För studenter på kursen Dentala biomaterial och toxikologi 1 (1,5 hp) kurskod 2TL065

Kursen fokuserar på dentala biomaterial avsedda för restaurativ behandling vid fyllningsterapi genom centrala materialtekniska begrepp och materialgrupper, dentala biomaterials egenskaper samt sammansättning och funktion av beståndsdelar, fyllningsteknik, dentala biomaterials påverkan på personal, patient och miljö samt toxikologiska aspekter på och biverkningar av aktuella ämnen inom området.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Du kan läsa mer om registrering på sidan webbregistrering.

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Där loggar du in med ditt studentkonto.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Redogöra för centrala materialtekniska begrepp och materialgrupper för direkta restaurationer.
  • Redogöra för grundläggande egenskaper hos och sammansättning av dentala biomaterial avsedda för restaurativ behandling, samt de tekniska och biologiska begränsningarna i användningen av dessa material.
  • Redogöra för dentala biomaterial avsedda för restaurativ behandling utifrån en miljö-/arbetsmiljösynpunkt.
  • Redogöra för potentiella risker för toxiska och allergiska reaktioner på olika dentala material.
  • Reflektera över den vetenskapliga grunden för användningen av dentala biomaterial avsedda för restaurativ behandling.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Skriftlig examination i skrivsal

  • För att delta i den skriftliga examinationen inom kursen måste du anmäla dig till examinationen i Ladok senast 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.
  • Anmälningsperioden är totalt 7 dagar. Anmälan öppnar 16 dagar innan tentamenstillfället.
  • Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver registrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör.
  • Om du inte anmält dig i tid måste du kontakta din utbildningsadministratör, du kan ges möjlighet att skriva tentamen om du har en korrekt registrering eller om det finns förutsättningar att ordna med registrering på kurs, och det finns plats i skrivsalen. Observera att du inte är garanterad att få delta i examinationen om du inte har anmält dig i tid.

Läs mer om anmälan och hitta länk till tentamensschemat.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Profile image

Peggy Näsman

Examinator, Kursansvarig
+46852488205
Profile image

Johanna Andresen

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
PN
Innehållsgranskare:
Katy Earle Salmela
2024-04-03