För studenter på kursen Käkkirurgi 1 kurskod 2TL079

Efter genomgången kurs kan studenten:
Under handledning genomföra preoperativ medicinsk riskbedömning samt bedöma tandextraktionens svårighetsgrad. Redogöra för indikationer för antibiotikaprofylax och antibiotikaterapi samt antibiotikas effekter på patient och miljö. Redogöra för indikationer och metoder för tandextraktion, samt namn och funktion på instrument och suturer som används.

Kursplan

Registrera dig

För att delta på kursen samt få tillgång till kursmaterialet måste du först registrera dig i Ladok. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med 7 dagar före kursstart samt till och med 2 dagar efter kursstart.  Mer information om webbregistrering

Eftersom kursen går över två terminer (5 och 6) behöver du också fortsättningsregistrera dig på termin 6 i Ladok när registreringsperioden öppnar. 

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Carina Krüger Weiner

Kursansvarig
Oral diagn & kirurgi
OF Odontologi

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör