För studenter på kursen Dentala biomaterial och toxikologi 1 (1,5 hp) kurskod 2TL065

Kursen fokuserar på dentala biomaterial avsedda för restaurativ behandling vid fyllningsterapi genom centrala materialtekniska begrepp och materialgrupper, dentala biomaterials egenskaper samt sammansättning och funktion av beståndsdelar, fyllningsteknik, dentala biomaterials påverkan på personal, patient och miljö samt toxikologiska aspekter på och biverkningar av aktuella ämnen inom området.

Kursplan

Välkommen!

För att delta i kursen och behålla din plats måste du registrera dig på kursen i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart samt ytterligare två dagar. Mer information om webbregistrering.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Redogöra för centrala materialtekniska begrepp och materialgrupper för direkta restaurationer.
  • Redogöra för grundläggande egenskaper hos och sammansättning av dentala biomaterial avsedda för restaurativ behandling, samt de tekniska och biologiska begränsningarna i användningen av dessa material.
  • Redogöra för dentala biomaterial avsedda för restaurativ behandling utifrån en miljö-/arbetsmiljösynpunkt.
  • Redogöra för potentiella risker för toxiska och allergiska reaktioner på olika dentala material.
  • Reflektera över den vetenskapliga grunden för användningen av dentala biomaterial avsedda för restaurativ behandling.

Schema

Översiktsschema termin 4

Detaljscheman publiceras i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Angelika Silbereisen

Examinator, Kursansvarig
Oral hälsa & Parodontologi
OF Odontologi

Anna Maria Nordvall

Utbildningsadministratör