För studenter på kursen Klinisk farmakologi (1.5 hp) kurskod 2LK132

Här på kurswebben finner du information om momentet Klinisk farmakologi, bland annat ramschema samt kontaktuppgifter till kursledning. Momentet ges inom fyra kurser: Klinisk Medicin Huddinge (kurskod 2LK132), Klinisk Medicin Södersjukhuset (kurskod 2LK131), Klinisk Medicin Danderyd (kurskod 2LK133), samt Klinisk Medicin Solna (kurskod 2LK134). Huddinge ansvarar för studenter från Huddinge och SöS. Solna ansvarar för studenter från Solna och Danderyd.

Kursplan

Klinisk farmakologi på läkarprogrammet

Läkemedelsterapi är ett av klinikernas viktigaste och mest kraftfulla arbetsredskap. En svensk allmänläkare skriver till exempel ut ca 70.000 recept under sitt yrkesliv. Syftet med kursen i klinisk farmakologi är att du som blivande läkare skall erhålla de bästa förutsättningarna för att ge dina patienter en effektiv och säker läkemedelsbehandling.

 

Moment klinisk farmakologi består av flera delar:

•    Introduktionsdag i början av terminen samt kursvecka tillsammans med åldrandet i slutet av    terminen.

•    Receptövning i samarbete med primärvård (PV) - obligatoriskt moment för att få godkänd kurs.

•    Seminarium patientfall läkemedelsgenomgång – obligatoriskt moment för att få godkänd kurs.

•    Delexamination 5 (Dx5) för momentet klinisk farmakologi i slutet av kursveckan.

 

Momentet klinisk farmakologi inleds med ½ dags föreläsningar (introduktionsdag) under termin fem. Momentet fortsätter med receptförskrivningsseminarier tillsammans med primärvården (obligatoriskt). Momentet avslutas med en kursvecka med föreläsningar, gruppövning i läkemedelsvärdering (icke-obligatorisk) och seminarium "patientfall läkemedelsgenomgång" (obligatoriskt). Kursveckan är delvis integrerad med åldrandet (geriatrik) och avslutas med delexamination (Dx5).

 

För godkänd kurs i momentet klinisk farmakologi så krävs deltagande i samtliga obligatoriska moment under kursveckan samt godkänt resultat på Dx5-tentan i momentet klinisk farmakologi.

Ramschema Klinisk farmakologi VT 2023

För Klinisk farmakologis del kommer alla föreläsningar och seminarier denna termin att hållas via Zoom. Dx5-tentamen skrivs fysiskt på campus, digitalt i Inspera.

Obligatoriskt receptseminarium 2 maj (KS/HS) eller 4 maj (DS/SÖS) tillsammans med primärvården antingen förmiddag eller eftermiddag, beroende på gruppindelning. Parallella seminarier från primärvården.

Kursvecka 5-12 maj med Dx5-tentamen Klinisk farmakologi och Åldrandet 12 maj.

Gruppövning i Läkemedelsvärdering (ej obligatorisk) 5 maj kl.13:00-16:15.

Obligatoriskt seminarium patientfall läkemedelsgenomgång 9 eller 10 maj (beroende på gruppindelning) kl.13:00-16:15.

 

Dx5-tentamen 230512

Förändrad rutin för anmälan till examination i skrivsal.

Den 1 april införs samordnad tentamensservice på KI vilket innebär ändrade rutiner för hur du som student anmäler dig till salstentamen. Det gäller för alla examinationer som ges från och med 1 april.

Läs mer här (observera dock att informationen uppdateras kontinuerligt): Förändrad rutin för anmälan till examination i skrivsal | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Tentamensservice har tagit fram gemensamma rutiner i skrivsalen och är ansvariga för placeringen. ID-kontrollen kommer att ske i salen till att börja med.

 

Delexamination 5, examinationsdatum 2023-05-12, lokal Campus Syd (länk publiceras senare)

Anmälan till examinationen är obligatorisk och anmälan stänger 2023-05-02. Du hittar länken till anmälan i Ladok när den öppnat för anmälan (2023-04-18).

Har du missat anmälningstiden ska du kontakta: Maria Klein (maria.klein@ki.se)

Kommer du oanmäld till examinationssalen får du tillträde till examinationen endast om det finns förutsättningar att ordna t ex plats och tillgång till Inspera.

Kom till examinationslokalen i god tid gärna 45 minuter innan examinationen startar. Du bör sitta på din plats 15 minuter innan examinationen startar för att lösa eventuella tekniska problem. Dörrarna stängs när examinationstiden startar och kommer du när dörrarna har stängts får du vänta till det sena insläppet 30 minuter senare.

  • Tänk på att inte störa andra studenter.
  • Extra viktigt vid digital examination: Kontrollera din KI-inloggning– testa att logga in.  Det bör du göra senast 2 dagar innan examinationen startar. Om du inte kan din KI-inloggning och lösenord kan det dröja lite innan du kommer in i den digitala examinationen.
  • Plats i salen: Har du ditt schema i TimeEdit kommer du dagen innan att få en länk i schemat med information om din plats i salen.

Din placering kommer du också att kunna få vid inpassering i examinationslokalen.

Har du rätt till pedagogiskt stöd i form av förlängd skrivtid så är det extra viktigt att du loggar in på länken för att se vilken sal och placering du ska till. KI har nu särskilt anpassade examinationssalar för studenter med funktionsnedsättning som har fått pedagogiskt stöd beviljat. Det är möjligt att du ändå placeras i den stora examinationssalen p.g.a. tillfällig platsbrist i de anpassade salarna.

Föreskrifter och anvisningar för examination vid KI.

Testa en digital examination. På denna sida hittar du också information om tillgänglighetsanpassningar och hur du tar del av betyg och andra kommentarer.

 

Dx5-omtentamen 230822

Mer information kommer att publiceras under vårterminen.

Kontaktuppgifter Solna (KS/DS)

Marja-Liisa Dahl

Momentansvarig Solna (KS/DS)

Diana Rydberg

Amanuens Solna (KS/DS)

Kontaktuppgifter Huddinge (HS/SöS)

Marja-Liisa Dahl

Momentansvarig Huddinge

Katri Rosenthal Aizman

Amanuens Huddinge (HS/SÖS)

Yvonne Elliman

Administratör Huddinge
MD
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2023-04-13