diskutera möjliga stödåtgärder utifrån en examinations utformning. Det är sedan examinator som beslutar om stödåtgärder kan vidtas utifrån rekommendation i intyg.

Studentombud

Studentombudet är en oberoende instans, anställd av studentkåren, som du kan vända dig till i olika frågor. Det kan till exempel handla om att du inte anser sig ha blivit bemött på ett korrekt sätt eller har andra problem i dina kontakter med lärare och andra anställda. Studentombudet företräder alla studenter och för dels den enskildes talan men kan även föreslå ändringar i rutiner som berör studenter. Du kan vara anonym i dina kontakter med studentombudet. Här finner du mer information samt kontaktuppgifter till ombudet

Studentombudet

Studenthälsan

Finns för dig då du vill få en sundare livsstil och bättre hälsa, du behöver verktyg för att underlätta och förbättra dina studier, du vill lära dig hantera stressen och livspusslet, livet känns tungt och jobbigt.

Dessutom erbjuds vaccinationer, stöd och råd vid arbetsskada/stickskada och övriga medicinska problem relaterade till studierna. Förutom individuella kontakter erbjuder Studenthälsan ett flertal spännande gruppaktiviteter. Mer information finns på studenthälsans hemsida

Studenträtt

Information om studentens rättigheter och skyldigheter.

 

 

 

 

 

ÅS
Innehållsgranskare:
2024-05-07